Công văn 2113/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

Công văn 2113/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2113/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc cân đối cung-cầu cát, sỏi xây dựng trong nước đến 2015 và định hướng đến 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2113/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 2113/BXD-VLXD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v cân đối cung-cầu cát, sỏi xây dựng trong nước đến 2015 và định Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008 hướng đến 2020 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 về việc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân (UBND) các địa phương có liên quan hoàn thành trước ngày 30/11/2008 việc dự báo nhu cầu và cân đối cung-cầu cát, sỏi xây dựng trong nước đến năm 2015 và định hướng đến 2020 báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương xuất khẩu cát, sỏi xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu: 1) UBND các tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo việc tính toán, dự báo nhu cầu cát, sỏi phục vụ xây dựng tại các địa phương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 2) Trên cơ sở quy hoạch cát, sỏi xây dựng tại địa phương, kết quả khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi các số liệu thống kê về khả năng bồi lắng hàng năm tại các con sông trong tỉnh và các nguồn thông tin liên quan khác, UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc dự báo trữ lượng cát, sỏi có thể khai thác, tính toán cân đối cung-cầu theo các mốc thời gian hàng năm đến năm 2015, định hướng cho năm 2020. 3) Dự báo khối lượng cát hàng năm cần nạo vét khơi thông dòng chảy, luồng lạch, cửa sông và nhu cầu sử dụng nguồn cát tận thu này (kể cả cát nhiễm mặn ở các cửa sông). Các số liệu tập hợp gửi về theo địa chỉ: Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trung - TP Hà Nội. Điện thoại: 04.39760271 (máy lẻ 439); fax: 04.39762153. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là ngày 10 tháng 11 năm 2008. Bộ Xây dựng mong nhận được sự hợp tác tích cực có hiệu quả của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Bộ trưởng Bộ XD (để b/c); - VP Chính phủ (để b/c); (đã ký) - Các Bộ: TN&MT, GTVT, KH&ĐT, Công thương, NN&PTNT; Nguyễn Trần Nam - Lưu VP, VLXD.
Đồng bộ tài khoản