Công văn 2172/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 2172/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2172/BTC-CST của Bộ Tài chính về thời điểm hiệu lực Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2172/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2172/BTC-CST ----------------------- V/v thời điểm hiệu lực Quyết định Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009 số 123/2008/QĐ-BTC Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 26/12/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Tại Điều 3, Quyết định 123/2008/QĐ-BTC quy định: “Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009” Căn cứ vào quy định trên, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu nêu tại Quyết định 123/2008/QĐ-BTC đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với Cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2009. Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - TCHQ, Vụ PC, - Lưu VT, Vụ CST (CST2). Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đồng bộ tài khoản