Công văn 2059/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 2059/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2059/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2059/TCT/TS của Tổng cục Thuế

  1. c «ng v¨n cña bé tµi chÝnh ­ tæng côc thuÕ sè 2059 TCT/TS  ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt KÝnh göi: Côc ThuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè  6135/CT­TTHT ngµy 27/5/2005 cña   Côc ThuÕ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh vÒ  víng m¾c khi thu tiÒn   sö dông ®Êt, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1.   LuËt   ®Êt   ®ai   2003   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   tõ   1/7/2004.   Theo   ®ã,   trêng   hîp   thuéc   diÖn   kh«ng   ph¶i   nép  tiÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1, 2, 3, 4 §iÒu 50  cña LuËt  ®Êt  ®ai 2003, nÕu c¬  quan ThuÕ   ®∙ ra th«ng b¸o  nép tiÒn sö dông ®Êt tríc ngµy 1/7/2004, nhng tõ 1/7/2004  trë ®i míi nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n íc th×  ®îc hoµn tr¶ tiÒn sö  dông  ®Êt  ®∙ thùc nép vµo ng©n s¸ch  Nhµ   níc   theo   híng   dÉn   t¹i   C«ng   v¨n   sè   723   TC/TCT   ngµy  19/01/2005 cña Bé Tµi chÝnh. 2. VÒ viÖc khÊu trõ tiÒn båi thêng, hç trî vÒ ®Êt vµo  tiÒn sö  dông  ®Êt cÇn thùc hiÖn ph©n biÖt theo tõng giai  ®o¹n nh sau: a. Trêng hîp c¬ quan Nhµ níc cã thÈm  quyÒn tiÕp nhËn  hå  s¬   ®ñ   ®iÒu kiÖn kª khai, nép c¸c kho¶n thu liªn quan  ®Õn nhµ,  ®Êt tríc ngµy NghÞ   ®Þnh sè  198/2004/N§­CP ngµy  3/12/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt cã  hiÖu  lùc thi hµnh (24/12/2004) th×  c¬  quan ThuÕ  tÝnh thu tiÒn  sö   dông   ®Êt   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   38/2000/N§­CP   ngµy  23/8/2000   cña   ChÝnh   phñ   vµ   Th«ng   t  sè   115/2000/TT­BTC  ngµy 11/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh. ViÖc tÝnh khÊu trõ tiÒn   båi   thêng,   hç   trî   vÒ   ®Êt   vµo   tiÒn   sö   dông   ®Êt   ®îc   x¸c  ®Þnh nh sau: ­ Trêng hîp ®îc giao ®Êt ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt  cho ngêi cã ®Êt bÞ thu håi theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè   22/1998/N§­CP   ngµy   24/4/1998   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   ®Òn   bï   thiÖt h¹i khi Nhµ  níc thu håi  ®Êt sö  dông vµo môc  ®Ých  quèc phßng, an ninh, lîi  Ých quèc gia, lîi  Ých c«ng céng  th×   ®îc khÊu trõ  vµo tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i nép theo møc  thùc   tÕ   ®∙   chi   ®Òn   bï   thiÖt   h¹i   vÒ   ®Êt   (chøng   tõ   hîp   ph¸p) nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 90% tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép  ng©n s¸ch nhµ níc. ­ Trêng hîp ®îc giao ®Êt ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt  theo   tho¶   thuËn   (kh«ng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  22/1998/N§­CP ngµy 24/4/1998) th×   ®îc khÊu trõ  vµo tiÒn  sö dông ®Êt ph¶i nép theo møc thùc tÕ ®∙ chi ®Òn bï thiÖt  
  2. 2 h¹i vÒ   ®Êt (chøng tõ  hîp ph¸p) nhng tèi  ®a b»ng møc chi  ®Òn   bï   thiÖt   h¹i   vÒ   ®Êt   tÝnh   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  22/1998/N§­CP nªu trªn vµ  kh«ng qu¸ 90% tiÒn sö  dông  ®Êt  ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ  níc (nh  C«ng v¨n sè  4055/TCT/NV7  ngµy   28/10/2002   cña   Tæng   côc   ThuÕ   ®∙   tr¶   lêi   Côc   ThuÕ  thµnh phè Hå ChÝ Minh). ­ Trêng hîp tæ chøc kinh tÕ  nhËn chuyÓn nhîng lµ   ®Êt  n«ng   nghiÖp,   ®Êt   l©m   nghiÖp,   ®Êt   cã   mÆt   níc   nu«i  trång  thuû  s¶n,   ®Êt  lµm  muèi,  khi  ®îc phÐp chuyÓn  sang  ®Êt  ë  th×   ph¶i   nép   tiÒn   sö   dông   ®Êt   nhng   ®îc   trõ   sè   tiÒn   sö  dông  ®Êt tr¶ cho ngêi chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt, nÕu tiÒn   ®ã  kh«ng cã  nguån gèc tõ  ng©n s¸ch Nhµ  níc (®îc trõ  tèi  ®a b»ng gi¸ ®Êt cña lo¹i ®Êt khi nhËn chuyÓn nh îng, kh«ng  bao gåm gi¸ trÞ  tµi s¶n trªn  ®Êt) theo híng dÉn t¹i  ®iÓm  1.3,   Kho¶n   1,   môc   II   Th«ng   t  sè   115/2000/TT­BTC   ngµy  11/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh nªu trªn. b. Trêng hîp c¬ quan Nhµ níc cã thÈm  quyÒn tiÕp nhËn  hå  s¬   ®ñ   ®iÒu kiÖn kª khai, nép c¸c kho¶n thu liªn quan  ®Õn   nhµ,   ®Êt   tõ   ngµy   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP   ngµy  3/12/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt cã  hiÖu  lùc   thi   hµnh   (24/12/2004)  trë   ®i   th×   c¬   quan   ThuÕ  tÝnh   thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   198/2004/N§­CP  ngµy 3/12/2004 cña ChÝnh phñ  vµ  Th«ng t  sè  117/2004/TT­ BTC ngµy 7/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh. ViÖc tÝnh khÊu trõ  tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt vµo tiÒn sö dông ®Êt ® îc x¸c  ®Þnh nh sau: ­   Trêng   hîp   ®îc   giao   ®Êt,   chuyÓn   tõ   thuª   ®Êt   sang  giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i thùc hiÖn båi th­ êng, hç  trî  cho ngêi cã   ®Êt bÞ  thu håi theo quy  ®Þnh t¹i   §iÒu   3   NghÞ   ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP   ngµy   3/12/2004   cña  ChÝnh phñ  vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c khi Nhµ  níc  thu håi  ®Êt th×   ®îc trõ  sè  tiÒn  ®∙ båi thêng, hç  trî   ®Êt  vµo tiÒn sö dông ®Êt, nhng møc ®îc trõ kh«ng vît qu¸ tiÒn  sö dông ®Êt ph¶i nép. ­   Trêng   hîp   ®îc   giao   ®Êt,   chuyÓn   tõ   thuª   ®Êt   sang  giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt ph¶i thùc hiÖn båi th­ êng, hç  trî  cho ngêi cã   ®Êt bÞ  thu håi theo tho¶ thuËn  (kh«ng theo møc båi thêng vÒ   ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè 197/2004/N§­CP) th× ®îc khÊu trõ vµo tiÒn sö dông  ®Êt sè tiÒn båi thêng, hç trî vÒ ®Êt theo tho¶ thuËn, nh­ ng tèi  ®a chØ b»ng møc chi båi thêng, hç  trî  vÒ   ®Êt theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh   197/2004/N§­CP vµ  kh«ng vît qu¸  sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc. ­ Trêng hîp tæ chøc kinh tÕ   ®îc phÐp chuyÓn môc  ®Ých  sö  dông  ®Êt mµ   ®Êt cã  nguån gèc tõ  nhËn chuyÓn nhîng th×  thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt   theo   chªnh   lÖch   gi¸   gi÷a   gi¸   ®Êt  theo môc  ®Ých sö  dông míi víi gi¸  ®Êt theo môc  ®Ých sö  dông tríc ®ã t¹i thêi ®iÓm chuyÓn môc ®Ých sö dông.
  3. 3 3.  Theo Kho¶n  4,  §iÒu 50  cña LuËt   ®Êt  ®ai  n¨m 2003  th× hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt mµ ®Êt ®ã ®∙ ®­ îc sö  dông  æn  ®Þnh  tríc ngµy  15/10/1993  nay  ®îc Uû  ban  nh©n   d©n   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   x¸c   nhËn   lµ   ®Êt   kh«ng   cã  tranh chÊp, phï  hîp víi quy ho¹ch th×   ® îc cÊp giÊy chøng  nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   vµ   kh«ng   ph¶i   nép   tiÒn   sö   dông  ®Êt. Nh vËy, “®Êt ®∙ ®îc sö dông æn ®Þnh” ph¶i lµ æn ®Þnh   vÒ  môc  ®Ých sö  dông tríc 15/10/1993 vµ  khi  ®îc cÊp giÊy  chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt. Do  ®ã, trêng hîp  ®Êt  ®ang  sö   dông   tríc   15/10/1993  lµ   ®Êt   n«ng  nghiÖp   nay   ®îc   cÊp  giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt phi n«ng nghiÖp (®Êt  ë  hoÆc ®Êt s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô) lµ kh«ng æn ®Þnh vÒ  môc ®Ých sö dông; Trêng hîp nµy ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt  theo   híng   dÉn   t¹i   ®iÓm   2   C«ng   v¨n   sè   990   TCT/TS   ngµy  4/4/2005 cña Tæng côc ThuÕ. Tæng côc ThuÕ  th«ng b¸o  ®Ó  Côc thuÕ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản