Công văn 1845/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
198
lượt xem
16
download

Công văn 1845/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1845/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1845/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIA VI T NAM -------------- ð c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 1845/BTC-TCT Hà N i, ngày 18 tháng 2 năm 2009 V/v hư ng d n m t s n i dung v thu TNCN. Kính g i: C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Th c hi n các gi i pháp c p bách c a Chính ph nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng, b o ñ m an sinh xã h i, B Tài chính ñã ban hành công văn s 16181/BTC-TCT ngày 31/12/2008 v chính sách thu thu nh p cá nhân (TNCN) ñ i v i m t s kho n thu nh p ch u thu có ngu n g c phát sinh t năm 2008 tr v trư c. Trong quá trình th c hi n, theo ph n ánh c a m t s C c thu , ñơn v chi tr thu nh p và cá nhân n p thu , sau khi báo cáo xin ý ki n và ñư c s ñ ng ý c a Th tư ng Chính ph nêu t i công văn s 657/VPCP-KTTH ngày 03/12/2009 c a Văn phòng Chính ph , B Tài chính hư ng d n như sau: 1. ð i v i thu nh p t ti n lương, ti n công: Thu nh p t ti n lương, ti n công, ti n thư ng… có ngu n g c phát sinh t k t qu s n xu t kinh doanh năm 2008 nhưng ñư c chi tr sau ngày .vn 01/01/2009 ñư c áp d ng tính và n p thu theo Lu t thu TNCN. ðơn v chi tr thu nh p có trách nhi m tính s thu thu nh p cá nhân ph i kh u tr , ñ ng th i th c hi n vi c t m giãn n p thu t ietn am ngày 01/01/2009 ñ n h t ngày 31/5/2009 theo hư ng d n t i kho n 1, ði u 2 Thông tư s 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 c a B Tài chính hư ng d n v giãn th i h n n p thu TNCN. .Lu atV Trư ng h p, trư c ngày ban hành văn b n này, n u ñơn v chi tr thu nh p ñã tính và kh u tr thu theo Pháp l nh thu thu nh p ñ i v i ngư i có thu nh p cao năm 2008 ñư c ñi u ch nh l i ww theo hư ng d n t i văn b n này ñ ngư i n p thu ñư c hư ng ưu ñãi v giãn th i h n n p thu . w Trư ng h p ñơn v chi tr thu nh p ñã kh u tr thu nhưng chưa n p ngân sách Nhà nư c ho c ñã n p ti n thu vào ngân sách Nhà nư c, thì cơ quan chi tr thu nh p, cơ quan thu th c hi n hoàn tr l i ti n thu cho ngư i n p thu , th t c hoàn tr th c hi n theo hư ng d n t i ñi m 3 công văn s 1823/BTC-TCT ngày 18/02/209 c a B Tài chính hư ng d n v vi c tri n khai giãn n p thu TNCN. 2. ð i v i thu nh p t chuy n như ng b t ñ ng s n: Trư ng h p cá nhân ñã có h p ñ ng chuy n như ng b t ñ ng s n theo quy ñ nh c a pháp lu t và ñã n p h sơ h p l cho cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n trư c ngày 01/01/2009 s ñư c x lý như sau: a) ð i v i chuy n như ng nhà chung cư: th c hi n theo hư ng d n t i ñi m 2 công văn s 762/BCT-TCT ngày 16/01/2009 c a B Tài chính. b) ð i v i cá nhân chuy n như ng quy n s d ng ñ t có công trình g n li n v i ñ t: Trư ng h p cá nhân ñã có h p ñ ng chuy n như ng b t ñ ng s n theo quy ñ nh c a pháp lu t và ñã n p h sơ h p l cho cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n trư c ngày 01/01/2009, n u s thu ph i n p tính theo Lu t thu chuy n quy n s d ng ñ t th p hơn s thu ph i n p tính theo Lu t thu TNCN thì cá nhân chuy n như ng ñư c n p thu theo quy ñ nh c a Lu t thu chuy n quy n s d ng ñ t. Trư ng h p, s thu ph i n p tính theo Lu t thu chuy n quy n s d ng ñ t cao hơn tính theo Lu t thu thu nh p cá nhân thì ñư c n p thu theo quy ñ nh c a Lu t thu thu nh p cá nhân. Trư ng h p trư c ngày văn b n này hư ng d n, ngư i n p thu ñã n p ti n thu vào Ngân sách Nhà nư c, mà m c thu ñã n p cao hơn so v i s thu ph i n p, thì ñư c cơ quan thu x lý thoái tr . Th t c thoái tr ti n thu th c hi n theo hư ng d n t i ñi m 3 công văn s 1823/BTC-TCT ngày 18/02/209 c a B Tài chính hư ng d n v vi c tri n khai giãn n p thu TNCN. c) V giá chuy n như ng b t ñ ng s n làm căn c tính thu thu nh p cá nhân:
  2. Giá chuy n như ng b t ñ ng s n làm căn c tính thu TNCN là giá theo h p ñ ng chuy n như ng. Riêng trư ng h p giá ñ t theo h p ñ ng th p hơn m c giá do U ban nhân dân c p t nh quy ñ nh t i th i ñi m n p h sơ h p l cho cơ quan Nhà nư c có th m quy n thì căn c giá ñ t do U ban nhân dân c p t nh quy ñ nh ñ tính thu ; n u giá ñ t theo h p ñ ng cao hơn m c giá ñ t do U ban nhân dân c p t nh quy ñ nh thì tính theo giá ghi trên h p ñ ng. ð i v i các trư ng h p nh n th a k , quà t ng là b t ñ ng s n thì căn c tính thu là giá tr c a b t ñ ng s n t i th i ñi m n p h sơ h p l cho cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n. d) Cá nhân chuy n như ng, nh n th a k , quà t ng là b t ñ ng s n không nh t thi t ph i ñăng ký thu và có mã s thu trư c khi kê khai n p thu ; trư ng h p chưa có mã s thu thì ph i ghi rõ s ch ng minh thư nhân dân vào t khai. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ñ ngh các C c thu ph n ánh v B Tài chính (T ng c c Thu ) ñ ñư c gi i quy t k p th i./. Ni nh n: KT. B TRƯ NG - Như trên; TH TRƯ NG - V CST, PC; - Lưu VT, TCT (VT, TNCN) .vn ð Hoàng Anh Tu n am atV ietn ww .Lu w
Đồng bộ tài khoản