Công văn 2337/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 2337/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2337/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CEPT-2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2337/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 2337/TCHQ-KTTT ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc ThuÕ nhËp khÈu u ®·i ®Æc biÖt theo CEPT-2000 KÝnh göi: C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè. Ngµy 4/5/2000, Bé Tµi chÝnh ban hµnh Th«ng t sè 35/2000/TT/BTC h- íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh vÒ u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho n¨m 2000. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt trong toµn quèc, Tæng côc H¶i quan híng dÉn cô thÓ nh sau: I/ §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó xÐt hëng thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt theo ch ¬ng tr×nh CEPT cho hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c níc ASEAN trong n¨m 2000: 1) Hµng ho¸ nhËp khÈu nÕu ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y sÏ ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ: a- Lµ mÆt hµng cã trong Danh môc hµng ho¸ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ. b- Lµ mÆt hµng nhËp khÈu tõ c¸c níc thµnh viªn ASEAN vµo ViÖt Nam. c- Lµ mÆt hµng ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÒ hµm lîng xuÊt xø theo CEPT vµ cã x¸c nhËn xuÊt xø hµng ho¸ tõ c¸c níc ASEAN (theo híng dÉn t¹i Môc III díi ®©y); vµ d- Hµng ®îc chuyÓn th¼ng tõ níc xuÊt khÈu lµ thµnh viªn ASEAN ®Õn ViÖt Nam. 2) Danh s¸ch c¸c níc thµnh viªn ASEAN (®Ó xem xÐt ®iÒu kiÖn (I.1.b)) nªu trªn: - Bru-n©y §a-ru-sa-lam; - V¬ng quèc Cam-pu-chia; - Céng hoµ In-®«-nª-xi-a; - Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo; - Ma-lay-xi-a; - Liªn bang My-an-ma; - Céng hoµ Phi-lip-phin; - Céng hoµ Sin-ga-pho; vµ
  2. 2 - V¬ng quèc Th¸i lan; II/ ThuÕ suÊt ¸p dông: 1) Hµng ho¸ nhËp khÈu ®ñ ®iÒu kiÖn hëng thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt CEPT nh nªu t¹i Môc I nãi trªn ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho n¨m 2000 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§- CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ. 2) Trêng hîp trong n¨m 2000, møc thuÕ suÊt u ®·i cña mét mÆt hµng quy ®Þnh trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®îc ®iÒu chØnh thÊp h¬n so víi møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho n¨m 2000 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ, th× ¸p dông møc thuÕ suÊt u ®·i thÊp h¬n nµy cho mÆt hµng ®ã. Khi møc thuÕ suÊt u ®·i cña mét mÆt hµng quy ®Þnh trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mÆt hµng nµy sau ®ã l¹i ®îc ®iÒu chØnh cao h¬n so víi møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho n¨m 2000 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ, th× ¸p dông møc thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt CEPT ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 09/N§-CP. III/ GiÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ kiÓm tra giÊy chøng nhËn xuÊt xø: 1) GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O): a- C¸c quy t¾c ®Ó hµng ho¸ ®îc c«ng nhËn lµ cã xuÊt xø tõ c¸c níc ASEAN theo quy ®Þnh t¹i phô lôc 1,3 vµ 5 cña Qui chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN cña ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 416/TM-§B ngµy 13/5/1996, QuyÕt ®Þnh sè 0878/1998/Q§-BTM ngµy 30/7/1998, QuyÕt ®Þnh sè 1000/1998/Q§-BTM ngµy 3/9/1998, QuyÕt ®Þnh sè 0034/2000/Q§-BTM ngµy 10/1/2000 vµ QuyÕt ®Þnh sè 0492/2000/Q§- BTM ngµy 20/03/2000 cña Bé Th¬ng m¹i. b- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i cã ch÷ ký vµ con dÊu phï hîp víi mÉu ch÷ ký vµ con dÊu chÝnh thøc do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn hµng ho¸ ASEAN- MÉu D cña c¸c níc thµnh viªn ASEAN nªu t¹i §iÓm 2- Môc III- Th«ng t sè 35/2000/TT/BTC ngµy 4/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o cho c¸c níc thµnh viªn. c- GiÊy C/O mÉu D gåm cã 4 b¶n, 01 b¶n chÝnh (b¶n sè 1 mµu tÝm nh¹t) vµ 03 b¶n sao (b¶n sè 2, 3, 4 mµu vµng da cam). B¶n chÝnh vµ b¶n sao sè 3 chñ hµng ph¶i nép cho c¬ quan H¶i quan m¬i nhËp khÈu hµng ho¸. 2) KiÓm tra giÊy chøng nhËn xuÊt xø: a- Khi chñ hµng nép giÊy C/O mÉu D, nÕu c¬ quan H¶i quan thÊy cã sù nghi ngê vÒ tÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña C/O th× c¸n bé H¶i quan ph¶i
  3. 3 kiÓm tra l¹i giÊy chøng nhËn xuÊt xø, ®èi chiÕu kü sù phï hîp gi÷a c¸c tiªu chÝ trªn C/O víi c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c ®Õn l« hµng vµ thùc tÕ kiÓm ho¸. b- NÕu biÖn ph¸p kiÓm tra trùc tiÕp cña c¸n bé H¶i quan cha ®ñ c¬ së kÕt luËn tÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña giÊy C/O: + H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu yªu cÇu tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu cung cÊp tµi liÖu (nÕu cã) ®Ó chøng minh hµng ho¸ thùc sù cã xuÊt xø tõ c¸c níc ASEAN trong thêi h¹n chËm nhÊt kh«ng qu¸ 01 n¨m (mét) n¨m. + Trêng hîp H¶i quan tØnh, thµnh phè vÉn thÊy cßn víng m¾c, vît thÈm quyÒn gi¶i quyÕt th× b¸o c¸o ngay lªn Tæng côc H¶i quan (Côc Gi¸m s¸t Qu¶n lý) ®Ó cã chØ ®¹o nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt Tæng côc H¶i quan sÏ göi yªu cÇu tíi C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø cña níc xuÊt khÈu ®Ó ®Ò nghÞ x¸c nhËn. c- Trong khi chê kÕt qu¶ kiÓm tra l¹i, vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c thñ tôc gi¶i phãng hµng ho¸ theo quy ®Þnh nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ t¹m ¸p dông møc thuÕ suÊt u ®·i cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hoÆc thuÕ suÊt th«ng thêng hiÖn hµnh. Khi cã ®ñ tµi liÖu chøng minh ®óng lµ hµng cã xuÊt xø tõ ASEAN th× c¬ quan H¶i quan sÏ tho¸i tr¶ l¹i cho ngêi nhËp khÈu sè tiÒn thuÕ chªnh lÖch gi÷a møc thuÕ nhËp khÈu ®· t¹m thu theo møc thuÕ suÊt u ®·i cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hoÆc møc thuÕ suÊt th«ng thêng vµ møc thuÕ u ®·i ®Æc biÖt CEPT quy ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ. Trêng hîp cã c¬ së ph¸t hiÖn lµ gi¶ m¹o th× ®×nh chØ ngay viÖc ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§- CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ vµ xö lý theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. IV/ Truy thu, tho¸i thu thuÕ nhËp khÈu trong trêng hîp ®· ¸p dông t¹m thêi thuÕ suÊt u ®·i CEPT- 99 hoÆc thuÕ suÊt cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hoÆc thuÕ suÊt th«ng thêng hiÖn hµnh theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 517/TCHQ- KTTT ngµy 02/02/2000 cña Tæng côc H¶i quan: 1) Trêng hîp thuÕ suÊt ®· ¸p dông t¹m thêi cao h¬n thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ: C¬ quan H¶i quan n¬i nhËp khÈu hµng ho¸ kiÓm tra l¹i hå s¬ h¶i quan l« hµng vµ tho¸i tr¶ l¹i sè tiÒn thuÕ chªnh lÖch cho ngêi nhËp khÈu theo c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p cña quy chÕ hoµn thuÕ hiÖn hµnh. 2) Trêng hîp thuÕ suÊt ®· ¸p dông t¹m thêi thÊp h¬n thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/3/2000 cña ChÝnh phñ: yªu cÇu c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè kiÓm tra tÊt c¶ c¸c trêng hîp nµy vµ thùc hiÖn truy thu ®ñ sè tiÒn thuÕ chªnh lÖch vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh. C¸c quy ®Þnh kh¸c kh«ng ®Ò cËp trong c«ng v¨n nµy yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ H¶i quan tØnh, thµnh phè thùc hiÖn ®óng theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 35/2000/TT/BTC ngµy 4/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh.
  4. 4 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó chØ ®¹o gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản