Công văn 18/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Công văn 18/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 18/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 18/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé t ph¸p sè 18/TP­§KGDB§ ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2004  v Ò   v i Ö c   ® ¨ n g   k ý   c u n g   c Ê p   t h « n g   t i n   v Ò   t h Õ   c h Ê p ,   b ¶ o   l ∙ n h  b » n g   q u y Ò n   s ö   d ô n g   ® Ê t ,   t µ i   s ¶ n   g ¾ n   l i Ò n   v í i   ® Ê t   t r o n g  thêi gian cha cã v¨n b¶n híng dÉn LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 KÝnh göi: ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc   thuéc Trung ¬ng ­ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ­ Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng ­ Uû ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn. Trong   thêi   gian   cha   cã   c¸c   NghÞ   ®Þnh   híng   dÉn   thi   hµnh LuËt §Êt  ®ai, sau khi xin  ý  kiÕn ChÝnh phñ, Bé  Tµi   nguyªn vµ  m«i trêng  ®∙ híng dÉn chung vÒ  viÖc thi hµnh   LuËt   §Êt   ®ai   t¹i   C«ng   v¨n   sè   2162/BTNMT­§§   ngµy   02/7/2004. Trªn c¬  së  trao  ®æi, thèng nhÊt  ý  kiÕn víi Bé   Tµi nguyªn vµ  M«i trêng,  ®Ó   ®¸p øng nhu cÇu cña c¸ nh©n,   tæ chøc vÒ   ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh vµ  tiÕp tôc triÓn   khai ph¸p luËt vÒ   ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn   sö dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt trong ph¹m vi c¶ n ­ íc, Bé T ph¸p híng dÉn nh sau: 1. VÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký, cung cÊp   th«ng tin vÒ  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt,  tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. TiÕp tôc ¸p dông c¸c quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  liªn tÞch  sè   03/2003/TTLT/BTP­BTNMT   ngµy   04/7/2003   cña   Bé   T  ph¸p,  Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng híng dÉn vÒ  tr×nh tù, thñ  tôc  ®¨ng ký  vµ  cung cÊp th«ng tin vÒ  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng  quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt (sau  ®©y gäi  t¾t   lµ   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   03)   ®èi   víi   viÖc   ®¨ng   ký,  cung cÊp th«ng  tin vÒ  thÕ  chÊp,  b¶o l∙nh b»ng  quyÒn  sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt cho  ®Õn khi ChÝnh phñ  vµ  c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt  híng dÉn cô  thÓ  vÒ  thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ  tôc  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o ®¶m trong lÜnh vùc nµy. C¸c c¬  quan cã  thÈm quyÒn  ®¨ng ký  quy  ®Þnh t¹i Th«ng  t  liªn tÞch sè  03 tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký, cung  cÊp th«ng tin theo thÈm quyÒn cho  ®Õn khi V¨n phßng §¨ng  ký quyÒn sö dông ®Êt ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng. 2. VÒ  hå  s¬   ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông ®Êt, hoÆc b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn  víi ®Êt:
  2. 2 §Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng êi sö  dông  ®Êt thùc  hiÖn c¸c quyÒn theo quy  ®Þnh cña LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003,  vÒ  hå  s¬   ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: Hå s¬ ®¨ng ký gåm cã: ­   §¬n   xin   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   ®¨ng   ký   b¶o   l∙nh   b»ng  quyÒn   sö   dông   ®Êt   (theo   mÉu   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  liªn tÞch sè 03); ­ Hîp  ®ång thÕ  chÊp, hîp  ®ång b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông ®Êt; ­   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   hoÆc   mét   trong  c¸c lo¹i giÊy tê  vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i c¸c  kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. 3.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô  qu¶n lý  c«ng  t¸c   ®¨ng   ký   giao   dÞch   b¶o   ®¶m   t¹i   ®Þa   ph¬ng   cã   tr¸ch  nhiÖm chØ ®¹o c¸c Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Uû ban nh©n  d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn tæ chøc thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký,  cung cÊp th«ng tin theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy. Trªn  ®©y lµ  mét sè  híng dÉn cña Bé  T ph¸p trong thêi  gian cha cã v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai. Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸ nh©n, tæ  chøc cã  liªn quan ph¶n ¶nh vÒ  Bé  T  ph¸p vµ  Bé  Tµi nguyªn  vµ M«i trêng ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản