Công văn 2310/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Công văn 2310/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2310/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập khu kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2310/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2310/VPCP-KTTH V/v thành lập khu kinh tế Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007 Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Ninh; - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1935/BKH-TĐ&CSĐT ngày 23 tháng 3 năm 2007, đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 577/ UBND ngày 17 tháng 4 năm 2007, ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 334-CV/TU ngày 4 tháng 4 năm 2007, ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại thư gửi Thủ tướng Chính phủ đề ngày 27 tháng 3 năm 2007, đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại văn bản số 929/CV-CNT-KHĐT ngày 4 tháng 12 năm 2006 về việc thành lập và chính sách đối với Khu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Phú Yên lập quy hoạch các Khu kinh tế Hòn La và Nam Phú Yên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư: a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong; b) Trước ngày 15 tháng 5 năm 2007, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp với các cơ quan liên quan về việc thành lập Khu kinh tế Hải Hà tỉnh Quảng Ninh, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Ban TV tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; (Đã ký) - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; - VPCP: BTCN, các PCN, Nguyễn Quốc Huy các Vụ: CN, ĐP; Website CP; - Lưu: VT, KTTH (3). 26
Đồng bộ tài khoản