Công văn 23/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện bù giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
143
lượt xem
23
download

Công văn 23/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện bù giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 23/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện bù giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 23/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện bù giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p – T do – H nh phúc --------------------- Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2009 S : 23/BXD-KTXD V/v: Th c hi n bù giá VLXD theo TT 09/2008/TT-BXD Kính g i: S Xây d ng t nh B c Liêu Tr l i Văn b n s 01/SXD-KTKT ngày 02/1/2009 c a S Xây d ng t nh B c Liêu v th c hi n bù giá v t li u xây d ng theo Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng, v vi c này B Xây d ng có ý ki n như sau: Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và Văn b n s 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 c a B Xây d ng hư ng d n ñi u ch nh hình th c giá h p ñ ng ñ i v i các h p ñ ng ñã l th c hi n hình th c giá h p ñ ng tr n gói, giá h p ñ ng theo ñơn giá c ñ nh thành giá h p ñ ng theo giá ñi u ch nh do giá v t li u xây d ng bi n ñ ng ngoài kh năng ki m soát c a ch ñ u tư và nhà th u ñư c tính cho kh i lư ng thi công xây l p t ngày 01/1/2007 ch u nh hư ng c a bi n ñ ng giá v t li u xây d ng nh m ñ y nhanh ti n ñ c a d án ñ ng th i gi m thi t h i cho nhà th u; .vn Trư ng h p giá v t li u xây d ng ghi trong h p ñ ng th p hơn giá v t li u do Liên s thông am báo th i ñi m tương ng như n i dung Văn b n s 01/SXD-KTKT thì S Xây d ng t nh B c Liêu, ietn căn c ch c năng, nhi m v ñư c giao và tình hình giá c th c t t i ñ a phương ñ báo cáo U ban Nhân dân t nh xem xét, quy t ñ nh vi c qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình t i ñ a phương, atV t o ñi u ki n cho ch ñ u tư, nhà th u, các t ch c có liên quan có căn c xác ñ nh d toán chi phí .Lu xây d ng b sung như ñ xu t t i Văn b n s 01/SXD-KTKT cho phù h p./. ww w TL.B TRƯ NG Ni nh n : V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG - Như trên; - Lưu VP,V KTXD, M5. Ph m Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản