Công văn 188/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng đầu tư khu công nghiệp Long Hậu mở rộng và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Đông Nam Á, tỉnh Long An

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
5
download

Công văn 188/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng đầu tư khu công nghiệp Long Hậu mở rộng và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Đông Nam Á, tỉnh Long An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 188/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng đầu tư khu công nghiệp Long Hậu mở rộng và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Đông Nam Á, tỉnh Long An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 188/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng đầu tư khu công nghiệp Long Hậu mở rộng và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Đông Nam Á, tỉnh Long An

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------------- ð c l p – T do – H nh phúc ----------------- Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2009 S : 188/BXD-KTQH V/v ñ u tư KCN Long H u m r ng và ñi u ch nh di n tích KCN ðông Nam Á, t nh Long An Kính g i: Văn phòng Chính ph B Xây d ng nh n ñư c Công văn s 413/VPCP-KTN ngày 15/01/2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c ñ u tư KCN Long H u m r ng và ñi u ch nh di n tích KCN ðông Nam Á, t nh Long An; trên cơ s Công văn s 139/UBND-CN ngày 13/01/2009 c a U ban nhân dân t nh Long An, B Xây d ng có ý ki n như sau: M r ng khu công nghi p Long H u (quy mô g n 110 ha): - Khu công nghi p Long H u I quy mô 142 ha ñã xây d ng tr m x lý nư c th i; ñã thu hút ñ u tư 70% di n tích ñ t; - Khu công nghi p Long H u m r ng n m t i xã Long H u, huy n C n Giu c, c nh tr c .vn giao thông ñ i ngo i Long H u – Hi p Phư c; am - V trí là khu v c dân cư thưa và ñã ñ n bù trên 72,3% di n tích ñ t. ietn ði u ch nh di n tích Khu công nghi p ðông Nam Á: atV .Lu - Khu công nghi p ðông Nam á ñã ñư c Th tư ng Chính ph ñưa vào danh m c các khu công nghi p t p trung Vi t Nam v i quy mô 100 ha. ww Quy ho ch chi ti t khu công nghi p ñư c U ban nhân dân t nh Long An phê duy t v i quy w mô khu công nghi p 396 ha và khu d ch v h tr 239 ha; - V trí khu công nghi p ti p giáp tr c vành ñai 4; giáp c ng bi n Long An ñang tri n khai ñ u tư ; giáp các tuy n ñư ng ñ i ngo i c a T nh. - Hi n tr ng khu ñ t là ñ t trũng và thư ng xuyên ng p m n; không có ñ t lúa nư c. B Xây d ng th ng nh t v i ch trương m r ng khu công nghi p Long H u và ñi u ch nh di n tích khu công nghi p ðông Nam Á theo ñ ngh c a U ban nhân dân t nh Long An t i s 139/UBND-CN ngày 13/01/2009 . ð ngh U ban nhân dân t nh Long An t ch c l p quy ho ch chi ti t khu công nghi p Long H u m r ng, làm rõ vi c k t n i h t ng k thu t v i khu công nghi p Long H u hi n h u, khu dân cư, d ch v và khu v c xung quanh; ñ ng th i, do v trí giáp ranh TP H Chí Minh nên tính ch t khu công nghi p ph i là công nghi p s ch. ð i v i khu công nghi p ðông Nam Á, ch ñ o ch ñ u tư có k ho ch ưu tiên ñ u tư h th ng x lý nư c th i và h th ng cây xanh khu công nghi p; h tr ñ u tư h th ng h t ng k thu t, dân cư và d ch v ngoài hàng rào h tr cho s phát tri n c a khu công nghi p. Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng ñ làm cơ s Văn phòng Chính ph t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t ñ nh. KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - như trên - UBND t nh Long An - Lưu VP, V KTQH Tr n Ng c Chính
  2. .vn am ietn atV .Lu ww w
Đồng bộ tài khoản