Công văn 1934/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 1934/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1934/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1934/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Sè 1934/L§TBXH-KHTC ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2000 vÒ viÖc X©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 - 2005 KÝnh göi: Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi C¨n cø C«ng v¨n sè 2666 BKH/TH ngµy 9/5/2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ viÖc híng dÉn x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001 - 2005; §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕn ®é x©y dùng vµ tæng hîp KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001-2005 cña Bé, ngµnh; Yªu cÇu Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi khÈu tr ¬ng tæ chøc nghiªn cøu x©y dùng KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001 - 2005 cña ngµnh Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè ®¶m b¶o c¸c néi dung, yªu cÇu sau: 1. Môc ®Ých, yªu cÇu chung: - CÇn nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ ý nghÜa, vÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn nµy, lµ kÕ ho¹ch më ®Çu cña thÕ kû míi - thÕ kû ph¸t triÓn toµn diÖn vµ m¹nh mÏ cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi víi nh÷ng vËn héi vµ th¸ch thøc míi, lµ kÕ ho¹ch 5 n¨m ®Çu thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 10 n¨m (2001 - 2010) tiÕp tôc vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a thùc hiÖn ® êng lèi ®æi míi vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc chñ ®éng héi nhËp, thóc ®Èy h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý vµ hiÖu qu¶. - KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ngµnh ®îc x©y dùng trªn c¬ së: + KiÓm ®iÓm, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m qua kÕt hîp víi viÖc tæng kÕt 10 n¨m (1991-2000) thùc hiÖn chiÕn l îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; ph©n tÝch, dù b¸o t×nh h×nh vµ xu thÕ ph¸t triÓn, nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi nh÷ng n¨m tíi ®Ó ®Þnh ra c¸c chØ tiªu, môc tiªu nhiÖm vô cho phï hîp víi yªu cÇu, ®ßi hái thùc tiÔn ë ®Þa ph¬ng vµ cã tÝnh kh¶ thi. + Qu¸n triÖt, cô thÓ ho¸ c¸c quan ®iÓm, chñ tr¬ng ®êng lèi, c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc cña ®Þa ph¬ng; ph¶i cã quan hÖ biÖn chøng víi kÕ ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001 - 2005 cña tØnh, thµnh phè. + ThÓ hiÖn ®îc sù kÕt hîp thùc hiÖn ®ång bé ba nhiÖm vô chiÕn l îc trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè: ph¸t triÓn æn ®Þnh hiÖu qu¶ cao; x©y dùng vÒ c¬ b¶n c¬ chÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng XHCN ë níc ta; t¹o thÕ vµ lùc ®Ó héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ th¾ng lîi. Ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a môc tiªu vµ yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ víi c«ng b»ng x· héi, b¶o vÖ m«i tr êng sinh th¸i, b¶o ®¶m an ninh quèc phßng. + TÝnh to¸n, c©n ®èi nhu cÇu vÒ tµi chÝnh, vËt chÊt cho c¸c chØ tiªu, môc tiªu nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®¶m b¶o c¸c ®Þnh møc, chÕ ®é quy ®Þnh; ®îc chi tiÕt theo nguån (nguån ng©n s¸ch; nguån ®ãng gãp cña c¸c doanh
  2. 2 nghiÖp, cña nh©n d©n vµ b¶n th©n c¸c ®èi tîng; nguån tµi trî, gióp ®ì cña c¸c tæ chøc quèc tÕ....) trªn tinh thÇn tiÕt kiÖm, triÖt ®Ó khai th¸c c¸c nguån lùc dù kiÕn cã thÓ huy ®éng ®îc trong kú kÕ ho¹ch. 2. VÒ ®¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996 - 2000. - Kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi c¬ b¶n cã t¸c ®éng, ¶nh hëng lín tíi qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô kÕ ho¹ch 5 n¨m qua. - KiÓm ®iÓm, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu, nhiÖm vô chñ yÕu, c¸c ch¬ng tr×nh quèc gia, ch¬ng tr×nh môc tiªu cña Bé, ngµnh ®îc triÓn khai thùc hiÖn ë ®Þa ph¬ng trong kú. KÕt qu¶ thùc hiÖn ph¶i ® îc ph¶n ¸nh b»ng ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu cÇn thiÕt, ®îc chi tiÕt theo tõng n¨m (n¨m 2000 cã sè liÖu thùc hiÖn ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o vµ íc thùc hiÖn c¶ n¨m), cã so s¸nh gi÷a kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn c¶ vÒ môc tiªu nhiÖm vô vµ kinh phÝ. Víi nh÷ng chØ tiªu, môc tiªu nhiÖm vô xÐt thÊy kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh cÇn ph©n tÝch lµm râ nguyªn nh©n. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi cña kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu nhiÖm vô, sù ¶nh h ëng t¸c ®éng cña chóng ®èi víi thùc tiÔn ho¹t ®éng cña ngµnh trªn ®Þa bµn vµ ®èi víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ - x· héi liªn quan cña tØnh, thµnh phè. - §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chñ tr ¬ng, chÝnh s¸ch, c¸c chÕ ®é, quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ c«ng t¸c Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi trªn ®Þa bµn; chØ ra nh÷ng víng m¾c tån t¹i trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÕn nghÞ söa ®æi, bæ sung. §¸ng gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch cña c¸c cÊp, sù phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn víi c¸c ban, ngµnh cña tØnh, thµnh phè. 3. VÒ x©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 - 2005. - NhËn ®Þnh vÒ nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi c¬ b¶n khi bíc vµo thêi kú kÕ ho¹ch vµ ph©n tÝch, dù b¸o xu thÕ vËn ®éng cña lÜnh vùc vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan trong nh÷ng n¨m tíi. - X©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu, môc tiªu nhiÖm vô chñ yÕu cña ngµnh cÇn ph¶i phÊn ®Êu thùc hiÖn trong kú kÕ ho¹ch trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè. C¸c chØ tiªu, môc tiªu nhiÖm vô nµy ph¶i ®¶m b¶o: + §îc luËn chøng ®Çy ®ñ vµ ®îc diÔn gi¶i chi tiÕt t¹i phô lôc göi kÌm víi v¨n b¶n kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ. Trong phô lôc cÇn ph©n tÝch lµm râ nhu cÇu cña c¸c ®èi tîng kÕ ho¹ch, cã c¸c sè liÖu, c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n. + TÝnh to¸n, c©n ®èi nhu cÇu vÒ c¸c nguån tµi chÝnh, vËt chÊt ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chØ tiªu, môc tiªu nhiÖm vô nµy. + §îc ph©n bæ chi tiÕt cho tõng n¨m, tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2005. - §a ra c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p vµ c¸c kiÕn nghÞ ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn. C¸c sè liÖu vÒ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch 1996-2000 vµ dù kiÕn c¸c chØ tiªu, môc tiªu nhiÖm vô kÕ ho¹ch 2001 - 2005 ® îc tæng hîp theo phô lôc ®Ýnh kÌm c«ng v¨n nµy. 4. TiÕn ®é thùc hiÖn.
  3. 3 - V¨n b¶n kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ ®îc UBND tØnh, thµnh phè th«ng qua vµ göi Bé ®Ó tæng hîp chËm nhÊt lµ ngµy 20/7/2000. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001 - 2005 cã ý nghÜa to lín, lµ c¨n cø ®Ó x©y dùng vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng n¨m trong nh÷ng n¨m tíi, lµ bé phËn cÊu thµnh cña KÕ ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh, thµnh phè. V× vËy ®¬n vÞ cÇn xin ý kiÕn chØ ®¹o cña UBND vµ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ban, ngµnh cña tØnh, thµnh phè trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch. MÆt kh¸c, th«ng qua x©y dùng kÕ ho¹ch, c¸c ®¬n vÞ cÇn hÖ thèng ho¸, hoµn chØnh l¹i hÖ thèng c¸c sè liÖu thèng kª kÕ ho¹ch ngµnh cña ®Þa ph- ¬ng m×nh ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý; t×m ra c¸c nh îc ®iÓm, tån t¹i trong qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn, cã biÖn ph¸p cñng cè, chÊn chØnh nh»m tõng bíc ®a c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµo nÒ nÕp. §Ó ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu trªn, do khèi lîng c«ng viÖc rÊt lín, thêi gian gÊp, ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi trùc tiÕp chØ ®¹o thùc hiÖn x©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 - 2005 ®¶m b¶o yªu cÇu néi dung, tiÕn ®é quy ®Þnh t¹i c«ng v¨n nµy.
  4. 4
  5. Phô lôc sè 05 §¬n vÞ: B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o nghÒ n¨m 1991 - 2000 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch 2001 - 2005 (Ban hµnh kÌm C«ng v¨n sè 1934/L§TBXH-KHTC ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2000) STT ChØ tiªu, môc tiªu kÕ ho¹ch §.vÞ T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch 1991 - 2000 Dù kiÕn kÕ ho¹ch 2001 - 2005 tÝnh 1996 1997 1998 1999 2000 Tæng Tæng Tæng Trong ®ã chia ra 96-2000 96-2000 sè KH TH KH TH KH TH KH TH KH ¦TH TH 2001 2002 2003 2004 2005 1 Tæng sè lao ®éng Ngêi Trong ®ã: - C«ng nghiÖp - - N«ng nghiÖp - - DÞch vô - 2 Tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o % Trong ®ã: - C«ng nghiÖp - - N«ng nghiÖp - - DÞch vô - 3 Tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o % nghÒ Trong ®ã: - C«ng nghiÖp - - N«ng nghiÖp - - DÞch vô - 4 ChØ tiªu tuyÓn míi Ngêi
  6. Trong ®ã: - Dµi h¹n - - Ng¾n h¹n - 5 Sè ra trêng Ngêi Trong ®ã: - Dµi h¹n - - Ng¾n h¹n - Trong ®ã sè t×m ®îc viÖc - lµm 6 C¬ së ®µo t¹o nghÒ C¬ së Trong ®ã: - Trêng nghÒ - - Trung t©m d¹y nghÒ - - C¸c c¬ së kh¸c cã d¹y nghÒ - 7 Tæng chi cho ®µo t¹o Tr.® Trong ®ã: - Ng©n s¸ch + Chi thêng xuyªn + X©y dùng c¬ b¶n + Ch¬ng tr×nh môc tiªu - Ngoµi ng©n s¸ch Tr.® + §ãng gãp cña häc viªn + §ãng gãp cña ngêi sö dông lao ®éng + Nguån kh¸c ..... ngµy..../..../2000 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký vµ ®ãng dÊu) Ghi chó: - C¸c chØ tiªu 4, 5, 7 kh«ng tÝnh ®èi víi c¸c c¬ së thuéc hÖ thèng trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm ®· b¸o c¸o theo phô lôc sè 01

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản