Công văn 192/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: thachsanh

Công văn 192/CP-KTTH của Chính phủ về việc xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón

Nội dung Text: Công văn 192/CP-KTTH của Chính phủ

v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam  
phßng  héi                  së  l       LAWDATAC«ng v¨n 
cña  h Ý n h  p h ñ  S è  192/CP­K T T H  n g µy  29 th¸ng 
C 02 n¨ m  2000 
vÒ  viÖc ®i Ò u  h µ n h  xu Êt k h È u  g¹o vµ n h Ë p  k h È u  p h © n   ã n
b


KÝnh   
göi:
­Bé 
  Th¬ng 
m¹i,
­ Uû  
  ban nh©n d©n   
c¸c tØnh, thµnh 
  phè   
trùc thuéc Trung 
­
¬ng,
­C¸c    quan 
  Bé, c¬  ngang  vµ  quan 
Bé  c¬  thuéc ChÝnh 
  phñ,
­Ban 
  chØ 
®¹o 
®iÒu 
hµnh 
xuÊtkhÈu    nhËp 
  g¹o vµ  khÈu 
ph©n  
bãn.


TiÕp theo QuyÕt ®Þnh   237/1999/Q§­
sè  TTg  ngµy  th¸ng  n¨m  
24  12 
1999  ®iÒu 
vÒ  hµnh xuÊt khÈu    nhËp 
  g¹o vµ  khÈu  ph©n bãn n¨m 2000,Thñ ­
  t
íng ChÝnh 
  phñ chØ ®¹o mét  vÊn   
sè  ®Ò trong c«ng   
  t¸c®iÒu hµnh  thÓ 
cô  nh 
sau: 
1. Trong   
  c¸c n¨m 
1997­1999,hÖ  
  thèng   
c¸c doanh 
nghiÖp 
®Çu  mèi kinh 
doanh xuÊt khÈu  g¹o  nhËp 
vµ  khÈu ph©n  bãn  ® îc h×nh 
®∙    thµnh     
kh¸ æn
®Þnh; nh×n 
  chung,ho¹t®éng  hiÖu 
    cã  qu¶.
§Ó    
ho¹t®éng  kinh doanh 
  xuÊt khÈu 
  g¹o  nhËp 
vµ  khÈu ph©n  bãn ngµy 
cµng  hiÖu 
cã  qu¶, v÷ng 
  ch¾c;  b¶o  ®¶m    
tiªuthô  kÞp   thêilóa  hµng  ho¸  vµ 
cung øng  vËt tcho 
®ñ     s¶n  xuÊt n«ng 
  nghiÖp      hîp lý,tr¸nhthua 
víi c¶     
gi¸   thiÖt
 
cho n«ng  d©n, Chñ  tÞch   
Uû ban  nh©n  d©n   
c¸c tØnh, thµnh 
  phè, Bé 
  Th¬ng 
m¹i vµ  N«ng 
  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr  
vµ    iÓn n«ng  th«n  tr¸chnhiÖm   êng 
cã    th xuyªn 
kiÓm    
tra viÖc thùc  hiÖn  nhiÖm   ®∙  îc giao 
vô  ®   cho   
c¸c doanh  nghiÖp  ®Çu  
mèi,rµ 
  so¸t,chÊn 
  chØnh  ho¹t®éng 
  kinh doanh 
  cña   
c¸c doanh  nghiÖp   trùc
thuéc,b¶o 
  ®¶m  t×nh  h×nh   tµichÝnh  doanh  nghiÖp  lµnh m¹nh, kinh 
  doanh 
®óng  môc  ®Ých, kh«ng   
  ®Ó mÊt  c©n     
®èi líntrong s¶n 
  xuÊt vµ u 
  l th«ng  hµng 
ho¸;cã 
  biÖn  ph¸p  lýkÞp   
xö    thêinh÷ng  êng  lµm   
tr hîp  tr¸ chñ  ¬ng, chØ 
i tr   ®¹o 
cña ChÝnh  phñ  híng dÉn 
vµ    cña     
c¸cBé, ngµnh  chøc  n¨ng.
2.Tæng 
  côc   
H¶i quan  tr¸chnhiÖm 
cã    th«ng   
b¸o ®Þnh  cho 
kú  Trëng ban 
chØ  ®¹o ®iÒu  hµnh  xuÊt khÈu 
  g¹o  nhËp 
vµ  khÈu ph©n bãn  (10 ngµy mét 
lÇn) kÕt 
  qu¶ xuÊt khÈu 
  g¹o  nhËp 
vµ  khÈu  ph©n bãn    i
c¸c lo¹ cña   
c¸c doanh 
nghiÖp  ®Çu  
mèi   
®Ó gióp Ban 
  chØ  ®¹o ®iÒu  hµnh  th«ng   
vµ  tinkÞp   
thêicho 
c¸cdoanh 
  nghiÖp  trong tr
  êng   
hîp cÇn thiÕt.
3.Giao  tr
  Bé  ëng  Th¬ng      së 
Bé  m¹i,trªnc¬  xem   
xÐt chÆt   
chÏkh¶ n¨ng   
tµi
chÝnh  t×nh 
vµ  h×nh  chøc 
tæ  s¶n xuÊt­kinhdoanh 
     cña doanh nghiÖp,quyÕt 
 
®Þnh  thÓ 
cô  viÖc ®iÒu  chØnh,   
bæ sung   
c¸c doanh nghiÖp ®Çu  mèi xuÊt 
khÈu  g¹o hoÆc  nhËp khÈu ph©n  bãn    yªu 
khicã  cÇu  cña  ban 
Uû  nh©n  d©n 
c¸ctØnh,thµnh 
    phè hoÆc     quan 
Bé, c¬  chñ qu¶n cña doanh nghiÖp.
4.§èivíi   i
      lo¹ ph©n 
c¸c   bãn  Æc  
® chñng (ph©n   
visinh,ph©n 
  bãn qua  . .
l¸ . 
)
trong   
níc cha  s¶n xuÊt  ®∙  îc phÐp   dông  iViÖt 
vµ  ®   sö  t¹  Nam,  c¸c doanh 
nghiÖp  ®¨ng  ngµnh 
cã  ký  nghÒ kinh doanh      îcnhËp 
  phï hîp ®   khÈu theo nhu 
cÇu s¶n  xuÊt­kinhdoanh.
    
2

§èivíi
    ph©n   
ho¸ häc   
lµnguyªn liÖu ®Ó  
    s¶n  xuÊtph©n 
  bãn tæng     
hîp,c¸c
doanh nghiÖp  cã 
®∙  ®¨ng  s¶n 
ký  xuÊt,giÊy chøng 
    nhËn  ®¨ng  chÊt l  
ký   îng vµ 
nh∙n m¸c 
  s¶n phÈm  
theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh,® îctrùctiÕp nhËp 
        khÈu theo 
nhu cÇu s¶n xuÊt.
Bé Th¬ng   
m¹i híng dÉn   
bæ sung   
c¸c nguyªn t¾c nªu    th«ng   
trªnvµ  b¸o
®Ó     quan,Uû 
c¸cc¬    ban  nh©n  d©n   
c¸ctØnh,thµnh 
  phè   
trùcthuéc Trung 
  ¬ng 
biÕt,chØ 
  ®¹o 
thùc hiÖn.
 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản