Công văn 2060/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
1
download

Công văn 2060/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2060/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2060/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng Côc thuÕ sè 2060 TCT/PCCS ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc miÔn gi¶m thuÕ TNDN KÝnh göi: Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 5509/CT-CN ngµy 16/5/2005 cña Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh hái vÒ viÖc thùc hiÖn miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: - §iÓm 1.1b môc II PhÇn B Th«ng t sè 22/2001/TT-BTC ngµy 3/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc quy ®Þnh: “§èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi thµnh lËp theo dù ¸n ®Çu t cã thu nhËp chÞu thuÕ ngay tõ n¨m hoµn thµnh ®Çu t ®a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh nhng thêi gian ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña n¨m ®Çu díi 6 th¸ng th× doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng ký thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng b¾t ®Çu tõ n¨m tiÕp sau”. - §iÓm 1 môc I PhÇn C Th«ng t sè 98/2002/TT-BTC ngµy 24/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ ®iÓm 1.2 môc IV PhÇn D Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Òu híng dÉn viÖc quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo kú tÝnh thuÕ lµ n¨m d- ¬ng lÞch (b¾t ®Çu tõ ngµy 1 th¸ng 1 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 cïng n¨m) vµ n¨m x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ®îc u ®·i vÒ thuÕ TNDN ®îc tÝnh theo n¨m quyÕt to¸n thuÕ. Trêng hîp c¬ së kinh doanh ®îc ¸p dông kú tÝnh thuÕ lµ n¨m tµi chÝnh kh¸c víi n¨m d¬ng lÞch th× viÖc quyÕt to¸n thuÕ thùc hiÖn theo n¨m tµi chÝnh. - T¹i ®iÓm 1.2 môc III PhÇn E Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC quy ®Þnh: “§îc miÔn thuÕ 02 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong 03 n¨m tiÕp theo ®èi víi c¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh nghÒ, lÜnh vùc A hoÆc sö dông nhiÒu lao ®éng”. C¨n cø vµo c¸c híng dÉn nªu trªn, trêng hîp C«ng ty cæ phÇn s¬n ¸ §«ng lµ doanh nghiÖp Nhµ níc cæ phÇn ho¸ ®¸p øng ®iÒu kiÖn lao ®éng th× sÏ ®- îc miÔn thuÕ 02 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong 03 n¨m tiÕp theo. N¨m ¸p dông miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ n¨m quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo n¨m d¬ng lÞch hoÆc n¨m tµi chÝnh. VËy C«ng ty thµnh lËp ngµy 16/8/2000, thêi gian n¨m ®Çu tiªn ho¹t ®éng díi 6 th¸ng nÕu C«ng ty ®¨ng ký miÔn thuÕ b¾t ®Çu tõ n¨m 2001 th× C«ng ty sÏ ®îc miÔn thuÕ 02 n¨m (n¨m 2001, n¨m 2002) vµ gi¶m 50% trong 03 n¨m tiÕp theo (n¨m 2003, n¨m 2004, n¨m 2005). Thu nhËp chÞu thuÕ cña n¨m 2000 C«ng ty ph¶i kª khai nép thuÕ theo quy ®Þnh. Trêng hîp C«ng ty kh«ng ®¨ng ký miÔn thuÕ tõ n¨m 2001 th× n¨m miÔn gi¶m thuÕ b¾t ®Çu tõ
  2. 2 n¨m 2000 vµ C«ng ty sÏ ®îc miÔn thuÕ 02 n¨m (n¨m 2000, n¨m 2001) vµ gi¶m 50% trong 03 n¨m tiÕp theo (n¨m 2002, n¨m 2003, n¨m 2004). Tæng côc ThuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ biÕt vµ ®Ò nghÞ Côc thuÕ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản