Công văn 2068-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 2068-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2068-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh cấp phát vốn đầu tư XDCB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2068-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  2068 T C/§T P T  n g µ y 20  c th¸ng 6 n¨ m  1997 v Ò   Ö c ® È y  m ¹ n h  c Ê p  p h¸t v è n ® Ç u  t vi x © y   ù n g  c ¬  b¶ n d K Ý nh   öi:­C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh  ñ, thu Ch ph   Tæng      c«ng        éi,c¸c §oµn  Ó, ty 91,c¸c H     th ­UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    c¸c    ph tr   Trung  ng, ¬ § Ó   y   ¹nh  Õn    ùc  Ön  Õ   ¹ch  µ   Êp  ®È m ti ®é th hi k ho vc ph¸t vèn  u       ®Ç t XDCB,  ngay  õ ®Ç u   t  n¨m 1997  é   µi chÝnh  ∙  ùc hiÖn  ét  è  Ön  BT  ® th   m s bi ph¸p  nh  ¹m  t øng  theo Th«ng   è  TC/§TPT,  õ th¸ng 4  t s 63­ t    n¨m  1997  ∙  ùc hiÖn  ® th   t¹m øng  èn  v cho    ù    ã  èil ng hoµn  µnh  ng  c¸cd ¸n c kh  î   th nh cßn  Õu  ét  è  ñ  thi m s th tôc®Ç u  .Tuy    t  nhiªndo  a  ã  ù  èihîp chÆt  Ïgi÷a c¸cBé, ®Þa  ¬ng,    ch c s ph     ch       ph c¸c chñ  u    µ  ¬    ®Ç t v c quan  Êp  èn,trong 5  cv    th¸ng ®Ç u     n¨m 1997, t×nh  ×nh     h thùc  Ön  Õ   ¹ch  Êp  hi k ho c ph¸tvèn  u       ®Ç t XDCB   Én  v cßn  t thÊp  víiyªu  ®¹   so    cÇu. Thùc hiÖn NghÞ  quyÕt phiªn äp th ng kú th¸ng 4 n¨m  1997 cña   h ê ChÝnh  ñ    ph (v¨nb¶n  è s 49/CP­   µy  m ng 5/5/1997)vÒ   y  ¹nh  ùc hiÖn  Õ     ®È m th   k ho¹ch ®Ç u      tXDCB   n¨m 1997,Bé  µichÝnh  íng dÉn      T  h  bæ sung  Öc  Êp  vi c ph¸t   vµ øng  èn  u    v ®Ç tXDCB     nh sau: I. è i v íi Õ  h o ¹ ch n¨ m  1 9 96:  §  k ­ C¸c  ù    îcbè  ÝkÕ   ¹ch tõ®Ç u     d ¸n ®   tr   ho     n¨m, cã  èil ng hoµn  µnh  íc   kh  î   th tr   31/12/1996  µm  ñ  ôc thanh  l th t   to¸n sau    31/3/1997  îc thanh  ®  to¸n døt  iÓ m     ® trongth¸ng6      n¨m 1997. ­ C¸c  ù    îcbæ     d ¸n ®   sung  Õ   ¹ch n¨m  k ho   1996  theo    c¸cth«ng  sè  b¸o  4418  BKH/TH  µy  ng 4/9/1996,sè    5685  BKH/TH  µy  ng 2/11/1996,sè    6755  BKH/TH   ngµy 21/12/1996  ã  èil ng  µn  µnh,lªnphiÕu    c kh  î ho th    gi¸thanh to¸n tr c ngµy    í  31/3/1997 ® îcthanh      iÓ m   t  Õt  µy     to¸ndøt ® ®Õ h ng 30/6/1997. ­ Riªng    ù  bæ     c¸c d ¸n  sung n¨m  1996  ña    ù    èc  é 5, Quèc  é c c¸c d ¸n:Qu l    l  51, Quèc  é 14, §êng    l    L¸ng    µ   ¹c,§µi ph¸tsãng      ­ Ho L       ­ ph¸tthanh  ¾c   é, §µi B b    ph¸tsãng        ­ ph¸tthanh  Nam   é,§¹ihäc  èc    µ   éi,Dù     èc  é1A  ã  b   Qu gia H N   ¸n Qu l   c khèil ng  µn  µnh    Õu     î ho th lªnphi gi¸thanh  to¸n tr c ngµy    í  30/6/1997  îc thanh  ®  to¸n®Õ n   Õt  µy    h ng 15/7/1997. Qu¸    êih¹n  c¸c th   nªu    Õu     ñ  u    kh«ng  µm  ñ  ôc thanh  trªnn c¸c ch ®Ç t l th t   to¸n,Bé   µi chÝnh    T  kh«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     thanh    to¸n b»ng  èn  v n¨m  1996,  c¸c Bé,    a   ¬ng, Tæng     c¸c ®Þ ph   c«ng    cã  ty 91  tr¸ch nhiÖ m   è  Ý vèn    b tr   thanh  to¸ncho    ù      c¸c d ¸n b»ng  èn  éc kÕ   ¹ch n¨m  v thu   ho   1997  hoÆc   è  Ý kÕ   ¹ch  b tr   ho n¨m  1998    ®Ó thanh  to¸n.
  2. 2 II. è i v íi Õ  h o ¹ ch n¨ m  1 99 7:  §  k Bé   µi chÝnh  ∙  è  Ý ®ñ   èn    Êp    T  ® b tr   v ®Ó c ph¸tcho    ù  ®Ç u     c¸c d ¸n  t theo  kÕ   ¹ch vèn  u    ho   ®Ç tXDCB   n¨m 1997.C¨n  kÕ   ¹ch vèn  u    ña  n¨m    cø  ho   ®Ç tc c¶  vµ  Õn    ùc hiÖn, c¸c chñ  u     Ëp  Õ   ¹ch  èn  µng  ý  ã  ti ®é th      ®Ç t l k ho vh qu c chia ra    th¸ng göicho  ¬     c quan  Êp  èn  c v theo  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh    è  Ý vèn  ®Þ ®Ó b tr   s¸ttiÕn ®é   ùc hiÖn.     th   ViÖc  Êp  èn  ¹m  c v t øng, t¹m  Êp    c thanh    µ  Êp  èn  to¸nv c v thanh    èil to¸nkh  ­ îng ®Ç u      tXDCB   µn  µnh  îcthùc hiÖn  ho th ®    theo quy  nh      ®Þ nh sau: ­C¸c  ù    u    ùc hiÖn  u  Çu  èil ng x©y  ¾p  îct¹m    d ¸n ®Ç tth   ®Ê th kh  î   l ®   øng  èn v tõ  ®Õ n   10  20%   Õ   ¹ch  èn  n¨m  ña    ãi thÇu; t¹m  k ho v c¶  c c¸c g     øng  èn  v mua   s ¾ m   ÕtbÞ   thi   theo  îp  ng  h ®å kinh  Õ  èi®a   t t   b»ng  møc   Õ   ¹ch  èn  k ho v trong   n¨m  è  Ý cho  b tr   danh  ôc  ÕtbÞ;    îp ®ång    Ên  îc t¹m  m thi   c¸c h   tv ®   øng, Ýt  Êt   nh   25%   Õ   ¹ch vèn  n¨m; c¸cdù    u    u  Çu  µn  é,vèn    ãng  k ho   c¶      ¸n ®Ç t®Ê th to b   gi¶iph m Æt   b»ng  îct¹m  ®  øng  t  Êt 20%   Õ   ¹ch  èn  µng  Ý nh   k ho vh n¨m theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ¹ Th«ng   è  TC/§TPT  µy  t  i ts 63  ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh.C¸c  ù      BT    d ¸n quy  ¹ch møc  èn  ¹m  ho   v t øng  îc®¶m   ®  b¶o b»ng 25%   Õ   ¹ch vèn  µng    k ho   h n¨m cña  îp ®ång  ùc hiÖn  ù    h  th   d ¸n quy  ¹ch theo  ho   quy  nh  ¹ Th«ng   è  TC/ ®Þ ti  ts 64  §TPT  µy  ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ §èivíic¸c dù  c«ng  ×nh ®∙  è  Ý kÕ   ¹ch  u            ¸n  tr   b tr   ho ®Ç t n¨m  1997  ng  nh cßn  Õu  ét  è  ñ  ôc (dù  thi m s th t   to¸n cha  îc duyÖt,thiÕu  Êy  Êp  Òn  ö    ®    gi c quy s dông  t, giÊy  Ðp  ©y  ùng.. )khi cã  èi l ng  µn  µnh  ñ  u     ®Ê   ph x d .    kh  î ho th ch ®Ç t khÈn  ¬ng  chøc  tr tæ  nghiÖ m     Ëp  Õu    thu,l phi gi¸thanh  to¸n göi ®Õ n   ¬     c quan  cÊp  èn  îct¹m  Êp  v ®   c 80%   èil ng hoµn  µnh  kh  î   th trong kÕ   ¹ch.Khi chñ  u     ho    ®Ç thoµn  Êtc¸cthñ tôcsÏ® îccÊp    t            thanh    ètsè  èn  to¸nn   v cßn  ¹ li ­ §èivíi   ù          d ¸n c«ng  ×nh ®∙  è  Ý kÕ   ¹ch vèn  u    c¸c tr   b tr   ho   ®Ç tn¨m  1997  ∙  ® ®ñ   ñ  ôc ®Ç u    khi cã  èi l ng  µn  µnh  ñ  u    nghiÖm   th t   t   kh  î ho th ch ®Ç t thu, lËp    phiÕu    gi¸thanh    îccÊp  èn  to¸n®   v thanh    to¸n100%     Þkhèil ng hoµn  µnh  gi¸tr    î   th trongkÕ   ¹ch.   ho ­ §èi víic¸c c«ng  ×nh khëic«ng  íi ®∙  îc bè  Ý kÕ   ¹ch  u            tr     m   ®   tr   ho ®Ç n¨m 1997  ng  n   µy  nh ®Õ ng 30/9/1997 vÉn  a    ñ tôc ®Ç u    µ  ©y  ùng    ch ®ñ th     tv x d theo  quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ, Bé   µi c Ch ph   T   chÝnh  Ïb¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ    s   c¸o Th t   ph ®Ó chuyÓn  èn  Õ   ¹ch cña    v k ho   c¸cc«ng  tr×nh    trªnsang    c¸c c«ng  ×nh  tr kh¸c ®∙    Õ   ¹ch  u       ghi k ho ®Ç t n¨m  1997  ang  ® thiÕu vèn.   ­ § Ó   ùc hiÖn  ng    Çn  Ët  ©n     th   ®ó tinh th Lu Ng s¸ch  µ  íc,n¨m  nh n   1997  é  B Tµi chÝnh    chØ  thanh to¸n cho  èi l ng    kh  î trong  Õ   ¹ch  k ho n¨m 1997  ∙  µn  ® ho thµnh  íc ngµy  tr   31/12/1997,khèil ng  ùc  Ön     î th hi sau  31/12/1997 ph¶i bè  Ý   tr   kÕ   ¹ch n¨m  ho   1998    ®Ó thanh  to¸n. § Ò   Þ    é,  ¬  ngh c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Tæng   thu Ch ph   c«ng        éi,Uû   ty91,c¸cH   ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  chØ  o    ñ  u    ùc hiÖn  ng  ÷ng  íng dÉn    y.  ®¹ c¸c ch ®Ç tth   ®ó nh h  trªn®© Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c         n cv   ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh k th   B T   ®Ó gi¶i   Õt. quy
Đồng bộ tài khoản