Công văn 191/KB/KH-TH của Kho bạc Nhà nước Trung ương

Chia sẻ: mynuong

Công văn 191/KB/KH-TH của Kho bạc Nhà nước Trung ương về việc hướng dẫn bàn giao CT/120

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Công văn 191/KB/KH-TH của Kho bạc Nhà nước Trung ương

c «ng v¨n
c ñ a kh o  b ¹ c n h µ  n íc tw ­ b é   µi h Ý n h  s è  191 k b/kh­th 
t  c
n g µ y  17 th¸ng 02 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c h í ng d É n   µ n  giao ct/120
v b


K Ý nh   öi:Kho  ¹c  µ   ícc¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
g  b Nh n       ph tr   Trung  ng
¬


Thùc  Ön 
hi Th«ng   sè 
t 11/2003/TT­BTC   µy 
ng 11/02/2003  ña  é   µi 
c BT
chÝnh  íng  Én  Öc  µn 
h d vi b giao  Ö m   ô 
nhi v cho  vay    Õt  Öc  µm 
gi¶iquy vi l theo 
NghÞ   quyÕt  è 
s 120/H§BT  µy 
ng 11/4/1992  ña  éi  ng  é   ëng 
c H ®å B tr (nay  µ

ChÝnh  ñ) tõKBNN  
ph     sang  ©n  µng  Ýnh 
Ng h Ch s¸ch x∙héi;®Ó   ¶m  
     ® b¶o  Öc 
vi
thùc hiÖn 
  trong h Ö   èng 
  th KBNN   îcthèng  Êt,KBNN     íng dÉn  ét  è 
®  nh   TW h   ms
®iÓ m    
nh sau:
1.Néi dung  µn 
   b giao:
­ Toµn  é  ån  èn 
  b ngu v cho  vay  õ Quü   èc    ç  î Öc  µm  ã  ån 
t  Qu gia h tr vi l c ngu
gèc  õ Ng ©n  
t  s¸ch Trung  ng, bao  å m:  ån  èn 
¬  g ngu v cho  vay    Õt  Öc 
gi¶iquy vi
lµm  µ  ån  èn  Ön  î ña  Ýnh  ñ  Öp  ¾c  ò).
v ngu v vi tr  c Ch ph Ti Kh (c
­ Toµn  é  è    î,bao  å m:  î trong h¹n,nî qu¸ h¹n,khoanh  î cho   
  b s dn   g n           n  vay
tõc¸cnguån  èn  ãitrªn.
   v n 
­ Nguyªn  ¹ng c¸c hå  ¬  ù  cßn   nî vay 
tr     s d ¸n  d  hoÆc   a 
ch cho vay  n  
®Õ
ngµy  µn 
b giao vµ    ¹ giÊy têcÇn  Õtkh¸ctheo quy  nh.
  c¸clo i     thi       ®Þ
2.Thêi®iÓ m   µn 
    b giao:
­  êi ®iÓ m   µn 
Th   b giao  ¾t  u   ùc  Ön  õ ngµy 
b ®Ç th hi t   01/4/2003  µ 
v ph¶i
 
hoµn  µnh  ícngµy 
th tr   30/6/2003.
­ K Ó  õ  µy 
  t ng 01/03/2003,c¸c KBNN   Ê m     Öc  èi hîp  íic¸c c¬ 
   ch døt vi ph   v   
quan chøc  n¨ng  ªnquan 
li   trong viÖc  Èm  nh 
  th ®Þ cho vay    ù    Èm   
c¸c d ¸n,th tra
vµ   
x¸cminh    ù    Þ  ñiro bÊt kh¶ 
c¸cd ¸n b r       kh¸ng.
­ K Ó  õ  µy 
  t ng 01/04/2003,c¸c KBNN   Ê m     Öc 
   ch døt vi cho vay,thu nî,gia
     
h¹n nî,miÔn 
   gi¶m  ikhoanh  îhoÆc     î®èi víi   ù 
l∙ , n  xo¸n       d ¸n.
c¸c
3.C«ng  Öc  ùc hiÖn  íckhibµn 
  vi th   tr     giao:
3.1.V Ò  
  cho  vay  µ    åinî:
v thu h  
Trªn c¬  ë  è  èn 
  s s v cho  vay,thu nî c¸c dù  trªn®Þa   µn  Ó  c¸c dù 
        ¸n    b (k c¶   
¸n  c¬ 
do  quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó, héi quÇn  óng  µ  é   èc 
¬ c c¸c ® th     ch v B Qu
phßng  quyÕt  nh 
ra  ®Þ cho vay),c¸c KBNN   Õn  µnh  Óm     i  Õu  µ 
   ti h ki kª,®è chi v
®¸nh     
gi¸c¸ckho¶n  îvay  ¶m  
n  ® b¶o c«ng    µn 
t¸cb giao ® îcchñ  ng. Cô   Ó:
   ®é   th
­ §èivíic¸c dù    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Õt  nh  Öt   
        ¸n ® ®   c th quy ra quy ®Þ duy cho
vay,KBNN  
  th«ng  cho  ñ  ù    Èn  ¬ng  µm  ñ tôcvay  èn  ¶m    
b¸o  ch d ¸n kh tr l th     v® b¶o
trong thêigian bµn 
     giao kh«ng 
  cßn  ù    ∙  îcphª duyÖt nhng  a 
d ¸n ® ®       ch cho  vay. 
§ Õn  èingµy 
cu   31/3/2003  Õu  Én  a 
n v ch cho  vay  îc,KBNN   µn 
®  b giao cho   
  Chi
nh¸nh  ©n   µng  Ý nh 
Ng h Ch s¸ch    éi thùc  Ön  Õp  Öc  
x∙ h   hi ti vi cho  vay theo   
c¸c
quy  nh  Ön  µnh  Ò  
®Þ hi h v cho  vay  õQuü   èc    ç  î Öc  µm.
t  qu giah tr  vi l
­ §èivíi   ù    n   ¹n    î hoÆc   ang 
      d ¸n ®Õ h tr¶n  
c¸c ® trong thêih¹n    î,KBNN  
    tr¶n  
th«ng  b¸o, ®«n   c  êi vay  Èn  ¬ng  µn   
  ®è ng   kh tr ho tr¶ xong  î 
n vay  íc ngµy 
tr  
31/3/2003;sau  êi®iÓ m   µy 
  th   n KBNN   kh«ng  îcthu nîc¸cdù 
®         ¸n.
3.2.V Ò   ö  ýc¸cdù    Þ  ñiro bÊt kh¶ 
  x l     ¸n b r       kh¸ng vµ  îqu¸ h¹n:
  n   
­ §èivíic¸c dù    Þ   ñiro ®∙  ã  Õt  nh     î,c¸c KBNN   Èn  ­
        ¸n b r     c quy ®Þ xo¸ n     kh tr
¬ng  µm  ñ tôcxo¸nîtheo quy  nh  Ön  µnh.Trêng  îp dù    Þ  ñiro tr
l th           ®Þ hi h   h   ¸n b r     ­
íckhicã  Õt  nh    î,ngêivay  ∙  µn   
    quy ®Þ xo¸ n     ® ho tr¶xong  î vay,KBNN   Êp  íi
n    c d 
cã tr¸chnhiÖ m  
  chuyÓn  ån  ï ®¾ p     î vÒ  
ngu b   xo¸ n   KBNN   Êp      µn   
c trªn®Ó ho tr¶
Quü   ù 
d phßng  ñiro.

­§èivíi   ù    Þ  ñiro ph¸tsinh®Õ n   µy  µn 
      d ¸n b r      
c¸c   ng b giao nhng  a  îcxö 
  ch ®  
lýKBNN  
  tæng  îp bµn 
h  giao cho   
  Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh 
Ng h Ch s¸ch x∙héi®Ó  
    
xö  ýtheo quy  nh  ña  ©n  µng  Ýnh 
l    ®Þ c Ng h Ch s¸ch x∙héi.
  
­ §èi víic¸c dù  nî qu¸  ¹n 
        ¸n    h KBNN   ang  èi hîp  íic¸c c¬ 
® ph   v     quan  ph¸p 
luËt,chÝnh  Òn  a   ¬ng    Êp    «n  c  nî,®Õ n   èingµy 
  quy ®Þ ph c¸c c ®Ó ® ®è thu    cu  
31/3/2003 n Õu  Én  a    îcth× ngõng  Öc  èihîp thu nînãitrªn.
  v ch thu ®     vi ph          
3.3.Tæng  îp,®èi chiÕu  è  Öu tr ckhibµn 
  h   s li   í     giao:
Bé   Ën  Ýn  ông  ñ  × phèi hîp  íibé  Ën  Õ  
ph td ch tr     v   ph k to¸n thùc  Ön  i
  hi ®è  
chiÕu  è    î vay,nguån  èn 
s dn    v cho  vay,sau    Ëp 
  ®ã l danh 
s¸ch c¸c ®èi t ng vay 
     î  
vèn    a   µn  éc  ¹m   
trªn®Þ b thu ph viqu¶n  ý,kÓ   c¸c dù  ®∙  ã  Õt  nh  
l   c¶    ¸n  c quy ®Þ
phª duyÖt nhng  a 
    ch cho vay  ô  ôc01  nh  Ìm).
(Ph l   ®Ý k
TiÕp theo,c¸n  é  Ýn  ông    y       ¹  Êy  ê,tµiliÖu cña  å 
  bt d ghi®Ç ®ñ c¸c lo i gi t       h
s¬  ù   
d ¸n cho  vay (quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m    
  t 
i 5.3 c«ng    µy)vµo 
v¨n n   b¶ng    å  ¬  ù 
kª h s d
¸n cho  vay,n Õu  Õu 
  thi ph¶ibæ  
  sung  ngay cho  ;  çi  å  ¬  ù  cho   
®ñ m h s d ¸n  vay
lËp m ét 
  b¶ng   
kª riªng(Phô  ôc02  nh  Ìm).
  l   ®Ý k
T¹iKBNN   Ën, huyÖn: 
  qu   sau   
khitæng  îp 
h xong    µiliÖu nãitrªnlµm 
c¸c t      
thñ tôc chuyÓn  µn  é  ån  èn 
   to b ngu v cho  vay,sè    î cho 
  dn  vay  µ 
v chuyÓn giao 
nguyªn tr¹nghå  ¬  ù   
    s d ¸n cho 
vay  Ò  
v KBNN   tØnh,thµnh  è.
  ph
T¹iKBNN  
  tØnh,thµnh  è:c¨n cø 
  ph     danh  s¸ch c¸c ®èi t ng vay  èn  µ  å 
     î   v vh
s¬  ù  cho 
d ¸n  vay  ña   
c c¸c KBNN   Ën, huyÖn  µ  ¹ 
qu   v ti V¨n phßng  KBNN   tØnh, 
thµnh  è 
ph tæng  îp  µnh  ét  Óu 
h th m bi chung    Èn  Þ  
®Ó chu b cho  c«ng    µn 
t¸cb
giao.
4.C¸ch 
  thøc bµn 
  giao:
KBNN   tØnh, thµnh  è  ñ  × thùc  Ön  Öc  µn 
  ph ch tr   hi vi b giao  ÷a   
gi c¸c bªn,
 
®ång  êichÞu 
th   tr¸chnhiÖ m   Ò     è  Öu bµn 
  v c¸c s li   giao.ViÖc  µn 
  b giao ph¶i® îc
    
lËp  µnh   
th biªnb¶n,cã  y    ÷  ý  ña  idiÖn    o   
  ®Ç ®ñ ch k c ®¹   l∙nh®¹ c¸c bªn  µ  ng 
v ®ã
dÊu  ña    ¬ 
c haic quan  ô  ôc03  nh  Ìm).Khiký   
(Ph l   ®Ý k     biªnb¶n  µn 
b giao cÇn  ã 
  c
sù chøng  Õn  ña  idiÖn    ¬ 
ki c ®¹   c¸c c quan  qu¶n  ých¬ng  ×nh t¹  a   ¬ng 
l  tr   i ®Þ ph
(Së Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi, ë  µichÝnh   Ët    ë  Õ   ¹ch vµ 
  X∙ h   T  
S ­V gi¸, K ho  
S
§Çu )t
5.Tr×nh  ùbµn 
  t  giao:
5.1 Bµn 
.  giao nguån  èn 
v cho  vay, bao  å m: 
  g tæng  è 
s nguån  èn  ∙ 

nhËn, nguån  èn  ∙ 
  v ® cho  vay,nguån  èn  a 
  v ch cho  vay  Êytæng  è  ån  èn 
(l   s ngu v
trõ ®i 
  tæng  è   nî 
sd cho vay).§èi víinguån  èn  a 
     v ch cho  vay, KBNN  
  tØnh,
 
thµnh  è  ã 
ph c tr¸chnhiÖm  
  chuyÓn    µ  Þp  êicho   
®ñ v k th   Chi nh¸nh  ©n   µng 
Ng h
ChÝnh  s¸ch x∙héingay 
     sau    µn 
khib giao.
5.2.Bµn 
  giao  è    î cho 
s dn  vay:ViÖc  µn 
  b giao  è    î cho 
s dn  vay  îc tiÕn
®   
hµnh  ng  êivíi Öc  µn 
®å th    vi b giao danh 
  s¸ch c¸c ®èi t ng vay  Ìm 
     î   k theo  nguyªn  
tr¹nghå  ¬  ù  cho 
  s d ¸n  vay.Trong    ×nh thùc hiÖn,KBNN   ã  Ó  èihîp
  qu¸ tr       c th ph    
víiNg ©n   µng  Ýnh 
  h Ch s¸ch    éi ®Õ n   ùc tiÕp  õng  i  îng 
x∙ h   tr   t ®è t vay     
®Ó x¸c
minh  µ  µn 
v b giao kho¶n  îvay.
  n 
5.3.Bµn 
  giao nguyªn tr¹nghå  ¬  ù   
      s d ¸n cho vay,gå m   ã:
  c
­ Dù      
  ¸n xinvay  èn.
v
­Quy Õt  nh    Öt dù    ña  Êp  ã  Èm  Òn.
  ®Þ phª duy   ¸n c c c th quy
­Hîp  ng  Ýn  ông,hoÆc   îp ®ång  û   
  ®å t d   h  u th¸ccho 
vay.
­Hîp  ng  Õ  Êp  µis¶n,hoÆc  
  ®å th ch t     b¶o   
l∙nhb»ng  µi
t  s¶n  Õu  ã)
(n c
­Hîp  ng   
  ®å bæ sung  Õ  Êp,cÇ m   è  µis¶n  Õu  ã).
th ch   c t  (n c
­Danh  ôc  µis¶n  Õ  Êp  Õu  ã).
  m t  th ch (n c
­Biªnb¶n  nh    µis¶n  Õ  Êp  Õu  ã).
   ®Þ gi¸t   th ch (n c
­ GiÊy  û  Òn 
  u quy thanh      ông 
to¸n(¸pd riªng®èi víi µis¶n  Õ  Êp  µc¸c
      t th ch l    
chøng chØ  ã  .
c gi¸)
­C¸c  µiliÖu kh¸cli  
  t      ªnquan.
Sau    µn 
khib giao  xong  è    î cho 
s dn  vay  µ  å  ¬  ù  cho 
v h s d ¸n  vay,KBNN  
 
tØnh  µnh  è  ù 
th ph d th¶o biªnb¶n  µn 
   b giao vµ 
  chuyÓn  cho  ©n  µng  Ýnh  
Ng h Ch
s¸ch x∙héixem   Ðt ®Ó   èng  Êt c¸c néidung 
     x  th nh       c«ng  Öc,sè  Öu bµn 
vi   li   giao 
tr ckhihaibªn  ý   
í       k biªnb¶n  µn  b giao.
6.H¹ch    Õ  
  to¸nk to¸n:
6.1.T¹iKBNN   Ën,huyÖn:
   qu  
6.1 1.  èi víinguån  èn 
.§   v cho vay: c¨n  lÖnh 
  cø  chuyÓn  èn  Ò  
v v KBNN  
tØnh,thµnh  è  bé  Ën  Ýn  ông 
  ph do  ph t d chuyÓn  n,  Õ     Ëp 
®Õ k to¸nl chøng  õ vµ 

ghi:
 
Nî  871.01
TK 
Nî  873.01
TK 
Cã   680.01
TK 
6.1   èivíi è    î cho 
.2.§     d n  
s vay:c¨n cø  Önh 
  l chuyÓn  è    î cho 
s dn  vay  bé 
do 
phËn  Ýn  ông 
td chuyÓn  n,  Õ     Ëp chøng  õvµ 
®Õ k to¸nl   t   ghi:
­N Õ u   µsè    îcho 
  l  dn  vay  õnguån  èn 
t  v cho vay    Õt viÖc  µm:
gi¶iquy   l 
Nî  680.02
TK 
Cã   271.
TK  01
Cã   281.01
TK 
Cã   291.01
TK 
­N Õ u   µsè    îcho 
  l  dn  vay  õnguån  Ön  î Öp  ¾c  ò):
t  vi tr  Ti Kh (c
Nî  680.02
TK 
Cã   273.01
TK 
Cã   283.01
TK 
Cã   293.01
TK 
6.2.T¹iKBNN  
   tØnh,thµnh  è:
  ph
6.2.1. ¹ch    Õp nhËn  è    î cho 
 H to¸nti   s dn  vay  µ  ån  èn 
v ngu v cho  vay  c¸c
do   
KBNN   Ën,huyÖn 
qu   chuyÓn  Ò.
v
­  èi víinguån  èn 
§   v cho vay: c¨n  giÊy 
  cø  b¸o  ã  
C LKB   KBNN   Ën,
do  qu  
huyÖn chuyÓn  Ò,  Õ    
v k to¸nghi:
Nî  684.01
TK 
Cã   871.01
TK 
Cã   873.01
TK 
­ §èivíi è    î cho 
      dn 
s vay:c¨n cø  Êy  Nî 
    gi b¸o  LKB  KBNN   Ën, huyÖn 
do  qu  
chuyÓn  Ò,  Õ    
v k to¸nghi:
+  Õ u   µsè    îcho 
N l  dn  vay  õnguån  èn 
t  v cho vay    Õt viÖc  µm:
gi¶iquy   l
Nî  271.01
TK 
Nî  281.01
TK 
Nî  291.01
TK 
Cã   684.01
TK 
+  Õ u   µsè    îcho 
N l  dn  vay  õnguån  Ön  î Öp  ¾c  ò):
t  vi tr  Ti Kh (c
Nî  273.01
TK   
Nî  283.01
TK   
Nî  293.01
TK 
Cã   684.01
TK   
6.2.2. ¹ch    µn 
 H to¸nb giao nguån  èn  µ  è    îcho 
  v v s dn  vay:
Ngay  sau    Ën  îc biªn b¶n  µn 
khi nh ®    b giao  ã  y     ÷  ý  ña   
c ®Ç ®ñ ch k c l∙nh
®¹o   
c¸c bªn  µ  ng  Êu  ña    ¬ 
v ®ã d c hai c quan, c¨n  tæng  è    î cho 
  cø  s dn  vay   
ghi
trongbiªnb¶n  µn 
   b giao,kÕ     Ëp chøng  õvµ 
  to¸nl   t   ghi:
­§èivíi è    îcho 
      dn 
s vay  õnguån  èn 
t  v cho vay    Õt viÖc  µm:
gi¶iquy   l 
Nî  871.01
TK 
Cã   271.01
TK 
Cã   281.01
TK 
Cã   291.01
TK 
­§èivíi è    îcho 
      dn 
s vay  õnguån  Ön  î ña  Öp  ¾c  ò):
t  vi tr  c Ti Kh (c  
Nî  873.01
TK 
Cã   273.01
TK 
Cã   283.01
TK 
Cã   293.01
TK 
6.2.3. ¹ch    µn 
 H to¸nb giao nguån  èn 
  v cßn  ¹cha 
l i cho 
vay:
C¨n  tæng  è  ån  èn 
cø  s ngu v cßn  ¹ cha li
  cho vay   
ghi trong biªn b¶n  µn 
   b
giao, kÕ  
  to¸n lËp  û  Ö m    
  u nhi chi chuyÓn  Òn  µo  µikho¶n  ña 
ti v t   c Chi  nh¸nh 
Ng ©n  µng  Ýnh 
h Ch s¸ch x∙héivµ 
      ghi:
Nî  871.01
TK 
Nî  873.01
TK 
Cã   511
TK 
6.3.T¹iKho  ¹c Nhµ   ícTW:
   b  n 
­ §èi víinguån  èn 
     v cho  vay:C¨n  lÖnh 
  cø  chuyÓn  èn  Vô   Õ   ¹ch
v do  K ho  
tæng  îp 
h chuyÓn  n,  Õ  
®Õ k to¸n lËp  û  Öm    
  u nhi chi chuyÓn  Òn 
ti cho  ©n  
Ng
hµng  Ýnh 
Ch s¸ch x∙héi, Õ      
      to¸nghi:
k
Nî  871.01
TK 
Nî  873.01
TK 
  ã   511
C TK 
­ §èivíiQuü   ù 
     d phßng  ñiro:C¨n  lÖnh 
r    cø  chuyÓn  èn  Vô   Õ   ¹ch
v do  K ho  
tæng  îp 
h chuyÓn  n,  Õ  
®Õ k to¸n lËp  û  Öm    
  u nhi chi chuyÓn  Òn 
ti cho  ©n  
Ng
hµng  Ýnh 
Ch s¸ch x∙héi, Õ      
      to¸nghi:
k
Nî  871 
TK  .90
Cã   511
TK 
7.C«ng  Öc  ùc hiÖn 
  vi th   sau    µn 
khib giao
7.1.B¸o    ×nh  ×nh  µ  Õt 
  c¸o t h v k qu¶  µn 
b giao:
Ngay  sau    µn 
khib giao,KBNN  
  tØnh,thµnh  è  ã 
  ph c tr¸chnhiÖm   öingay 
  g 
biªn b¶n  µn 
  b giao  Ò  
v KBNN      
TW ®Ó tæng  îp  µ  µn 
h v b giao  cho  ©n   µng 
Ng h
ChÝnh  s¸ch x∙héi, ng  êib¸o   
     ®å th   c¸o ban chØ  o  ¬ng  ×nh ë 
®¹ ch tr   Trung  ng.
¬
7.2.B¸o   
  c¸o cho 
vay,thu nî.
  
Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön bµn 
tr th hi giao, hµng 
  th¸ng c¸c KBNN   ã 
c tr¸ch
 
nhiÖ m  tæng  îp sè  Öu cho 
h   li   vay,thu nî ®Ó   c¸o KBNN   Êp 
     b¸o    c trªn. Õ    
 Ch ®é
b¸o c¸o ® îcthùc hiÖn 
      theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.
   ®Þ hi h
7.3.B¸o    Õt to¸nthu vµ  ©n  èitiÒn l∙cho 
  c¸o quy       ph ph      i vay:
­ §èivíisè    ∙    n   µy  µn 
      l∙ ® thu ®Õ ng b giao,c¸c KBNN  
i    tØnh,thµnh  è  ã 
  ph c
tr¸ch nhiÖm  
  tæng  îp 
h b¸o c¸o  Êp  ã  Èm  
c c th quyÒn    
®Ó quyÕt  nh   Öc 
®Þ vi
ph©n  èicho    n  Þ  îc hëng 
ph   c¸c ®¬ v ®   theo   
c¸c quy  nh  Ön  µnh. B¸o   
®Þ hi h   c¸o
® îclËp vµ  öi®i  Ë m   Êt sau  ngµy  Ó   õngµy  µn 
    g   ch nh   05  k t  b giao.
­Sè   
  l∙sau    ©n  èicho    ¬ 
i khiph ph   c¸cc quan  qu¶n  ýt¹ ®Þa  ¬ng  µ  è   
l   i ph v s l∙ i
ph¶ichuyÓn  Ò  
  v KBNN   TW,  KBNN  tØnh, thµnh  è  ã 
  ph c tr¸chnhiÖm  
  chuyÓn 
®ñ   µ  Þp  êitheo c¸cquy  nh  Ön  µnh.
v k th      ®Þ hi h
7.4.B¸o    Õt to¸nt¹m 
  c¸o quy     øng    Ý    îqu¸ h¹n:
chiph thu n    
C¸c KBNN   tØnh,thµnh  è  µ    Öc    åidìng kho¶n  Ý 
  ph r so¸tvi chib     ph 5%,   
c¸c
kho¶n  ¹m 
t øng  phÝ  
¸n  cho  µ  cßn  ån  ng  õ tr c vµ  è 
To ¸n  t ®ä t   í   s ph¸tsinh ®Õ n  
   
ngµy  µn 
b giao,®ång  êitæng  îp quyÕt   
  th   h  to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh  íi
®Þ hi h v 
KBNN    
TW ngay  sau    µn 
khi b giao    µm 
®Ó l c¨n  chuyÓn  èn  õ  ü  ù 
cø  v t qu d
phßng  ñiro hoµn    ¹m 
r   tr¶t øng      Ý    îqu¸ h¹n.
c¸cchiph thu n    
8.Tæ  
  chøc  ùc hiÖn:
th  
§ Ò   Þ  ng  Ý 
ngh ®å ch Gi¸m  c 
®è KBNN    
c¸c tØnh,thµnh  è    Th«ng 
  ph c¨n cø 
t sè 
  11/2003/TT­ BTC   µy 
ng 11/02/2003  ña  é   µi chÝnh  µ  éi dung  íng
c BT  vn  h 
dÉn  ¹ c«ng    µy 
ti  v¨n n chØ  o    é  Ën 
®¹ c¸c b ph nghiÖp  ô  µ   
v v c¸c KBNN   ùcthuéc
tr    
phèihîp víi  
     Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh 
Ng h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn  Öc  µn 
       vi b giao  
®¶m  b¶o  Ýnh    ng  êigian quy  nh.
ch x¸c,®ó th     ®Þ
§èivíic¸c KBNN  
     tØnh,thµnh  è  îcgiao nhiÖ m   ô 
  ph ®     v qu¶n  ýc¸c nguån 
l   
vèn  ã  ån  èc  õ ng©n 
c ngu g t   s¸ch  a   ¬ng  ang 
®Þ ph ® cho vay    ôc   
c¸c m tiªuchØ  
®Þnh  : gi¶iquyÕt  Öc  µm, xo¸ ®ãi 
nh     vi l     gi¶m  Ìo,. .tiÕp  ôc cho 
ngh . . t  vay  theo 
c¸c quy  nh  Ön  µnh; n Õu   ñ   Þch 
  ®Þ hi h   Ch t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc
  ph tr    
Trung  ng  ã 
¬ c quyÕt  nh  
®Þ giao  Ö m   ô 
nhi v cho  vay  c¸c  ån  èn  ãi trªn
ngu v n    
sang  ©n   µng  Ýnh 
Ng h Ch s¸ch    éi th×  Öc  µn 
x∙ h   vi b giao  ña  c KBNN   òng  îc
c ® 
thùc hiÖn    íng dÉn  ¹ C«ng    µy.
  nh h   t i v¨n n
Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  µn 
tr th hi b giao  Õu   ã  íng  ¾ c,   
n cv m ®Ò nghÞ    
c¸c
KBNN  
ph¶n    Þp  êivÒ  
¸nh k th   KBNN         Õt.
TW ®Ó gi¶i quy
Phô   ôc 01

Kho  ¹c Nhµ  íc
b  n
D a n h  s¸ch c¸c ® è i tî ng v a y v è n
.. . ........
. . ........
§Þa  µn... . ..........
b . ...........


(§¬n  Þ:§ång)STT Hä   µ    êi
v tªnng   Sè  Òn
ti   Sè  Òn
ti   Sè  Òn thu nî
ti     Dù   îcho 
n  Trong 
®ã §Þa chØ  
vay vay  îc
®  cho vay vay ngêivay
 
duyÖt
G èc L∙i Trong  ¹n Qu¸  ¹n Khoanh  î
h h n
A B 1 2 3 4 5=  ­3
2   6 7 8 9
Tæng  éng  I :
c (I+I )
I Nguån  èn 
v NSNN
1
2
.. .
.
II Nguån   TiÖp 
Kh ¾c
1
2
3
.. .
.

Ngµy...
 
th¸ng..n¨m 
 
. 2003
C¸n  é  Ýn  ông
bt d Trëng 
phßng  ô 
ph tr¸ch K Õ     ëng
to¸ntr Gi¸m  c 
®è KBNN
(Ký,ghirâ hä 
      tªn) (Ký,ghirâ hä 
      tªn) (Ký,ghirâ hä 
      tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
G hi chó:BiÓu  µy  îclËp trªngiÊy A3
    n ®      
phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATA


Phô   ôc 
l2


(§ãng  Êu 
d KBNN)


B ¶ n g  kª
H å  s ¬  d ù  ¸n c h o  v a y gi¶i u y Õ t vi Ö c l µ m
 q


Hä   µ    êivay:. . ........................................
v tªnng   . . ........................................
§Þa 
chØ:.. . ..................................................
. . ..................................................
x∙   (ph ng).. . .............  
ê . . ............. huyÖn   (quËn,   thÞ 
x∙). . ...............
. . ...............
Sè  èn 
v cho vay  îcduyÖt:. . .................  ng
®  . . .................®å
.
.
Sè  èn 
v KBNN   ∙ 
® cho 
vay:. . ..................  ng
. . ..................®å
.
.
Sè  èn  ∙    î(gèc): . .....................  ng
v ® thu n   . . .....................®å
.
.
D   îcho 
n  vay:. . ...........................  ng
. . ...........................®å
.
.


Hå   ¬  ù   cho 
s d ¸n  vay  å m   ã:
g c
(Ghi®Çy      Õu  è:sè  Öu,ký  Öu,ngµy 
  ®ñ c¸cy t   hi   hi   th¸ngcña  Êy tê)
  gi  
1... . ......................................................
. . .....................................................
.. .
.
2... . ......................................................
. . .....................................................
.. .
.
3... . ......................................................
. . .....................................................
.. .
.
4... . ......................................................
. . .....................................................
.. .
.
5... . ......................................................
. . .....................................................
.. .
.
6... . ......................................................
. . .....................................................
.. .
.
7... . ......................................................
. . .....................................................
.. .
.
8... . ......................................................
. . .....................................................
.. .
.
9... . ......................................................
. . .....................................................
.. .
.
10.. . . ....................................................
. . .....................................................
.. .
.
10

.. . .......................................................
. . .......................................................
..  
..
.. . .......................................................
. . .......................................................
..  
..
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. .
.


Ngµy... 
.th¸ng.. .n¨m 
. . . 2003
Bªn  Ën  µn 
nh b giao Bªn  µn 
b giao
Ng ©n  µng  Ýnh 
h ch s¸ch x∙héi
   Kho  ¹c Nhµ   íc
b  n
.. . ..................
. . ................. .. . ..................
. . ..................
(Ký,ghirâ hä 
      tªn) (C¸n bé  Ýn  ông  ý,ghirâ hä 
 td k       tªn)
11

Phô   ôc 
l 03


Kho  ¹c nhµ  ícTW
b  n  Céng 
hßa    éichñ  Üa  ÖtNam
x∙h   ngh Vi  
.. . ..............
. . .............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   phBiªn b ¶ n  b µ n  giao n hi Ö m  v ô  c h o  v a y 
gi¶i u y Õ t vi Ö c l µ m
 q
(Tõ 
Kho  ¹c Nhµ   ícsang  ©n  µng  Ýnh 
b  n  Ng h Ch s¸ch x∙héi)
  


C¨n  NghÞ   nh  è 
cø  ®Þ s 78/2002/N§­   µy 
CP ng 04/10/2002 cña  Ýnh  ñ 
  Ch ph
vÒ   Ýn  ông  i víi êinghÌo vµ    i t ng chÝnh 
td ®è    ng     c¸c ®è  î   s¸ch kh¸c,Quy Õt  nh  
    ®Þ
sè 131/2002/Q§­ TTg   µy 04/10/2002  ña  ñ  t ng  Ýnh   ñ   Ò  viÖc 
ng c Th í Ch ph v
thµnh  Ëp Ng ©n  µng  Ýnh 
l  h Ch s¸ch x∙héi;
  
C¨n  Th«ng   è 
cø  ts 11/2003/TT­BTC   µy 
ng 11/02/2003  ña  é   µi chÝnh 
c BT 
híng  Én  µn 
d b giao  Ö m   ô 
nhi v cho  vay    Õt  Öc  µm 
gi¶iquy vi l theo  NghÞ   Õt
quy  
sè 120/H§BT  µy 
ng 11/4/1992  ña  éi ®ång  é   ëng 
c H  B tr (nay  µ ChÝnh  ñ) tõ
l  ph    
Kho  ¹c Nhµ   ícsang  ©n  µng  Ýnh 
b  n  Ng h Ch s¸ch x∙héi;
  
H«m  nay, ngµy.. . ../   ¹ 
  . / .. 2003 t iV¨n phßng  Kho  ¹c  µ   íc. . ..  Õn
b Nh n . . ..ti  .
hµnh  Öc  µn 
vi b giao nhiÖ m   ô 
  v cho  vay    Õt  Öc  µm 
gi¶iquy vi l theo  NghÞ   Õt 
quy
120/H§BT  µy 
ng 11/4/1992  ña  éi  ng  é   ëng 
c H ®å B tr (nay  µ Ch Ýnh  ñ)   
l  ph cho
Chi nh¸nh  ©n  µng  Ýnh 
  Ng h Ch s¸ch x∙héi. .Néi dung  ô  Ó   
   .   
. c th nh sau:


I. µnh  Çn  µn 
 Th ph b giao
1.V Ò   Ýa 
  ph Kho  ¹c Nhµ   íc. . ........gå m   ã:
b  n . . .......  .
. c
­
­
­
­
2.V Ò   Ýa   
  ph Chi nh¸nh  ©n  µng  Ýnh 
Ng h Ch s¸ch x∙héi. . ....gå m   ã:
   . . ... 
., c
­
­
­
3.§¹idiÖn    ¬ 
   c¸cc quan 
qu¶n  ých¬ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng,gå m   ã:
l  tr     i ph   c
­
­
­
II Néi dung  µn 
 
.  b giao
1.Nguån  èn 
  v cho vay:
12

1.1.Tæng  ån  èn 
  ngu v cho vay  ña  ¬ng  ×nh.. . ............®ång
c ch tr . . ........... 
..
1.2.Tæng  ån  èn  ∙ 
  ngu v ® cho  vay:. . .......................  ng
. . .......................®å
.
.
1.3.Nguån  èn 
  v cßn  ¹cha 
l i cho 
vay    
(1.1­1.2): . ............®ång
. . ........... 
..
2.Sè    îcho 
  dn  vay:
Tæng  è    îcho 
s dn  vay:. . .................  ng
. . .................®å
.
.
Trong  : 
®ã ­Nî 
  trongh¹n:. . ............®ång
  . . ........... 
..
­Nî    ¹n:. . .............  ng
  qu¸ h . . .............®å
.
.
­Khoanh  î:. . ..............®ång
  n . ..............  .
.
(KÌm 
theo danh 
  s¸ch c¸c®èi t ng vay  èn)
     î   v
3.C¸c 
  c«ng  Öc 
vi kh¸c:
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ....
. . ...
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ....
. . ...
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ....
. . ...
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ....
. . ...
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ....
. . ...
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ....
. . ...


II  
ITr¸chnhiÖm  ña   
.   c c¸cbªn
1.Tr¸chnhiÖ m  ña 
    c Kho  ¹c Nhµ   íc. . ............:
b  n . . ............
­ ChÞu 
  tr¸chnhiÖm   Ò   è  Öu  µn 
  v s li b giao  µ  Õp  ôc chØ   o   
v ti t   ®¹ c¸c Kho 
b¹c Nhµ   íctrùcthuéc hoµn  Êtc¸cc«ng  Öc  ªnquan 
  n      t    vi li   sau    µn 
khib giao.
­ ChuyÓn  ån  èn  a 
  ngu v ch cho  vay      iÓ m     ôc     
(ghië ® 1.3 m IIbiªnb¶n  µy)

vµo  µikho¶n  ña   
t  c Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh 
Ng h Ch s¸ch    éi. . ...... 
x∙ h . . .......
.ngay 
sau    µn 
khib giao.
Sè  Öu  µi
hi t   kho¶n:. . ...........  ¹ . .............
. . ...........t i . ............
.
.
Sè  Òn:B»ng  è:. . ........................®ång
ti   s . . .......................  .
.
B»ng  ÷:. . ...................................
ch . . ..................................
­  èi hîp  íiChi 
Ph   v  nh¸nh  ©n   µng  Ýnh 
Ng h Ch s¸ch   éi. . ..xö  ý kÞp 
 x∙ h . . .. l  
 
thêic¸cvíng m ¾ c    
     ph¸tsinh sau    µn 
  khib giao.
2.Tr¸chnhiÖ m  ña   
    c Chi nh¸nh  ©n  µng  Ýnh 
Ng h Ch s¸ch x∙héi. . ...:
   . . ...
­TiÕp  Ën    å  ¬  ù   
  nh c¸ch s d ¸n vay  èn,chÞu 
v  tr¸chnhiÖm  Ò   è  Öu vµ  å 
  v s li   h
s¬  ù  ®∙  Ën  µn 
d ¸n  nh b giao;thùc hiÖn  Öc 
    vi cho  vay,thu  î ®èi  íic¸c dù   
  n  v     ¸n
theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò  
   ®Þ hi h v cho 
vay  õQuü   èc    ç  î Öc  µm.
t  Qu giah tr  vi l
13

­ Th«ng 
  b¸o  Þp  êicho 
k th   Kho  ¹c  µ   íc. . .......  Ò   ÷ng  íng
b Nh n . . ........ nh.v v 
m ¾c    
ph¸tsinh (nÕu  ã)sau    µn 
  c  khib giao ®Ó   ïng nhau    Õt.
 c  gi¶iquy
C«ng  Öc  µn 
vi b giao  Õt  óc vµo  åi. . ... ê cïng  µy; ®¹idiÖn   
k th   h . . ..  
 gi ng     c¸c
bªn  u   Êt trÝvíi
®Ò nh       c«ng  Öc  ∙  µn 
vi ® b giao trªn®©y  µ  ïng ký  µo   
   v c   v biªnb¶n.
Biªn b¶n  µy  îc lËp  µnh  b¶n  ã    Þ ph¸p  ýngang 
  n ®  th 08  c gi¸tr   l  nhau: Kho 
 
b¹c  µ   íc. . .......gi÷  b¶n, 
Nh n . . ....... 04 
  Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  
Ng h Ch s¸ch   
x∙
héi. . ..gi÷04 
. . .    b¶n.
.
.


Bªn  Ën  µn 
nh b giao Bªn  µn 
b giao
Ng ©n  µng  Ýnh 
h ch s¸ch x∙héi
   Kho  ¹c Nhµ   íc
b  n
.. . ................
. . ................ .. . ............
. . ...........
Gi¸m  c
®è
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


Ghi  ó: ­ Tuú 
ch     theo c«ng  Öc  µn 
vi b giao  µ   éi dung 
m n  biªn b¶n  îc cô 
  ® 
thÓ   
ho¸ thªm.
­ Biªnb¶n  Ëp 08 
    l   b¶n.KBNN  
  tØnh  öivÒ  
g   KBNN     b¶n 
TW 01  (kh«ng  Çn 
c
göikÌm 
  danh s¸ch c¸c®èi t ng vay).
     î    
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản