Công văn 1864/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 1864/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1864/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chương trình hỗ trợ cho lao động Việt Nam từ CHLB Đức trở về

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1864/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  é  lao ® é n g  th¬ n g  binh v µ  x∙ h éi S è   b 1864/L§T B X H­V L  n g µ y  08  th¸ng  n¨ m  1993 V Ò  vi Ö c th ù c  Ö n   6  hi C h ¬ n g  tr× nh  ç  trîc h o  lao  é n g  Vi Ö t N a m   h   ® t õ C é n g  h o µ  Liªn ba n g  § øc trë v Ò K Ýnh  öi: g  §ång  Ý   ñ   Þch  û   ch Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh    phè   trùc         thuéc Trung  ng,   ¬ §ång  Ýnh  öi: k g  §ång  Ý  ch Gi¸m  c  ë   ®è S Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ  v X∙  éi h § Ó   ùc hiÖn  Öp  nh  ý  µy  6­ th   Hi ®Þ k ng 9­ 1992  ÷a Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   gi   ph Vi   vµ  Ýnh  ñ  éng  µ    Ch ph C ho Liªnbang  §øc  µ    b¶n  v c¸c v¨n  tho¶  Ën  Ìm  thu k theo  vÒ   ç  îtµichÝnh  h tr    nh»m   ¹o lËp  t  doanh nghiÖp  µ  µ  Ëp  v ho nh nghÒ  nghiÖp  cho  ùcl ng chuyªn m«n   Öt Nam,  é   l  î     Vi   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Ò     X∙    nghÞ   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  ë   ®¹ S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héithùc hiÖn  ét  è  Öc    X∙      m s vi sau  y:®© 1­ C¨n  c«ng    µy  µ    ô  ôc híng dÉn  öikÌm, Uû   cø  v¨n n v c¸c ph l     g    ban  ©n   nh d©n tØnh giao cho  ë     S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi(cã bé  Ën    X∙      ph chuyªn   m«n  óp viÖc)tr Ónkhaich¬ng  ×nh. gi    i     tr 2­    Tæ chøc  ¾ m   ¹ sè    ng  Ó  sè    ng  c¸c Bé   c¸c n l i lao ®é   (k c¶  lao ®é do    ­    ngµnh  ö  i  íc®©y)  õ Céng  µ    c ® tr   t  ho Liªnbang  §øc  ëvÒ   tr   sau  µy  7­ ng 01­ 1990  trªn®Þa   µn  öivÒ   é     b g   B (qua  Trung  ©m   èc    óc  Õn viÖc  µm) ®Ó   ã  t Qu gia x ti   l  c c¨n cø  ©y  ùng  Õ   äach  iÓn khaithùc hiÖn  Öp  nh  õ nay  n      xd kh tr       Hi ®Þ t  ®Õ n¨m 1995. 3­ Phæ   Õn  éng  i bi r r∙ cho  ¬  ë  µ  êi lao ®éng  Ó   trªnc¸c ph¬ng  c s v ng     k c¶      tiÖn th«ng    ichóng  Ò   ¬ng  ×nh hç  î µy.V Ò   ¬ng  ×nh cho    tin®¹   v ch tr   tr  n   Ch tr   vay vèn  h Ö   èng  ©n   µng  do  th Ng h C«ng  ¬ng  ¶m   Ën  th ® nh (theo  íng  Én  ña  h d c Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng  Öt  th Vi Nam).  ¬ng  ×nh  ¹y  Ch tr d nghÒ   ngµnh    do  Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héithùc hiÖn    X∙      (xem  ô  ôcgöikÌm). ph l     4­ Së    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiphèihîp víi     X∙          nh¸nh  ©n  µng  chi Ng h C«ng  ¬ng, tvÊn  th    cho  êilao ®éng    éng  µ    ng     ëC ho Liªnbang  §øc  ëvÒ   Óu  tr   hi râ néidung  Öp  nh  µ  ÷ng  iÒu  Ön  îchëng  ù  î óp cña  ¬ng     Hi ®Þ v nh ® ki ®   s tr gi   Ch tr×nh (xem  ô  ôc1).   ph l   5­ Riªng vÒ   ¹y nghÒ,    ®¬n    Þ  ña  êilao®éng, ®Þa  ­     d  c¨n cø  ®Ò ngh c ng       ph ¬ng  Çn: c ­ LËp  Õ   ¹ch vµ  ù    o  ¹onghÒ     a  µn    k ho   d ¸n ®µ t   trªn®Þ b (xem  ô  ôc2) vµ  ph l     nhËn  ù    o  ¹onghÒ   c¸c®¬n  Þ  éc Bé  µnh  d ¸n ®µ t   do    v thu   ng Trung  ng    a   ¬ trªn®Þ bµn  Ëp,göi®Õ n. l   ­ Thèng      kª danh  s¸ch ngêilao ®éng         ë §øc  ëvÒ   ã    Çu  tr   c yªu c tham  ù  íp d l  ®µo  ¹ochñ  t  doanh  nghiÖp,®∙  îcchän  äcqua  Èm  Ên   ®  l  th v (xem  ô  ôc3). ph l   Cã   kho¶ng  20  äc    × tæ  15­ h viªnth   chøc  ét  íptËp  Ên. m l   hu
 2. 2 Tríc m ¾t    ótkinh    ®Ó r   nghiÖ m  chØ   o  iÓn khai m çi  a   ¬ng  Ëp  ®¹ tr     ®Þ ph t trung chØ   o  ét  µi dù  kh¶  ;göi vÒ   ®¹ m v   ¸n  thi    Trung  ©m   èc  xóc  Õn  t Qu gia  ti viÖc  µm    Ëp  îp chuyÓn  l ®Ó t h   cho  Ýa  ph §øc  Èm  nh,  Þp  iÓn khaithùc th ®Þ k tr       hiÖn  µo  u   ý  I v ®Ç qu II  n¨m 1993; tõ ®ã   ótkinh nghiÖm      r    cho  Öc  iÓn khai vi tr     tiÕp theo cã  Öu      hi qu¶. Ph ô   ôc  l1 T ã m   ¾ t  éi d u n g  Hi Ö p  ® Þ n h   µi î Ö t  t n t  tr  Vi ­ §øc  v µ  c¸c v¨n b¶ n   tho¶ thu Ë n  ® i kÌ m Ngµy  6­ 9­ 1992, T¹iBon  éng  µ       C ho Liªnbang  §øc, haiCh Ýnh  ñ  éng     ph C hoµ    éi chñ  x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam   µ  éng  µ  vC ho Liªn bang    §øc  ∙  ý  Öp  ® k "Hi ®Þnh   Ò   ç  îtµichÝnh  v h tr    nh»m   ¹o lËp  t  doanh nghiÖp  µ  µ  Ëp  v ho nh nghÒ   nghiÖp cho  ùcl ng chuyªn m«n  ÖtNam"  äit¾tlµCh ¬ng  ×nh tµitrî Öt l  î     Vi   (g       tr       Vi   ­§øc    cho  êitrëvÒ). ng     Nguån  µichÝnh  t  cho  ¬ng  ×nh nµy  µ 11  iÖu DM,  Ï do    Ýnh  ch tr   l   tr   s   haiCh phñ  ng  ãp:Céng  µ    ®ã g   ho Liªnbang §øc  tr ÖuDM   µ  ÖtNam   tr ÖuDM   10  i   v Vi   1  i   ­tÝnh    b»ng  VN§. Trong  è  tr Öu DM   phÝa  s 10  i   do  §øc  ng  ãp, ChÝnh  ñ  Öt Nam   ®ã g  ph Vi   ® øng  vay  tr Öu DM   µ  ù ®ãng  ãp  ra  5  i   v t  g b»ng  Òn  Öt Nam   ¬ng  ¬ng    ti Vi   t ® 1 tr Öu DM     Ëp  ü  Ýn  ông  i  ®Ó l qu t d (tæng  è  µ 6  iÖu DM).  s l   tr   N¨m   iÖu DM     tr   cßn l¹  Ýnh  ñ  iCh , ph §øc  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹nh»m     Ý  ho l   i chiph cho  ÷ng  nh c«ng  Öc  vi ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  Öp  nh.            Hi ®Þ Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   û   Ö m   ph Vi   U nhi cho  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héi thùc hiÖn  Öp  nh.    ¬      Hi ®Þ Hai c quan chøc n¨ng  iÓn khaic¸c vÊn    ô  tr      ®Ò c thÓ  µ Trung  ©m   èc    óc  Õn  Öc  µm  éc  é   l  t Qu gia x ti vi l thu B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éivµ  ©n  µng    X∙ h   Ng h C«ng  ¬ng  ÖtNam. th Vi   Ch Ýnh  ñ  ph §øc  û  Ö m  Öc  u nhi vi cho  vay  tr ÖuDM   5  i   cho  ©n  µng  ©n   Ng h c ®èi §øc  µ  Öc  ö  ông  tr Öu DM   Ön  îkh«ng  µn  ¹ cho  v vi s d 5  i   vi tr  ho l i  Trung  ©m   t m«i  í viÖc  µm  éc  gi i   l thu Tæng   ôc  c Lao  ng  ®é Liªn bang  µ  ©n   µng  © n     v Ng h C ®èi §øc.   T¹iHµ   éi,ngµy  3­  N  19­ 1993  ©n  µng  Ng h C«ng  ¬ng  Öt Nam   µ  ©n   th Vi   v Ng hµng  © n   i §øc  ∙  ý    C ®è   ® k c¸ctho¶ thuËn  Ò     v vay  èn  µ  Ò   v v v b¶o  ¶m   Ýn  ông  ® td cho kho¶n  µichÝnh  tr Öu DM   ïng  µm  èn  t  6  i   d l v quay  vßng; ngµy  3­   20­ 1993  Trung  ©m   èc    óc  Õn  Öc  µm  éc  é   t Qu gia x ti vi l thu B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  v X∙  éi cïng  ©n   µng  © n   i  h  Ng h C ®è §øc  µ v Trung  ©m   t m«i  í viÖc  µm  éc  gi i   l thu Tæng   ôc  c Lao  ng    ®é Liªnbang  ∙  ý  ® k tho¶  Ën  ö  ông  thu s d kho¶n  µichÝnh    t  5 tr Öu DM   i  kh«ng  µn  ¹   ho l i trong    tr Öu DM   µnh  Ëp  ü  ; ®ã 1  i   d l qu b¶o  ¶m   èn  ® v vay;0,3 tr ÖuDM   µnh    Ý     i   d chiph cho  c«ng  Öc   Ên  µ  Èm  nh  ù      vi tv v th ®Þ d ¸n vay vèn  µ    iÖuDM   µnh  v 3,7 tr   d cho  o  ¹onghÒ   µ  o  ¹odoanh  ®µ t   v ®µ t   nghiÖp  Ó    (k c¶ ®µo  ¹ohuÊn  Ön  t  luy viªn)tuyªntruyÒn,tvÊn  µ  iÒu         v® tra. Nh÷ng c«ng  ©n  Öt Nam   îc®µo  ¹ohoÆc   ∙  µm  Öc  Òu  d Vi   ®  t  ® l vi nhi n¨m    ë §øc,trëvÒ   íctõsau  µy  7­     n    ng 1­ 1990  µ®èi t ng ® îcháng  Öp  nh  µy,cã  l    î     Hi ®Þ n  thÓ  ëng    h haikho¶n  µitrî   t     sau: nh M ét  µ: l
 3. 3 a)    èn  ù lËp  Õm   èng, kÓ   c¸c lo¹  ×nh  Ai mu t  ki s   c¶    i h kinh tÕ    nh, ®∙    gia ®×   vµ  Ï cã  ù  thµnh  Ëp  s   d ¸n  l hoÆc   Õp  Ën  ét  ti nh m doanh  nghiÖp   ©n,  t nh hoÆc   tham    u  , qu¶n  ýc¬  ë  gia ®Ç t  l   s kinh doanh   ©n  Ï lµ ®èi îng  îc vay  Ýn    t nh s    t ®  t dông  íil∙ suÊt  ®∙i.Nguyªn  ¾c, ®iÒu  Ön, thñ  ôc,hå  ¬  v   i u    t  ki   t   s vay  èn  Ï do  v s  Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng  th quy  nh  µ      ®Þ v c¸c chinh¸nh  ¹  a   ¬ng  íng  Én  ti ®Þ ph h d tr Ónkhai. i  b)  ÷ng  êi muèn  ù lËp  Õm   èng, cã  Nh ng   t  ki s   nguyÖn  äng  ë   éng  v mr thªm  kiÕn thøc  chung  Ò   Ünh  ùc  vl v s¶n  Êt,kinh doanh  ã  Ó    xu     c th xin tham    ét  gia m líphuÊn  Ön  ñ    luy ch doanh  nghiÖp,® îc®µo  ¹okh«ng  Êt  Òn.    t  m ti Hai  µ:Nh÷ng  êi kh«ng  µ ®èi îng  l  ng   l  t trªn,cha  ×m  îc viÖc  µm  Ï cã    t ®  l s  dÞp  îc®µo  ¹onghÒ   ®  t  kh«ng  Êt  Òn,phïhîp víi m ti         nhu  Çu  Ò   c ngh nghiÖp  õng  t ®Þa   ¬ng    Ô   ×m  îc viÖc  µm  ¹  ph ®Ó d t ®  l t ic¸c  n   Þ,  Ý   ®¬ v x nghiÖp  µ   íc Nh n   hoÆc    ©n. tnh M äi  i îng  ëng  Öp  nh  ç  îph¶i cã  Êy  ê x¸c ®Þnh  µ c«ng  ®è t h Hi ®Þ h tr    gi t     l  d©n  ÖtNam   õCéng  µ    Vi   t  ho Liªnbang §øc  ëvÒ   tr   sau  µy  7­ ng 1­ 1990  : nh ­Quy Õt  nh  Ò   íccña    ®Þ vn  Ban  qu¶n  ýthuéc Sø  l    qu¸n ViÖtNam   ¹ §øc     t  i ­GiÊy    åihé  Õu   thu h   chi ­PhiÕu  ©n  ù   nh s ­Chøng    minh    ©n  ©n  thnh d (sau khi®∙  Ëp  Èu  Ò   a  ¬ng).     nh kh v ®Þ ph ­ X¸c  Ën  ña  a   ¬ng  ang    µ hiÖn  ¹    nh c ®Þ ph ® ë l  tikh«ng    ¹m  viph ph¸p  Ët lu   ViÖtNam       (tøckh«ng  Þ        b truyn∙,truycøu  ×nh  ù). h s ­ C¸c  i îng      ®è t xin vay  èn  Ï li   Ö   íic¸c chinh¸nh  ©n   µng  v s   ªnh v       Ng h C«ng  th ng  Ën,huyÖn  ¬ (qu   hoÆc   tØnh,thµnh  è).   ph §¬n    äc  xin h nghÒ   íidù  Õn  µnh  v   ki h nghÒ  sau    äc  khi h hoÆc   n     ®¬ xin tham    íp®µo  ¹ochñ  gia l   t  doanh nghiÖp  Ïgöi®Õ n   ë  s    S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  vµ  héi, ë  µ®Ç u   èi   Ên,híng dÉn. X∙    l   S m tv     C¸c  n  Þ  ¹y nghÒ   µ  í thiÖu  Öc  µm  îc Së   ®¬ v d   v gi i   vi l ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi, û  Òn  òng  µ®Ç u   èi  Ën  n    äc  Ò.   X∙ h   quy u c l  m nh ®¬ xinh ngh §èi víic¸c Bé,  µnh  ã  Ý       Ng c x nghiÖp  ∙  ö  è îng  ínc«ng  ©n  i    ® c s l l  nh ® lao ®éng    ë §øc  íc®©y,  tr   nay  èn  ö  ông  ¹ hä  mu sd l   b»ng  i c¸ch n©ng    cao    Ò   tay ngh hoÆc   ¹y nghÒ   d  kh¸c phï hîp víi         cÇu  Ön  ¹ cña  Ý  yªu  hi t i   x nghiÖp,còng  ã  Ó    c th lËp  ù      d ¸n xinkinh phÝ  o  ¹oqua  ë     ®µ t   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héin Õu     X∙    sè îng      chøc  ét  íp (th ng  µ trªn 10  êi).Nh÷ng  Ý   l ®ñ ®Ó tæ  m l  ê l     ng   x nghiÖp  kh«ng    è îng ®Ó   chøc  ét  ípriªngth× sÏchuyÓn  n   ë  ®ñ s l   tæ  m l       ®Õ S Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éi®Ó   chøc  íp®µo  ¹ochung.   X∙ h   tæ  l  t  § Ó   iÓn khai ch¬ng  ×nh  µy, phÝa  tr     tr n  §øc  Ï cö  s   chuyªn    iÒu  èi gia ® ph   sang  Öt Nam   ïng  Vi   c Trung  ©m   èc    óc  Õn  Öc  µm  éc  é     t Qu gia x ti vi l thu B Lao ®éng  Th¬ng  ­  binh  µ  héi vµ  ©n   µng  v X∙    Ng h C«ng  ¬ng  Öt Nam   îp    th Vi   h t¸c thùc hiÖn  ÷ng  Ên    ô  Ó.   nh v ®Ò c th Ph ô   ôc  l2 BiÓu  è  s1
 4. 4 D ù  ¸n d ¹ y n g h Ò A­ Trang b × a 1­ Tªn  ù    d ¸n 2­ Ngh Ò   o  ¹o   ®µ t 3­ §¬n  Þ  ùc hiÖn    v th   Thuéc  ë  S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙    4­ §Þa  iÓ m     ® §iÖn  ¹i tho : 5­ Tæng  è  êithô hëng  ù    s ng     d ¸n: 6­ Tæng    kinhphÝ    ùc hiÖn  ù    ®Ó th   d ¸n: 7­ Tµikho¶n     giao dÞch:   B­  é i dung d ù  ¸n: N I      ­M« t¶tæng    ù  qu¸td ¸n: 1­ §Æc   iÓ m,  ×nh  ×nh   ® t h 2­ C¸c  ôc    Ýnh  ña  ù    m tiªuch c d ¸n 3­ C¸c  Ên    Ï® îcgi¶i   v ®Ò s       Õt quy   II­ ¹t®éng  ña  ù   Ho   c d ¸n: ­Néi dung,ch¬ng  ×nh gi¶ng d¹y,nghÒ      tr      ­Yªu  Çu  Êtl ng ®µo  ¹o,     c ch  î   t   m«n  c¸c ph¶ithi ¾t  éc    b bu ­Thêigian cho  ét        m kho¸häc  ¾t ®Ç u,  Õt  óc)   (b   k th ­§éingò      µ     gi¸oviªnv qu¶n  ýlíp(lýthuyÕt­thùc hµnh). l           ­ ThiÕt bÞ   µ    iÒu  Ön  Çn  Õtkh¸c ®Ó   ôc  ô      v c¸c ® ki c thi     ph v cho  ¹t®éng   ho   d¹y nghÒ   ­Tæ     chøc  ¸nh    Êtl ng theo c¸ccam  Õt  ® gi¸ch  î      k trong dù    ¸n. II   ù   ï Ò   µi Ýnh  ID tr  t   ­ v ch cho  ùc hiÖn  ù  th   d ¸n: ­TiÒn  åidìng gi¸oviªnvµ    Ý    b        chiph qu¶n  ý l ­V¨n    phßng  È m   µ  µiliÖu häc  Ëp  ph v t    t cho  äc  h viªn ­KhÊu    hao  ÕtbÞ thi   ­VËt       ttiªuhao  cho  ùc hµnh... th   . ­ (Møc    Ý   ×nh  ©n    chiph b qu cho  ét  äc    ã  s¸nh ¬ng  m h viªnc so  t quan møc   ®ãng  ãp  äc  Ý  g h ph theo tõng ngµnh  Ò     a  µn).     ngh trªn®Þ b ­¡n ë      cho  äc  h viªn, i  ¹(1 lÇn).   l    ®i ­Thuª  íphäc    l  (cho gi¶ng lýthuyÕt­xëng  ùc tËp).         th   IV­C¸c    cam  Õt  ña  ù  k c d ¸n: ­Cam   Õt  ùc hiÖn  ng  ôc    i t ng   k th   ®ó m tiªu®è  î
 5. 5 ­Cam   Õt  Ò   êigian vµ  Êtl ng d¹y nghÒ.   k v th     ch  î     ­ Cam   Õt  Ò   ö  ông  ån    k vsd ngu kinh phÝ   îc tµitrî ng  ôc  ch, néi   ®     ®ó m ®Ý    dung trong ®Ò     Õt    ng    ¸n,quy to¸n ®ó quy  nh  ®Þ (15  µy  ng sau    Õt  óc dù  khik th   ¸n,chøng  õ quyÕt      t  to¸nph¶icã  ¹    ti Trung  ©m   èc    óc  Õn viÖc  µm  é   t qu gia x ti   lB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi).   X∙  Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . .        Õn    Öt cña  ë    ý ki phª duy   S Chñ   ù  ký    ng  d ¸n  tªn ®ã dÊu Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h    (Gi¸m  c  ý    µ  ng  Êu)   ®è k tªnv ®ã d Ph ô   ôc  l2 BiÓu  è  s2 UBND  tØnh, thµnh  d a n h  s¸ch h ä c viªn h ä c n g h Ò phè (KÌm  theo  ù   d ¸n) (Bé,     (Theo  õng líp­nghÒ) t      ngµnh).. . ...... . . ..... Tªn  n  Þ ®¬ v   Hä   Sinh Hé   Èu Tr×n §Þa  S kh chØ   Ngµy  Ngµy  Sè    Sè    Sè  Dù   Ghi Q§ Q§ è  vµ  ngµy th ng t ó h    n¬ilµm  th¸ng th¸ng cña    cña  hé  kiÕn  chó  ê  r ®é       Ban TT tªn v¨n viÖc    n¨m  i n¨m  ë qu¶n  ý Côc  chiÕ n¬i   ë ® tr   l    ho¸ níc  lµm  vÒ   íc lao®éng  HTQT­  u n   lµm  ngoµivµ viÖc      ë ®iÒu  L§  viÖc  nghÒ   níc   chuyÓn  chuyÓn  sau    khi lµm  Öc ngoµi vi   lao®éng  tr¶vÒ       häc ë  íc n  vÒ   íc n ®Þa   ngoµi   ph¬ng  ®¬n  Þ v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ghi chó:KÌm      theo danh    s¸ch nµy    ph¶icã    å  ¬    ©n    c¸ch s c¸nh sau: 1­ §¬n    äc  Ò,  ã  ù  Õn  µnh  Ò     xinh ngh c d ki ng ngh sau    äc khih 2­ Ph«      t«c«ng  chøng:
 6. 6 + Quy Õt  nh  ®Þ chuyÓn    Ò   n  Þ  ò, vÒ   a   ¬ng  ña  ôc  îp  tr¶v ®¬ v c   ®Þ ph cC H t¸cquèc  Õ  Ò     ng.   t v lao®é + Quy Õt  nh   iÒu  ®Þ ® chuyÓn lao  ng  Ò   íc cña  ®é v n  Ban qu¶n  ý lao l    ®éng. +  Õu  ©n  ù. Phi nh s +  Õu    åihé  Õu. Phi thu h   chi X Ðt  Öt danh  duy   s¸ch vµ    Ën  ña    x¸cnh c Ngµy... t ¸ngn¨m  .h   199... Së Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙  Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Ph ô   ôc  è  l s3 H í ng d É n   È m  v Ê n th 1­ V×     sao  êitaph¶itiÕn hµnh  ùachän  äc    ng         l  h viªn? ­ Kh«ng ph¶i bÊt  ngêi nµo  òng  ã    cø    c c kh¶ n¨ng  ë thµnh  ét  µ  tr   m nh doanh  nghiÖp  èt. t ­N Õ u   óng    ùachän  îcngêicã    ch tal   ®    kh¶  n¨ng  ètth×: t  +  óng  sÏ sö  ông  è  èn  ã  ¹n  Ch ta    d s v c h cho  Öc  o   ¹o cã  Öu    vi ®µ t   hi qu¶ nhÊt; +  óng      nh  îclµsau    äc  Ïcã  ét  è îng t ng  i nhiÒu  Ch tax¸c®Þ ®    khih s   m s l  ¬ ®è   doanh  nghiÖp  îcthµnh  Ëp; ®  l +  óng    ¹n  Õ   îc viÖc    Ý   Òn  µ   íc cho  ÷ng  Ch ta h ch ®   l∙ng ph ti Nh n   nh doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng; ­ Chóng    Ïn©ng    tas   cao  Öu  hi qu¶  ña  íphuÊn  Ön  c l  luy th«ng  qua  Öc  ùa vi l   chän    íphäc    ng  u. c¸cl   viªn®å ®Ò 2­ Nh÷ng    Èn  ùachän   tiªuchu l   Hai tiªuchuÈn  Ýnh:    ch ­Kh¶    n¨ng  ã  ån  èn  iÒn,tµis¶n.. ) c ngu v (t     . ­§Æc   Ýnh    ©n.   t c¸nh Hai tiªuchuÈn  Ýnh  µy  îcph©n    nhã m:    ch n ®  ra 5  A­  Ýnh  â rµng  ña  ôc  ; T r  cm tiªu B­  Ò m   Ti n¨ng  Ò   µichÝnh; v t  C­  Kinh  nghiÖ m  Ò   v kinhdoanh;  
 7. 7 D­  Quan  Ö     nh; h gia®× E­  Ýnh  T c¸ch kinhdoanh.     T h o ¶  thu Ë n v Ò  ® ã n g  g ã p  t µi h Ý n h  k h « n g  h o µ n  l¹i  c (Tho¶  Ën  µichÝnh) thu t   Gi÷a: Trung  ©m  èc    óc    Öc  µm  éc Bé     t Qu gia x tiªnvi l thu   Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng      binh vµ    éi   X∙ h   Vµ:  Trung  ©m  t M«i  íviÖc  µm  gi   i l FRANKFURT     AM MAIN ­Ng ©n  µng  ©n  i §øc    h c ®è   Bonn­Bad  Godesberg VÒ   kho¶n  Òn ®Õ n   ti   5.000.000 DM     (b»ng  ÷:n¨m  iÖuM¸c  ch   tr   §øc). Ngµy  6­ 9­ 1992  ÷a ChÝnh  ñ  éng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   gi   ph C ho x∙ h   ngh Vi   vµ  Ýnh  ñ  éng  µ  Ch ph C ho Liªn bang    §øc  ∙  ý  ét  Öp  nh  Ò   ç  îtµi ® k m Hi ®Þ v h tr    chÝnh nh»m   ¹olËp doanh  t    nghiÖp  µ  µ  Ëp  Ò   v ho nh ngh nghiÖp  cho    ùcl ng c¸cl  î   chuyªn m«n   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam     n  ho x∙h   ngh Vi   (sau  y   äilµ HiÖp  ®© g     ®Þnh). Theo  iÒu  kho¶n  cña  Öp  nh, Céng  µ    ® 4  1  Hi ®Þ   ho Liªnbang §øc  Ön  î vi tr  cho  Ýnh  ñ  éng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   ét  Ch ph C ho x∙ h   ngh Vi   m kho¶n  µichÝnh  t  kh«ng  µn  ¹ ®Õ n   tr Öu DM   ho l i   5  i   nh»m  trang tr¶icho    Ý      chiph ph¸tsinh trong       khithùc hiÖn    Ön      c¸cbi ph¸p t¸ hoµ  Ëp     i nh cho  c«ng  ©n  ÖtNam   ëvÒ. d Vi   tr   V Ò   Öc  vi qu¶n  ýkho¶n  ng  ãp  µichÝnh  µy,Ch Ýnh  ñ  éng  µ  l  ®ã g t  n  ph C ho Liªn bang    §øc  theo  Òu  kho¶n  cña  Öp  nh  ∙  §i 6  1  Hi ®Þ ® giao cho  Trung  ©m   t m«i  í  Öc  µm  ña  gi i vi l c Tæng   ôc  c lao  ng  ®é Liªn bang  ¹    t iFrankfurtam     mani  (sau  y   äi lµ ZAV)  µ  ©n   µng  ©n  i  ®© g     v Ng h c ®è §øc  ¹ tiBonn (sau  y   äi lµ ®© g     Ng ©n   µng  h DtA). PhÝa   Öt    Vi Nam   theo  Òu  kho¶n  cña  Öp  nh,  §i 6  2  Hi ®Þ ChÝnh  ñ  éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ph C ho x∙h   ngh Vi   giao viÖc  ùc hiÖn    th   cho  é  B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi.C¸c    Õt cô  Ó   ö  ông  v X∙    chi ti   th s d kho¶n  µi t  chÝnh  µy  n theo §iÒu  kho¶n  cña  Öp  nh    6  5  Hi ®Þ ph¶i® îcquy  nh     ®Þ trong m ét    b¶n tho¶ thuËn    riªnggi÷a m ét  lµZAV  µ  ©n  µng      bªn    v ng h DtA  µ  ét  lµc¬  v m bªn    quan  chøc  n¨ng  éc Bé   thu   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi.Bé  ∙    X∙    ® chØ  nh   ®Þ Trung  ©m  èc    óc  Õn viÖc  µm  t Qu gia X ti   l (sau  y  äilµNCEP)  µc¬  ®© g     l   quan  ã  c thÈm  Òn  quy trong viÖc  µy.   n Trªn c¬  ë  µy, c¸c bªn    sn     tham    ý  Õt  gia k k b¶n tho¶  Ën  µichÝnh    thu t   sau ®©y: §i Ò u 1:  1­ Kho¶n  ng  ãp  µi Ýnh  îcsö  ông:   ®ã g t   ch ® d a)  Õn   § 1,3  iÖu    µnh  tr DM d cho    Ön  c¸c bi ph¸p  îgióp  tr  c«ng  ©n  Öt d Vi   Nam   ëvÒ   èn  ùlËp doanh  tr   mu t    nghiÖp  ®iÒu  cña  Öp  nh)  µ ( 2  Hi ®Þ v
 8. 8 b) § Õn    iÖuDM     3,7 tr   cho c«ng  ©n  Öt Nam   ëvÒ   Çn  îcbè  Ýlµm  d Vi   tr   c ®   tr   viÖc  trong n Òn    kinhtÕ  ÖtNam   Òu  cña  Öp  nh).   Vi   (§i 3  Hi ®Þ 2­ C¸c  ù  ï       d tr  tiªukho¶n  Òn theo kho¶n  cã  Ó  ïtrõcho  chi ti     1  th b     nhau. §i Ò u 2: 1­ Tõ  è  Òn 1,3 tr Öu DM   ãië  iÒu  kho¶n  m ôc  lÊy ra 1,0 tr Öu   s ti     i   n  ® 1  1  a        i   DM   ö  ông  µo  Öc  ÕtlËp  ü  sd v vi thi   qu b¶o  ¶m   ¹ Ng ©n  µng  ® ti   h C«ng  ¬ng  Öt th Vi   Nam,  µ   éi,nh»m   HN  b¶o  Ó m   hi cho  c¸c kho¶n vay  Ýn  ông  ¹o lËp  td t  doanh  nghiÖp theo HiÖp  nh.   ®Þ Ph Çn  Òn cßn  ¹ ®Õ n     iÖu DM   îcsö  ông  ti   l  i 0,3 tr   ® d thanh        Ý  to¸nc¸c chiph cã  ªnquan  n     li   ®Õ c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© a) T  Ên  ¹olËp doanh   v t    nghiÖp  cho  ÷ng  êitrëvÒ   ÖtNam. nh ng     Vi   b) Tæ     chøc    éc  iÒu    Ò   Ýnh  c¸ccu ® trav t kinhtÕ  µ  Ýnh  ùc thi   vt th   . 2­  è   Òn  n   tr Öu DM   ãië  iÒu  kho¶n  m ôc  ® îc chicho  S ti ®Õ 3,7  i   n ® 1  1  b      c¸cc«ng  Öc    vi sau  y: ®© a) Tuyªn truyÒn  Ò   Öp  nh      v Hi ®Þ cho    c¸cc«ng  ©n  ÖtNam. d Vi   b) C¸c c«ng     vÊn,  chøc  o   ¹o nghÒ   µ  o   ¹o chñ  t¸c t tæ  ®µ t   v ®µ t   doanh  nghiÖp cho c«ng  ©n  ∙  Ò   íct¹  Öt Nam,    µ     Ön  d ® v n  i Vi   khim c¸c bi ph¸p  µy  Çn  nc thiÐtcho  Öc  µ  Ëp  µo  Òn    vi ho nh v n kinh tÕ  ÖtNam.   Vi   c) Th«ng     Ên  µ  o  ¹on©ng    tin, v v ®µ t   t cao cho    ¬  c¸c c quan chøc n¨ng  µ  v huÊn  Ön    ¹ ViÖtNam. luy viªnt  i   3­ ViÖc        chitiªucho    c¸ckho¶n  kh¸cph¶i® îcsù  èng  Êt b»ng            th nh   v¨n b¶n gi÷a c¸cbªn  ý  Õt      k k tho¶ thuËn.   §i Ò u 3: 1. Kho¶n  ng  ãp  µichÝnh  ®ã g t  theo  iÒu  kho¶n  ® îc chi theo    ® 1  1      quy ®Þnh  ña  ©n  c Ng s¸ch nhµ  íc§øc      n  nh sau: 1992:®Õ n     iÖuDM   0,7 tr   1993:®Õ n     iÖuDM   1,7 tr   1994:®Õ n     iÖuDM   1,8 tr   1995:®Õ n     iÖuDM   0,8 tr   2. Kho¶n  ng  ãp  µichÝnh  µy  ng©n  µng    ®ã g t  n do  h DtA qu¶n  ývµ  l   trong  ph¹m    Èm  Òn  ña  çi  vith quy c m bªn  ý  Õt  k k tho¶  Ën  µ   ã  Ó  îc gäitoµn  thu m c th ®     bé hoÆc   õng  Çn  Õu  t ph n sau    ©n   µng  khiNg h DtA chuyÓn  Òn,® îcsö  ông  ti     d ngay  ng    nh;  i  íisè  Òn  äi cña  ®ó qui ®Þ ®è v   ti g   NCEP   ×  Ë m   Êt  µ 30  th ch nh l   ngµy.Kho¶n  Òn theo  iÒu  kho¶n  do  ©n   µng    ti   ® 2  1  Ng h C«ng  ¬ng  äisÏ® îc th g      DtA chuyÓn  ùctiÕp ®Õ n   ©n  µng  tr     Ng h C«ng  ¬ng,Hµ   éi. th  N 3. ViÖc  äitiÒn ®Ó       g    chicho    c¸c c«ng  Öc    Öt Nam   vi ë Vi   ph¶icã  ù  ng    s ®å ý  íc ®ã   tr   b»ng  b¶n  ña  ©n   µng  v¨n  c Ng h DtA  ®èivíic¸c c«ng  Öc  îc chitõ (      vi ®       kho¶n  Òn  n   ti ®Õ 1,3  iÖu DM)  òng    ña  tr   c nh c ZAV   ®èivíic¸c c«ng  Öc  îc (      vi ®   chitõkho¶n  Òn ®Õ n     iÖuDM).    ti   3,7 tr  
 9. 9 4. ViÖc  ö  ông  ng    nh      sd ®ó qui ®Þ c¸c kho¶n  Òn  ∙  äi ph¶i® îc chøng  ti ® g      minh  cho  ©n   µng  Ng h DtA  b»ng    c¸c chøng  õ hîp  Ö    t  l (c¸c ho¸  n,    ®¬ c¸c tho¶  thuËn  ïlao vµ ¬ng  ù..   th     t t .trong vßng  th¸ng (tÝnh  )   3    theo  µy      Õu  ng ghitrªnphi gäitiÒn), i víi        ®è c«ng  Öc  ©u  ¬n  th¸ngth× thêih¹n  Ï® îckÐo  µi®Õ n     vi l h 2        s    d  6 th¸ng.Khi  Öc    vi chøng  minh  µy  n kh«ng  ng  êih¹n  ×  ©n   µng    ®ó th   th Ng h DtA buéc  ph¶inh ¾c  ë  ïng víi   ¹n thªm  ngµy.H¹n  ngµy  îctÝnh    nh c     h  gia 30    30  ®  theo  ngµy      Õu  ßi  ghi trªnphi ® thanh  to¸n,®èi  íiphiÕu  öi vÒ   Öt Nam   ×  îc   v  g   Vi   th ®   céng  thªm  ngµy  Ën  21  v chuyÓn  u  iÖn. Sè   Òn m µ   b®   ti   trong vßng  êih¹n      th   gia h¹n thªm  òng  c kh«ng  ýgi¶i® îcviÖc  ö  ông  ng  l      sd ®ó quy  nh  ña  ã  × lËp ®Þ c n th     tøc ph¶i chuyÓn    ¹   Ó   õ ngµy    ©n  ¹  ©n  µng    tr¶l iK t   . gi¶ing ting h DtA  n   µy  ®Õ ng chuyÓn    ¹     tr¶l ic¸c kho¶n  Òn nµy  , ti   ph¶i® îctÝnh  ï thªm    Êt ph¹tdïng       b  l∙ su     i sai m ôc      tiªuë møc   4% cao  ¬n    ÊtchiÕtkhÊu  ña  ©n  µng    h l∙su   i   c Ng h Liªnbang    §øc quy  nh  ¹ ngµy    ©n, tèi Óu lµ8%   ®Þ t  i gi¶ing    thi     n¨m. 5. N Õ u     kho¶n  Òn ph¶ihoµn  ¹ theo  ti     l i kho¶n  trªn®©y   4    kh«ng  îctr¶l¹ ®      i ngay, th×    ph¶i tÝnh  ép      Êt,ph¹tqu¸  ¹n    g 1% l∙ su   i   h thªm  µo    Êt dïng    v l∙ su   i sai m ôc    tiªutheo  iÒu  tÝnh    è  Òn  ® 4  trªns ti ph¶itr¶kÓ   õ ngµy      t  thø  sau    Õt  3  khik thóc thêigian giah¹n         cho  n   µy  öitr¶l¹tiÒn. ®Õ ng g       i §i Ò u 4 1. Quy Òn   ¹n  µ    h v tr¸chnhiÖ m   ña      c c¸c bªn  ý  k tho¶  Ën  îc quy  nh   thu ®   ®Þ nh  sau: a) ZAV:   ZAV  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    th«ng    µ   Ên  tinv tv cho  êilao®éng  ÖtNam   ¹ ng     Vi   ti   Céng  µ    ho Liªnbang  §øc.ZAV  ½n  µng   Ên    s s tv cho  NCEP   µ  êng  îp cô  Ó  v tr h   th sÏgióp ®ì  Ých  ùc     t c trong khu«n    khæ  cho  Ðp. ZAV  îcquyÒn  Êp  ph   ®  c cho  êi ng   ViÖtNam   ëvÒ,  µic¸ckho¶n  ∙  trong HiÖp  nh, nh÷ng    tr   ngo     ® nªu    ®Þ   kho¶n  Òn ti   hç  î tr kh¸c theo      c¸c Th«ng   ña  é   îp    tc B H t¸ckinh tÕ      Liªnbang  §øc  µy  6­ ng 13­ 1988  µ  µy  4­ v ng 16­ 1987. ZAV   ã  Ó  ö  ông    chøc  Ých  îp    c th s d c¸c tæ  th h kh¸c   cho  Öc  ùc hiÖn  Ö m  ô  ña  × nh. vi th   nhi vc m b) Ng ©n  µng    h DtA Ng ©n  µng  h DtA  qu¶n  ýkho¶n  ng  ãp  µichÝnh  l  ®ã g t   theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  ©n  µng.Hµng  ý    Çn  Õtcòng  ã  Ó  êng  c ng h   qu (khic thi   c th th xuyªn h¬n)     Ng ©n   µng  h DtA  th«ng  b¸o cho    c¸c bªn  ý  Õt  k k tho¶  Ën  Õt vÒ   ×nh  ×nh  thu bi   t h chiphÝ. Ng ©n   µng      h DtA  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     th«ng  b¸o  µ   Ên  v t v cho    c¸c c«ng  d©n  Öt Nam   îcu  ∙itheo  Öp  nh  èn  ù lËp  Ò   Vi   ®  ®  Hi ®Þ mu t   ngh nghiÖp  ¹ quª  ­ ti h   ¬ng. Ng ©n   µng    h DtA  ½n  µng   Ên  s s t v cho  NCEP   òng    ©n   µng  c nh Ng h C«ng  th ng  Öt  ¬ Vi Nam   ¹  µ   éi  µ  êng  îp  ô  Ó  Ï gióp    Ých  ùc  t iH N v tr h c th s   ®ì t c trong   khu«n  khæ  cho  Ðp. Ngoµi c¸c kho¶n  ∙  ph      ® nªu trong hiÖp  nh,  ©n   µng    ®Þ Ng h DtA  ã  Ó  Êp  c th c thªm  kho¶n  ç  ît¹o lËp  h tr    doanh  nghiÖp  theo th«ng   hiÖn  t hµnh  ña  é   ëng  îp    c B tr H t¸ckinh tÕ      Liªnbang  µy  6­ ng 13­ 1988  nh»m     êng  t¨ngc vèn  ùcã  ña  ÷ng  êit¹olËp doanh  t   c nh ng       nghiÖp  ÖtNam   îcu  ∙itheo HiÖp  Vi   ®  ®    ®Þnh.  ©n   µng  Ng h DtA  îc phÐp  ö  ông    chøc  Ých  îp  ®  sd c¸c tæ  th h kh¸c cho    viÖc  ùc hiÖn  Ö m  ô  ña  × nh. th   nhi vc m ZAV   µ  ©n   µng  v Ng h DtA  îcquyÒn  öisang  Öt Nam     è  Ên  êi ®  g  Vi   c¸c c v ng   §øc trong khu«n  khæ   Öp  nh  µm  ¬×   Hi ®Þ l ng giao  Õp  ti cho  Êtc¶    ¬  ë  t   c¸c c s nhµ  íc vµ   ©n  Ý  ô: C¸c  é,    ¬  n   t nh (th d   B c¸c c quan  µnh  Ýnh, c¸c chñ  h ch    doanh  nghiÖp, c¸c Tæ      chøc  èc  Õ.. )Nh÷ng  è  Ên  êi §øc  µy  ã  Ó  Ëp  Qu t .  . c v ng   n c th nh
 10. 10 chung  phßng  íibÊt  m ét    v¨n  v  cø  Tæ chøc  èc  Õ  Ých  îp  µo  Qu t th h n nh»m   Ën  t dông    iÒu  Ön  Ën  Ön  ½n   ã. Ngoµi ra  ä  c¸c ® ki thu ti s c    h cßn  îc quyÒn  Ón  ®  tuy chän  µ  ö  ông  ©n    ë   ¹  vsd nh viªn S t itrong khu«n    khæ     ËthiÖn  µnh  ña  c¸c lu   h c ViÖtNam.   ZAV   µ  ©n   µng  v Ng h DtA  ngoµi ra    cßn  îc quyÒn   ù  Óm     ®  t ki tra hoÆc   th«ng qua  êi ® îc uû  Òn  Óm     Öc  ùc hiÖn    Ön  ng     quy ki travi th   c¸c bi ph¸p  îc hç  ®  trîë  Öt Nam   Êt  lóc nµo    Vi   b cø    b»ng kinh phÝ   ña  × nh.  ä   ã    cm H c tr¸chnhiÖ m     th«ng    ã  b¸o ch NCEP   Õttr cviÖc  Óm    µ  ¹o®iÒu  Ön  bi   í   ki trav t   ki cho  NCEP   tham  gia. c) Trung  © m   èc    óc  Õn  Öc  µm    T Qu gia X ti Vi l (NCEP)  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     phèihîp vµ  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh ë  ÖtNam.      th   ch tr   Vi   Trung  © m   Æc   Ötcã  T ® bi   tr¸ch   nhiÖ m   ùc hiÖn    th   c¸c c«ng  Öc  vi nªu    iÒu  kho¶n    ë® 2  2. NCEP   iÓn khaic¸c tr      biÖn  ph¸p dµnh    cho  ñ  ch doanh  nghiÖp  µ    ¬  v c¸cc quan  ùc hiÖn  òng      th   c nh cho c¸c huÊn  Ön      luy viªn trong  ¹m    ç  ît¹o lËp  ph vi h tr    doanh nghiÖp  íisù  èng  v   th nhÊt cïng Ng ©n  µng      h C«ng  ¬ng    µ   éi.NCEP  u    n   th ­H N   l ý ®Õ khuyÕn  Þ  µ  ngh v yªu cÇu  ña  ©n  µng    c Ng h C«ng  ¬ng. th Ng ©n   µng  h c«ng  ¬ng  th cho  vay  èn  ¹olËp  v t   doanh  nghiÖp theo  iÒu    ® 2 HiÖp  nh  íitr¸chnhiÖ m   ña  ×nh  µ  Õn  µnh    Ön  ®Þ v    cm v ti h c¸c bi ph¸p  ªnquan  li   theo  iÒu  kho¶n  b¶n  ® 2  1  tho¶ thuËn  µy,kh«ng  ã  ét  ù  än  íccña  ét    n  c m s ch tr   m c¬ quan kh¸c. NCEP   ¶m   ® b¶o  ù  îp t¸ccÇn  Õtcña  äi  ¬  sh   thi   m c quan  ªn®íiphÝa  Öt li     Vi   Nam  cho  Öc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh t¸ hoµ  Ëp.NCEP   Æc   Ötb¶o  ¶m   vi th   ch tr    i nh   ® bi   ® sù  i  ¹ kh«ng  ¹n  Õ   ña    ® l  i h ch c c¸c chuyªn gia §øc  ZAV   µ     do  v DtA  ö  c sang  òng  c nh    éng      Öt Nam   ña  ä  µ  ½n  µng  óp    µ   Ên  c¸c c t¸cviªnVi   c hvs s gi ®ì v t v cho  ä. h  Trung  ©m   t b¶o  ¶m   ® sao cho  äi  Êy  Ðp  Çn  Õt® îc cÊp  Ý  ô    m gi ph c thi     (v d nh giÊy  Ðp  Ëp  ph nh c¶nh  µ u  ócña  v l tr   chuyªn    òng    gia c nh cho  Öc  ùc  Ön  vi th hi nhiÖ m  ô  ña  ä). vc h 2. C¸c    bªn  u   èng  Êt,m äi  ®Ò th nh   c«ng  Öc  vi n¶y  sinh trong khithùc hiÖn         HiÖp  nh  Çn  îcgi¶iquyÕt  ®Þ c ®    b»ng  µn  ¹c vµ  èng  Êt s¸tsao  b b   th nh     theo    tinh thÇn  Öp  nh  íisù    Ëy  Én  Hi ®Þ v   tinc l nhau. C¸c    bªn  i    Ï tr¸nh m äi  iÒu  ®è t¸cs     ® g©y  sù  × ho∙n  ra  tr   kh«ng  Çn  Õttrong viÖc  ùc  Ön  Öp  nh  c thi     th hi Hi ®Þ hoÆc   dÉn  n   µ c¸c kho¶n  Òn  µitrî ½n  ã  îc sö  ông  ®Õ l     ti t     s c®  d cho  ÷ng  ôc  ch  nh m ®Ý kh«ng  ïhîp víi   Üa  µ  ôc    ña  Öp  nh. ph       ngh v m ý tiªuc Hi ®Þ §i Ò u 5: Nh÷ng  tranh  Êp  ch n¶y sinh  õ b¶n  t  tho¶  Ën  µy  Ó   nh÷ng  thu n k c¶  tranh  chÊp  Ò   Ýnh  Öu  ùc cña  vt hi l   b¶n  tho¶  Ën  µy  µ  ña  thu n v c quy  nh  Ìm  ®Þ k theo  vÒ   äng  µi  i  íitr ng  îp    tr t ,®è v   ê h c¸c bªn  ý  k tho¶  Ën  thu kh«ng  èng  Êt    th nh gi¶i quyÕt ® îctrªntinhthÇn  Ön chÝ,sϸp dông  ¬ng       thi       ph ph¸p ph©n  ö    x sau: 1. Khi c¸c bªn      kh«ng  èng  Êt  îc m ét  êi träng tµichung, th×  ét  th nh ®   ng        m héi®ång  äng tµigå m   thµnh    Ï® îcthµnh  Ëp,c¸cthµnh        tr     ba  viªns     l   viªnnh sau: M ét  äng tµido  tr     NCEP,  ét  äng tµithø    ZAV  µ  ©n  µng    m tr     haido  v Ng h DtA cö,ngêiträng tµithø  (Chñ  Þch  éi ®ång  äng tµi) îccö          3  t H  tr       theo  ® tho¶ thuËn    cña    c¸c bªn, hoÆc   êng  îp    tr h kh«ng  tho¶  Ën  îc nh vËy, trong  thu ®     vßng    60 ngµy  sau    ã  n  Ön  öi ®Õ n   khic ®¬ ki g   bªn  Þ,  ×  b th theo  n    Þ  ña  ét  ®¬ ®Ò ngh c m bªn,ngêi träng  µithø  do  ñ   Þch      t  ba  Ch t Phßng  ¬ng  ¹i Quèc  Õ  ö. M Æc   th m  tc 
 11. 11 dÇu  îcnh ¾c  ë  µ   ét  ®  nh m m bªn  Én  á  èng viÖc  ö  äng tµi  ×  êiträng v b tr   c tr   , ng   th   tµinµy  Chñ  Þch  éi ®ång  äng tµicö.   do  t H  tr     2. Khi ngêiträng tµi® îccö             theo  quy  Õ   µy  ch n kh«ng  èn  mu hoÆc   kh«ng  thÓ  ¶m   ¬ng  îcnhiÖ m   ô  ña  ×nh  × ngêikÕ   Õp ® îccö  ® ® ®  vc m th     ti     theo   nh c¸ch  ngêi tr c ®©y   îc cö. Ng êi kÕ   Õp    ã  Êtc¶  Òn  ¹n  µ    í  ®     ti ®ã c t   quy h v tr¸chnhiÖm     cña  êiträng tµi íc®©y. ng       tr 3. M ét  êng  îp    tr h tranh chÊp  îc ® a  µo  ©n  ö    ®   v ph x th«ng qua  n  Ön  ®¬ ki cña  ét  m bªn  öicho  g  bªn    ¬n  Ön  kia.§ ki nªu  â  ¹  cÇu, nguyÖn  äng  îc r lo iyªu    v ®  gióp ®ì    hoÆc   kho¶n  ßi  åith ng  µ    êiträng tµido  nguyªn cö,khi ® b   ê v tªnng       bªn      bªn  nguyªn cã    Èm  Òn  ö  ét  äng tµitheo kho¶n    ®ñ th quy c m tr       1. 4. Bªn  Þ   ©n  ¾c    bc nh trong vßng  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc ®¬n  Ön    30  k t    ®  ki vµ th«ng b¸o cho  bªn nguyªn  Õt tªn ngêi träng tµido  × nh  ö, khim µ     bi          m c     bªn bÞ  ã    Èm  Òn  ö  ét  äng tµitheo kho¶n  c ®ñ th quy c m tr       1. 5. Ng êi träng  µicña  çi      t  m bªn  hoÆc   ñ   Þch  éi  ng  äng  µichØ   Ch t H ®å tr t  ®Þnh  êi®iÓ m   éi  ng  äng tµitiÕn  µnh  Ðt  ö. N Õ u     th   H ®å tr     h x x  c¸c bªn  ý  k tho¶  thuËn kh«ng  ù quyÕt  nh  îc b»ng  t  ®Þ ®  c¸ch tho¶  Ën  Ò   a   iÓ m   Õn thu v ®Þ ® ti   hµnh  Ðt xö,th× ®Þa  iÓ m   òng  Héi ®ång  äng tµiquyÕt ®Þnh. x    ® c do    tr       6­  éi  ng  äng  µiquyÕt  nh   H ®å tr t  ®Þ quyÒn   ¹n  ña  ×nh.  ã   ù    hcm N t quy ®Þnh  c¸ch xÐt xö  ña  × nh  ã u    n   ÷ng    cm c l ý ®Õ nh nguyªn t¾c  Ðt xö    x   th«ng  ­th êng  ∙  îcthõa nhËn. ®®     7­ Trong  äi  êng  îp  Ï t¹o®iÒu  Ön  m tr h s    ki cho    c¸c bªn tham    îc tr×nh gia ®     bµy b»ng  êi ¹ m ét  l    ti phiªnhäp  Ýnh    ch thøc.Héi ®ång  äng tµidÜ      tr     nhiªncã  Ó    th vÉn    Õt  nh  ra quy ®Þ trong tr ng  îp cã  ù  ¾ng  Æt   ña  ét    äi  Õt   ê h   s v m c m bªn.M quy ®Þnh  ña  éi ®ång  äng tµi® ßi  áiph¶icã  ù  ng    t  Êt cña    êi c H  tr     h    s ®å ý Ý nh   haing   trängtµi  . 8­  Õt  Ën  ©n  ö  Ï do  éi  ng  äng  µiquyÕt  nh   µ  ý gi¶i K lu ph x s   H ®å tr t  ®Þ v l    b»ng    v¨n b¶n.M ét  Õt  Ën  ©n  ö  îcÝt  Êt 2  êiträng tµiký    × ® ­   k lu ph x ®   nh   ng       tªnth   îc coilµ kÕt  Ën  ©n  ö  ña  éi ®ång  äng tµi  çi  êi tham    Ðt  ö       lu ph xc H  tr   . M ng   gia x x gi÷ m ét    b¶n  Õt  Ën  ©n  ö  ∙  ý  Õt.K Õt  Ën  ©n  ö  ã  Ýnh  k lu ph x®kk   lu ph xct ph¸p  ý l  vµ  kh«ng  thay  æi.  ® C¸c bªn tham  gia  ý  k b¶n  tho¶  Ën  µy  Þu  thu n ch tr¸ch   nhiÖ m  ph¶ichÊp  µnh  Õt  Ën  ©n  ö.   h k lu ph x 9­ C¸c  tham    nh    bªn  gia®Þ møc    ïlaocho    äng tµi µ  ÷ng  êi tr¶th    c¸ctr     nhv ng   kh¸ccÇn  ã    c trong khitiÕn hµnh  Ðt xö.N Õ u   ícthêi®iÓ m        x   tr     phiªnxÐt xö  u       ®Ç tiªnm µ       c¸c bªn  a  èng  Êt ® îc th×  éi ®ång  äng tµisÏ quy  nh  ét  ch th nh     H  tr       ®Þ m møc  Òn thïlaothÝch  îp. ti       h M çi bªn    ph¶itùchÞu      Ý       c¸cchiph ph¸tsinh cho  ×nh    Ðt xö.Chi phÝ     m khix       cña  phiªntoµ xÐt xö  bªn        do  thua  Þu. N Õ u   çi  ch   m bªn  õa  ã  Çn  ¾ng  õa  v c ph th v cã  Çn  ph thua,th× chiphÝ  Ï® îcchiatheo tûlÖ.     s         10­ Héi ®ång  äng tµiquyÕt  nh  èicïng vÒ   Êtc¶  Ên      Ý     tr     ®Þ cu     t   v ®Ò chiph cho  Öc  Ðt xö. vi x   11­ C¸c    bªn tham    Þu  gia ch tr¸chnhiÖ m     µn  é  ïlao cho  êi ® îc   tr¶to b th     ng     nªu    iÓ m   ë® 9.
 12. 12 §i Ò u 6: 1­    ét  Khi m quy  nh  ña  ®Þ c tho¶  Ën  µy  Þ   Êt  Öu  ùc,th×  ÷ng  thu n b m hi l   nh quy  nh  ®Þ cßn  ¹ vÉn  ÷ nguyªn hiÖu  ùc.§èivíim ét  ¬  ë  ã  Ó    l i gi     l      s h c th ph¸tsinh   th× cÇn  ã  ét    c m quy  nh  iÒu  ®Þ ® chØnh  ïhîp víi   Üa  µ  ôc  ch  ña  ph       ngh ý vm ®Ý c b¶n tho¶ thuËn  µy  µ  ña  Öp  nh.   n v c Hi ®Þ 2­ Nh÷ng  cÇu  ña    yªu  c b¶n tho¶  Ën  µy  Ïkh«ng  îcchuyÓn  Òn  thu n s   ®  quy hoÆc   Õ  Êp. th ch 3­ B¶n    tho¶  Ën  µy  ©n  ñ ph¸p  ËthiÖn  µnh  ña  ícCéng  µ  thu n tu th   lu   h c n  ho Liªnbang    §øc.N¬i thùc thi µBonn.        l 4­ Nh÷ng    thay ® æi    hoÆc     bæ sung  b¶n tho¶ thuËn  µy  òng    äi      nc nh m gi¶i thÝch  µ  v th«ng  b¸o  ÷a c¸c bªn  ý  Õt  gi     k k tho¶  Ën  a  trªnc¬  ë  ña    thu ® ra    s c b¶n tho¶  Ën  µy  thu n ph¶i® îc lµm     b»ng  b¶n. M äi    Ých  µ  v¨n    gi¶ith v th«ng  b¸o  îc ®  coi lµ th«ng  èt chØ     ã   îc chuyÓn  n   a      su   khi n ®   ®Õ ®Þ chØ   ña c bªn  ý k tho¶   thuËn  sau  y   ®© hoÆc   n   ét  a   ®Õ m ®Þ chØ   kh¸c ®∙  îc th«ng   ®  b¸o cho bªn  ý  k tho¶ thuËn  Õt.   bi §Þa chØ  ña  c NCEP: Bé  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi,Trung  ©m   v X∙  t Quèc          gia  óc  Õn  Öc  µm  2  X ti vi l ­  §inh  Ô   Hµ   éi,SR   L ­  N   ViÖt        Nam. §Þa  chØ  ña  c ZAV: Zentrals l e   te l fuerArbeit    svermit l t ung Po  stfach:D­6000    Frankfurt     Main am §Þa  chØ  ña  ©n  µng  c Ng h DtA:Deut sche      Ausgleichsbank,Wielandstr   .4     D­5.300       Bonn2. ViÖc thay ® æi  a     ®Þ chØ     y   îc coilµ hîp  trªn®© ®       ph¸p    ã  khic th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  ïhîp cho    kh¸cký  ph     c¸cbªn    tho¶ thuËn.   §i Ò u 7: §îclµm  µnh  çi    th m bªn  b¶n  èc  2  g b»ng  Õng  ti §øc  µ  Õng  Öt Nam,    v ti Vi   c¶ haiv¨n b¶n  u   ã    Þnh     ®Ò c gi¸tr   nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản