Công văn 1811/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
159
lượt xem
27
download

Công văn 1811/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1811/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1811/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : 1811/BTC-TCT Hà N i, ngày 18 tháng 2 năm 2009 V/v chính sách thu GTGT. Kính g i: C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. B Tài chính nh n ñư c ý ki n c a C c thu các t nh, thành ph v m t s n i dung t i Thông tư s 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hư ng d n th c hi n gi m thu GTGT ñ i v i m t s hàng hoá, d ch v doanh nghi p kinh doanh g p khó khăn. V v n ñ này, B Tài chính có ý ki n như sau: 1. Thông tư s 13/2009/TT-BTC hư ng d n c th Quy t ñ nh s 16/2009/Qð-TTg ngày 21/01/2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s gi i pháp v thu nh m th c hi n ch trương kích c u ñ u tư và tiêu dùng, ngăn ch n suy gi m kinh t , tháo g khó khăn ñ i v i doanh nghi p, trong ñó quy ñ nh gi m 50% m c thu su t thu GTGT t ngày 01/02/2009 ñ n h t ngày 31/12/2009 ñ i v i 19 nhóm hàng hoá, d ch v . V ñ i tư ng ñư c th c hi n gi m thu áp d ng ñ i v i t t c các ñ i tư ng có s n xu t, Thông tư thu c di n gi m 50% m c thu su t thu GTGT. am .vn kinh doanh các hàng hoá, d ch v thu c 19 nhóm hàng hoá, d ch v theo hư ng d n t i ði u 1 ietn 2. Các s n ph m như ñ ng cơ diesel 1 và 2 xilanh, máy xay xát lúa g o, máy s y nông s n, atV h p s th y các lo i, bán thành ph m dùng ñ s n xu t các lo i s n ph m nêu trên và ph tùng máy .Lu nông nghi p; máy phun ép nh a ñư c xác ñ nh là s n ph m cơ khí là tư li u s n xu t thì thu c di n gi m 50% thu su t thu GTGT. w ww Các s n ph m cơ khí là tư li u s n xu t thu c di n gi m thu GTGT xác ñ nh theo nguyên t c quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 16/2009/Qð-TTg ngày 21/01/2009 c a Th tư ng Chính ph . 3. T i kho n 18 ði u 1 Thông tư s 13/2009/TT-BTC: “Kinh doanh khách s n; d ch v du l ch theo hình th c l hành tr n gói” ñư c gi m 50% m c thu su t thu GTGT. Kinh doanh khách s n thu c di n ñư c gi m 50% m c thu su t thu GTGT bao g m các d ch v ch u thu GTGT do khách s n t h ng 1 ñ n 5 sao (g m khách s n ñư c xây d ng thành kh i, khách s n n i, khách s n thương m i, khách s n ngh dư ng (resort)), k c nhà khách, nhà ngh , nhà tr cung c p cho khách du l ch, khách tr , tr các d ch v ch u thu tiêu th ñ c bi t, cho thuê văn phòng, c a hàng, trung tâm thương m i c a các khách s n. 4. G ch b hoá ch t Natri Clorua (công th c hoá h c là NaCl) t i dòng th 144 Danh m c các lo i hoá ch t cơ b n ban hành kèm theo Thông tư s 13/2009/TT-BTC. 5. Thông tư s 13/2009/TT-BTC áp d ng ñ i v i các hàng hoá, d ch v xu t bán t 01/02/2009 ñ n h t ngày 31/12/2009. B Tài chính thông báo ñ C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t và hư ng d n các ñơn v th c hi n.
  2. Ni nh n: KT. B TRƯ NG - Như trên; TH TRƯ NG - V PC, V CST; - Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS (3)). ð Hoàng Anh Tu n am .vn atV ietn ww .Lu w
Đồng bộ tài khoản