Công văn 2364/BKH/TĐ&GSĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
8
download

Công văn 2364/BKH/TĐ&GSĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2364/BKH/TĐ&GSĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2364/BKH/TĐ&GSĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. C «ng v¨n cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 2364 BKH/T§&GS§T  ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc híng dÉn qu¶n lý ®Çu t  g¾n víi viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§­CP  cña ChÝnh phñ KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé   ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc   thuéc Trung ¬ng Ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2005 ChÝnh phñ  ban hµnh NghÞ   ®Þnh  sè   16/2005/N§­CP   vÒ   qu¶n   lý   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng  tr×nh (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh 16/CP). C¨n cø §iÒu  69 cña NghÞ ®Þnh nãi trªn, NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ c¸c quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng x©y dùng t¹i Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo c¸c nghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ:  NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999,  NghÞ   ®Þnh sè  12/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  07/2003/N§­ CP   ngµy   30/01/2003   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   NghÞ   ®Þnh   sè  52/CP, 12/CP vµ 07/CP). §Ó   ®¶m   b¶o   qu¶n   lý   thèng   nhÊt   vÒ   ®Çu   t,   thùc   hiÖn  nhiÖm vô Thñ tíng ChÝnh phñ giao, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®∙  chñ   tr×   so¹n   th¶o   Ph¸p   lÖnh   §Êu   thÇu   thay   thÕ   c¸c   quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý   ®Êu thÇu cña ChÝnh phñ  vµ  Quy  chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  sö  dông vèn Nhµ  níc thay thÕ  c¸c quy  ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t trong c¸c NghÞ ®Þnh sè 52/CP, 12/CP  vµ 07/CP tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. Trong thêi gian cha ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy nãi   trªn, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa  ph¬ng, c¸c Chñ ®Çu t, c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n tiÕp tôc thùc   hiÖn   nh÷ng   néi   dung   vÒ   qu¶n   lý   ®Çu   t  quy   ®Þnh   t¹i   c¸c  NghÞ   ®Þnh   sè   52/CP,   12/CP,   07/CP   vµ   c¸c   NghÞ   ®Þnh   sè   88/1999/N§­CP   ngµy   01/9/1999,   sè   14/2000/N§­CP   ngµy  05/5/2000   vµ   sè   66/2003/N§­CP   ngµy   12/6/2003   cña   ChÝnh  phñ   vÒ   qu¶n   lý   ®Êu   thÇu,   cho   ®Õn   khi   ChÝnh   phñ   cã   quy  ®Þnh míi. §Ò   nghÞ   c¸c   Bé,   ngµnh,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   nghiªn   cøu   thùc   hiÖn.  Nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ xin göi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ  Bé X©y dùng ®Ó tæng hîp tr×nh ChÝnh phñ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản