Công văn 2049/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
3
download

Công văn 2049/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2049/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2049/BNV-TL của Bộ Nội vụ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  b é  n éi v ô  s è  2049/B N V­T L   g µ y  03 th¸ng 9 n¨ m  2003  n v Ò   Ö c ch Õ  ® é  p h ô  c Ê p  ® é c  h ¹i, g u y   Ó m   è i víi B, C C,  C   µ m   vi  n hi ®  C Vl vi Ö c    h ß n g  th Ý  n g hi Ö m  v Ë t lý h ¹t h © n ëp  n K Ý nh   öi:­Bé   g    Gi¸o  ôc  µ  µo  ¹o d v§ t Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 5585/TCCB  µy  ng 03/7/2003 cña  é    B Gi¸odôc  µ  µo     v§ t¹o®Ò   Þ    é,c«ng    ngh c¸n b   chøc,viªnchøc  µm  Öc  ¹ phßng  Ý     l vi t   i th nghiÖm  Ët  v lýh¹tnh©n  îchëng  Õ     ô  Êp  c  ¹i     ®  ch ®é ph c ®é h , nguy  Ó m;  hi Sau    ã    Õn  khic ý ki cña  é   µi chÝnh  ¹  BT  ti C«ng v¨n  è  s 8653/TC­NSNN   µy  ng 19/8/2003,cña  é     B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi vµ  v X∙    C«ng  v¨n  è  s 2852/L§TBXH­TL  µy  ng 20/8/2003,Bé  éi vô  ã    Õn      N   c ý ki nh sau: 1. Tháa  Ën    bé, c«ng    thu ®Ó c¸n    chøc, viªnchøc     trong biªn chÕ   Ó       (k c¶ hîp  ng  ®å trong chØ       Õ)  µm  Öc  ¹      tiªubiªn ch l vi t i phßng  Ý  c¸c th nghiÖm   Ët lý v    h¹tnh©n  éc Bé     thu   Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o® îchëng  ô  Êp  c  ¹i,   v § t    ph c ®é h   nguy  Ó m   hi nh sau: ­ Møc    víi   0,3 so   møc ¬ng  èithiÓu    ông  i víi êilµm  Ý  l t  ¸p d ®è     ng   th nghiÖ m   vËtlýh¹tnh©n, thÝ         nghiÖ m  ãa  ãng  ¹. h ph x ­ Møc    víi¬ng  èithiÓu    ông  i víi êilµm  Ý    0,2 so   l t  ¸p d ®è     ng   th nghiÖm   ãa, h  sinh,®iÖn    cao    ñ kho  ãa  Êt. ¸p,th   h ch Thêi gian  ùc  Ön  Õ     ô  Êp  c  ¹i    th hi ch ®é ph c ®é h ,nguy  Ó m   hi nªu    õ trªn t   ngµy  01/9/2003 cho  n     ã    ®Õ khic quy  nh  íi. ®Þ m 2. C¸ch  Ýnh ¬ng  Õ     ô  Êp  c  ¹i,   t l ch ®é ph c ®é h   nguy  Ó m   hi theo quy  nh   ®Þ t¹  ôc  Th«ng   sè  im V,  t 23/BL§TBXH­TT  µy  ng 07/7/1993  ña  é   c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  Õ     ô  Êp  c  ¹i,nguy  v X∙    d th hi ch ®é ph c ®é h   hiÓ m. 3. Kinh  Ý  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp  c  ¹i,   ph th   ch ®é ph c ®é h   nguy  Ó m   ®¬n  Þ  hi do  v s ¾p   Õp  ùc  Ön  x th hi trong  ¹m    ù  ph vi d to¸n ng©n    s¸ch  µng  h n¨m  îc cÊp  ã  ®  c thÈm  Òn  quy giao. Trªn ®©y  µý  Õn  ña  é  éi vô,®Ò   Þ  é    ôc  µ  µo  ¹otr Ón   l   ki c B N     ngh B gi¸od v § t   i   khaithùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản