Công văn 2367/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 2367/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2367/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 06/UB-QLKT ngày 27/9/1995 "Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2367/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA H í N G  D É N C ñ A  B é  K Õ  H O ¹ C H  V µ  ® Ç U    S è  2367/B K H­Q L K T  N G µ Y  27 T H¸ N G   T 5 N¨ M  1996 B æ   U N G  M é T  S è  ® I Ó M   R O N G  T H « N G  T  S è  06/U B­Q L K T   S T N G µ Y  27­9­1995 "V Ò  T R × N H   ù  T H ñ  T ô C  C Ê P   Ê Y  C H ø N G  N H Ë N  U  ® ∙I T GI   ® Ç U  T " Ngµy  9­ 27­ 1995  û   U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,(nay lµBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   n      K ho   § t   ∙  Th«ng   è  ) ® ra  t s 06/UB­QLKT   quy  nh  ×nh tù thñ  ôc cÊp  Êy  ®Þ tr     t   gi chøng   nhËn  ®∙i®Ç u    u    ttheo LuËt khuyÕn  Ých  u        kh ®Ç ttrong nícvµ  29/CP  µy      N§  ng 12­ 1995  5­ quy  nh    Õtthi µnh  Ëtnµy. ®Þ chiti     h lu   Qua theo  âit×nh  ×nh  iÓn khaithùc hiÖn  µ  d  h tr       v theo    Þ  ña  ét  ®Ò ngh c m sè  µnh, ®Þa   ¬ng, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng  Én    ng   ph   K ho v§ th d bæ sung, söa  æi     ® m ét  è  iÓ m   s® trong Th«ng   è    ts 06/UB­QLKT   ãitrªnnh  n     sau: 1.Trong  éidung  ña    n  c Th«ng . t §o¹n 3  ña  Òu  ® îcsöa  æi      c §i 4    ® nh sau: "Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   § thoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt ®Þnh  iÒu  quy   ® chØnh:lo¹     imøc  µ  êih¹n u  ∙itrong giÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  ". , v th     ®       nh u    t 2. Ban  µnh  É u   n    Êp  Êy    h m ®¬ xin c Gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    µ  É u   nh u    tv m GiÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    ®∙ söa  æi)  nh u    t(   ® thay thÕ    cho  É u   n  µ  É u   m ®¬ v m GiÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    ban  µnh  Ìm  nh u    t h k theo  Th«ng   sè  t 06/UB­QLKT   ngµy  9­ 27­ 1995  ña  û   c U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc. K ho   n 3. TÊt  c¸c ch÷  û    c¶    "U ban  Õ   ¹ch  µ   íc"trong Th«ng   è  K ho Nh n     t s 06/UB­ QLKT   îcsöa  æi  µnh  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ". ®  ® th "B K ho   § t TÊt  c¸c ch÷  û  c¶    "U ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   TW"  îc ®  söa  æi  µnh  ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   ® th "S K ho   § ttØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW".   ph tr     Trong    ×nh thùc hiÖn  qu¸ tr     Th«ng   è  vµ  ts 06  B¶n  íng dÉn  µy,n Õu  ã  h  n  c khã kh¨n  íng  ¾ c,    Þ     é,  µnh, Uû   v m ®Ò ngh c¸c B ng   ban  ©n  ©n  µ  ë   Õ   nh d vSK ho¹ch  µ  Çu     v§ t c¸c tØnh, thµnh  è    ph ph¶n ¸nh  Ò   é   Õ   ¹ch  µ  Çu     v B K ho v§ t ®Ó nghiªn cøu, bæ       sung nh»m   ùc  Ön  ètc¸c chÝnh  th hi t     s¸ch  ®∙i ®∙  îc quy  u    ®   ®Þnh  trongLuËt khuyÕn  Ých  u        kh ®Ç ttrong níc.  
  2. 2 M É U  ® ¬ N  U § § T ­ M o : Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy  . . t ¸ng.. . .. n   .. . . h   . . .. ¨m199 § ¬ N  XIN C Ê P  GI Ê Y  C H ø N G   H Ë N    ® ∙I ® Ç U  T  M íI N U   KÝnh  öi:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   / Uû   g   K ho v§ t  ban  ©n   ©n   Nh d tØnh  µnh  (th phè)... ­ Tªn  ¬  ë    c s s¶n  Êt,kinh doanh  ®∙ thµnh  Ëp  xu     (  l hoÆc   ù  nh  µnh  d ®Þ th lËp.. ) .. ­Trô  ë  Ýnh  ®∙cã    s ch (   hoÆc   ù  nh). d ®Þ ­Hä   µ      v tªn(hoÆc  idiÖn)c¸cs¸ng lËp viªn  idiÖn  ¬  ë  xuÊt,kinh  ®¹         ,  ®¹ c s s¶n    doanh. 1. Dù   nh    ®Þ (hoÆc  ∙) ®Ç u    µnh  Ëp  ¬  ë  ®  tth l c s s¶n  Êt,kinh doanh  íi xu     m  (cã hå  ¬  Ìm    s k theo)víi   iÒu  Ön     ® c¸c ki sau  y: ®© a. §Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    u  :x∙(®êng  è),huyÖn  Ën),tØnh    ® th   d ¸n ®Ç t    ph   (qu   (thµnh  è),lµhuyÖn  éc Ph Çn   ph     thu   IhoÆc   Çn    Ph IIDanh  ôc  hoÆc   m B,  Danh  m ôc    Ìm  C k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 29/CP,ngµy  th¸ng5    12    n¨m 1995  Õu  ã); (n c b. Ngµnh    nghÒ:..   éc  . thu Danh  ôc    . m A ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   ®Þ sè  29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m 1995  Õu  ã); (n c c.SÏ    (hoÆc  ∙)sö  ông  èithiÓu..     ng  ®  d t  .lao ®é . ngay  õ khib ¾t  u   ¹t t    ®Ç ho   ®éng,  t møc   îc hëng  ®∙i ®Ç u    quy  nh   ¹  ®¹   ®  u    t ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   3  15  ®Þnh  è  s 29/CP,ngµy  th¸ng5    12    n¨m  1995  Õu  ã  (n c ); d.  ö   ông  Sd c«ng nghÖ   t tiªuchuÈn  ®¹     quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu    2  15 NghÞ   nh  ®Þ 29/CP,ngµy  th¸ng5    12    n¨m 1995  Õu  ã); (n c ®.  ù   ®Ç u    nµy  ng  êithuéc  ¹  ù  quy  nh   ¹  Òu    D ¸n  t ®å th   lo id ¸n  ®Þ t i§i 21 NghÞ   nh  ®Þ 29/CP,ngµy  th¸ng5    12    n¨m  1995  Õu  ã). (n c 2. Nay    Þ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu /Uû     ®Ò ngh B K ho   § t  ban  ©n  ©n  Nh d tØnh  µnh  (th phè) xem   Ðt cÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    íinh    x  gi   nh u    tm   sau: a. MiÔn  Õ  îtøc.. n¨m, kÓ   õ khicã  îtøc;vµ    thu l   i   .   t     l     gi¶m  i 50%   Õ  îtøc thu l     i trong..n¨m  Õp theo;   . ti   b.Gi¶m    50%   Õ  thu doanh    thu trong..n¨m, kÓ   õkhicã    .   t     doanh thu; c. MiÔn  Õ  Ëp  Èu    thu nh kh cho    ÕtbÞ,  c¸c thi   m¸y  ãc,  ô  ïngl¾p  Æt   m ph t   ® trongd©y    chuyÒn s¶n  Êt; xu d. §îc vay  Ýn  ông     td trung  µ  µi h¹n  vd  hoÆc  vay  Ýn  ông  td trung  µ  µi vd  h¹n víi   Êtu  ∙itõQuü   ç  î u    èc     il∙su   ®     h tr  ®Ç tqu gia; ®.  îcvay  èn  Ýn  ông    §  vtd ®Ó s¶n  Êt,thu mua  µng  ÊtkhÈu; xu     h xu   e.C¸c  ®∙ikh¸c(nÕu  ã).   u      c 3. Thêi®iÓ m   ù  nh  ëic«ng  ù  b ¾t  u   õ ngµy..      d ®Þ kh   d ¸n  ®Ç t   .th¸ng.. n¨m    . 199..  ù  nh  µn  µnh  µ  i  µo  ¹t®éng  õngµy.. th¸ng.. n¨m  . ®Þ d ho th v ® v ho   t    .  .   199... 4.Cam   Õt  ùc hiÖn  y    µ  ùc hiÖn  ng    iÒu  Ön    îc   k th   ®Ç ®ñ v th   ®ó c¸c® ki ®Ó ®   hëng  ®∙i®Ç u        Þ    y. u    tnh ®Ò ngh trªn®©
  3. 3 C hñ  hoÆc   i diÖn  ã  Èm   ®¹   c th quyÒn   ña  ¬  ë  c c s s¶n  Êt  xu kinh doanh  hoÆc     c¸cs¸ng lËp viªnthµnh  Ëp c«ng      l  ty. Ký    µ  ng  Êu  Õu  ã) tªnv ®ã d (n c M É U  C N ­ U § § T ­ M O : Bé   Õ   ¹CH   µ   Ç U        Cé NG   µ   HéI  ñ   K HO V§ T       HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM Uû  ban  ©n   ©n  Nh d tØnh (T.phè)                    §éc  Ëp    ù  ­ H¹nh              l ­ T do    phóc .. . Ngµy  ..  th¸ng ..  n¨m  ., . . 199... GI Ê Y  C H ø N G   H Ë N    ® ∙I ® Ç U  T  M íI N U   Sè:... Bé  Õ   ¹CH   µ   Ç U   /Uû   K HO V§ T   BAN   © N   © N   NH D TØNH   µNH   è).. (TH PH . ­ C¨n  vµo  Ët khuyÕn  Ých  u      cø  Lu   kh ®Ç t trong níc ngµy  th¸ng 6     22    n¨m   1994; ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng ..n¨m  ng 12     1995 quy  nh   ®Þ chitiÕtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u         h Lu   kh ®Ç ttrong níc.   ­Xem     Þ  ña  ô/ Së  Õ   ¹ch vµ  Çu    ®Ò ngh c V   K ho   § t QUY Õ T   NH ®Þ 1.C Êp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    íicho.. . .   gi   nh u    tm   . . . ­Trô  ë  Ýnh.. . . ...............   s ch . . ................ ­  Êp   Êy  Ðp  µnh  Ëp  C gi ph th l (QuyÕt  nh   µnh  Ëp, giÊy  Ðp  ®Þ th l  ph kinh  doanh)sè.. do...cÊp  µy  .     .   . ng .. th¸ng..     .n¨m  . 199 ­  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è..  s .do..  Êp  µy    .c ng ..th¸ng..  . n¨m  199...víi   ¹ u  ∙inh      lo i ®   sau: , c¸c   a. MiÔn  Õ  î tøc.. n¨m,  Ó   õ khi cã  î nhuËn  Þu  Õ  µ    thu l   i .   k t     l  i ch thu v gi¶m  50%   Õ  îtøc trong ..   thu l     i   .n¨m  Õp theo: . ti   b.Gi¶m    50%   Õ  thu doanh    thu trong..n¨m  Ó   õkhicã    . k t     doanh thu; c. MiÔn  Õ  Ëp  Èu    thu nh kh cho    ÕtbÞ,  c¸c thi   m¸y  ãc,  ô  ïngl¾p  Æt   m ph t   ® trongd©y    chuyÒn s¶n  Êt; xu d.§îcvay  Ýn  ông     td trung h¹n  µ  µih¹n hoÆc   Ýn  ông    vd    td trung vµ  µih¹n    d  víi   Êtu  ∙itõQuü   ç  î u    èc   i l∙su   ®     h tr ®Ç tqu gia; ®.  îcvay  èn  Ýn  ông    §  vtd ®Ó s¶n  Êt,thu mua  µng  ÊtkhÈu; xu     h xu   e.C¸c  ®∙ikh¸c(nÕu  ã).   u      c 2.C¸c  ¬  ë    c s s¶n  Êt,kinh doanh  îchëng  ®∙inãit¹ ®iÓ m   trªn®©y   xu     ®  u        i 1    lµdo  ùc hiÖn  ù    u      th   d ¸n ®Ç tmang  sè..  íi   iÒu  Ön: m∙  .  ® v c¸c ki a. §Þa  ®iÓ m  thùc hiÖn dù  ¸n: x∙ (®êng phè), huyÖn  (quËn), tØnh  (thµnh  è),lµ huyÖn  éc  Çn   ph     thu Ph IhoÆc   Çn    Ph IIDanh  ôc  hoÆc   m B  Danh  m ôc    C ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh    ®Þ 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m 1995;
  4. 4 b. Ngµnh    nghÒ:..   éc  . thu Danh  ôc    . m A ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   ®Þ 29/CP  µy  5­ ng 12­ 1995; c.Sö  ông  èi Óu.. lao®éng   d t  thi    . ngay  õkhib ¾t  u   ¹t®éng, ®¹tmøc   t    ®Ç ho      quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ t i 3  15  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m  1995. d.  ö   ông  Sd c«ng nghÖ   t tiªuchuÈn  ®¹     quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu    2  15 NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m  1995; ®.  ù     u    íinµy  ng  êithuéc lo¹  ù    D ¸n ®Ç tm   ®å th     i ¸n quy  nh  ¹  Òu    d ®Þ ti §i 21 NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  ban  µnh  µy  th¸ng5  h ng 12    n¨m  1995. 3.C¬   ë    s s¶n  Êtkinh doanh  xu     chØ  îchëng  ®  møc  ®∙inãit¹ ®iÓ m   khi u        i 1    thùc hiÖn  ng  µ      iÒu  Ön  ãit¹ ®iÓ m   trªn®©y.    é  Õ   ¹ch    ®ó v ®ñ c¸c® ki n   i   2    4.B K ho vµ  Çu / Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   § t  K ho v§ t tØnh  µnh  è) cã  (th ph   tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra, gi¸m    ¬  ë  s¸tc s s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong viÖc  ùc hiÖn    iÒu  Ön  ãit¹   th   c¸c® ki n   i   ®iÓ m   trªn®©y.  Õ u     Ön  Êy    ¹m, Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu /Uû     2    N ph¸thi th viph   K ho   § t  ban Nh ©n  ©n  d tØnh  µnh phè)cã  Òn  ótm ét  Çn  (th     quy r  ph hay  µn  é  ®∙i. to b u  Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu / tr B K ho   § t    ñ  Þch  û    Ch t U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh  µnh phè) (th   ký    ng  Êu tªn®ã d   É U  ® ¬ N  U § § T ­ M R :   M     Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. ngµy.. th¸ng..n¨m    ,   .   . 199... § ¬ N  XIN C Ê P  GI Ê Y  C H ø N G   H Ë N    ® ∙I ® Ç U  T  M ë  R é N G N U   K Ýnh  öi: é  Õ   ¹ch vµ  Çu / g   K ho   § B t Uû   ban  ©n  ©n  Nh d tØnh  µnh phè).. (th   . ­Tªn  ¬  ë    c s s¶n  Êtkinhdoanh.. . . xu     . . . ­Trô  ë  Ýnh:. . . .........   s ch . . ......... ­ GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    ph th l (QuyÕt  nh  µnh  Ëp,giÊy  Ðp  ®Þ th l  ph kinh doanh)     sè..  . do... Êp  µy.. th¸ng..n¨m    c ng   .   . 199... ­Ngµnh,nghÒ       kinh doanh:. . .....   . . ....
  5. 5 1. Dù   nh  ùc hiÖn  u    ë   éng    ®Þ th   ®Ç t m r quy  m«,  ©ng  n cao  n¨ng  ùc s¶n  l  xuÊt,® æi  íi c«ng    m  nghÖ   íitæng  è  èn  u    míi t¨ng thªm  µ..   ng, v  s v ®Ç t     l . ®å   . b»ng...%   èn  u    ∙  ùc hiÖn  ã hå  ¬  Ìm    v ®Ç t® th   . (c   s k theo); Dù   ®Ç u    ë   éng  µy  ng  êithuéc  ¹  ù  quy  nh  ¹  Òu  ¸n  tm r n ®å th   lo i ¸n  d ®Þ ti §i 21  NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m 1995  Õu  ã). (n c 2. Nay    Þ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu /Uû     ®Ò ngh B K ho   § t  ban  ©n  ©n  Nh d tØnh  µnh  (th phè) xem   Ðt,cÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    ë   éng      x  gi   nh u    tm r nh sau: a.MiÔn  Õ  îtøc trong m ét    thu l     i   n¨m  cho  Çn  înhuËn    ph l i t¨ngthªm  ®Ç u   do  tmíit¹ora,kÓ   õkhic«ng  ×nh ®Ç u    íi® îc® a  µo  ¹t®éng;         t    tr   tm     v ho   b. MiÔn  Õ  Ëp  Èu    thu nh kh cho    c¸c m¸y  ãc,  ÕtbÞ   ô  ïng l¾p  Æt   m thi   ph t   ® trongd©y    chuyÒn  s¶n  Êt; xu c.§îcvay  èn  Ýn  ông     vtd trung h¹n  µ  µih¹n,hoÆc   Ýn  ông    vd    td trung h¹n,    dµih¹n víi   Êtu  ∙itõQuü   ç  î u    èc       i l∙su   ®     h tr ®Ç tqu gia; d.§îcvay  èn  Ýn  ông       vtd ®Ó s¶n  Êt,thu mua  µng  ÊtkhÈu; xu     h xu   ®.  C¸c  ®∙ikh¸c(nÕu  ã). u      c 3. Dù     u    µy  ù  nh  ëic«ng  µy..    ¸n ®Ç tn d ®Þ kh   ng .th¸ng.. n¨m    . 199..  µ  ù  .d v ®Þnh  µn  µnh,®i  µo  ¹t®éng  õngµy.. th¸ng..n¨m  ho th   v ho   t    .   . 199.. 4. Cam   Õt  ùc hiÖn  y     µ  ng    iÒu  Ön    îc hëng      k th   ®Ç ®ñ v ®ó c¸c ® ki ®Ó ®   u ®∙i®Ç u        Þ    y.   tnh ®Ò ngh trªn®© §¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña  ¬  ë    c th quy c c s s¶n  Êtkinhdoanh xu           ý    µ  ng  Êu  Õu  ã)     k tªnv ®ã d (n c   M É U  C N ­ U § § T ­ M R : Bé   Õ   ¹CH   µ   Ç U   /    Cé NG   µ   HéI  ñ   K HO V§ T       HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM Uû   ban  ©n  ©n  Nh d tØnh    è)     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc (th.ph        l    do   ph    , µy  . ¸ng.    .. ng .. th   .n¨m  . 199...   GI Ê Y  C H ø N G   H Ë N    ® ∙I ® Ç U  T  M ë  R é N G N U   Sè:... Bé  Õ   ¹CH   µ   Ç U   /Uû   K HO V§ T   BAN   © N   © N   NH D TØNH   µNH   è).. (TH PH . ­C¨n  LuËt khuyÕn  Ých  u      cø    kh ®Ç ttrongnícngµy  th¸ng6     22    n¨m  1994; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng 5  ng 12    n¨m  1995  quy  nh    ®Þ chi tiÕtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u       h Lu   kh ®Ç ttrong níc.   ­X Ðt    Þ  ña  ô/Së  Õ   ¹ch vµ  Çu ..   ®Ò ngh c V K ho   § t. QUY Õ T   NH ®Þ
  6. 6 1.C Êp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    ë   éng    gi   nh u    tm r cho... ­Trô  ë  Ýnh..   s ch . ­ GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    ph th l (QuyÕt  nh  µnh  Ëp,giÊy  Ðp  ®Þ th l  ph kinh doanh)     sè..  . do... Êp  µy.. th¸ng..n¨m    c ng   .   . 199... GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è..  s .do...cÊp  µy..    ng .th¸ng  . ..  n¨m  199... íi ¹ vµ      i møc  ®∙inh  v lo   u    sau: a. MiÔn  Õ  îtøc m ét    thu l     i n¨m cho  Çn  înhuËn    ph l  i t¨ngthªm  ®Ç u    íi do  tm   t¹o ra  Ó   õ khi c«ng  ×nh  u    íi ® îc ® a  µo  ¹t®éng;    Ôn  Õ    k t    tr ®Ç t m     v ho   b. Mi thu nhËp  Èu  kh cho  ÕtbÞ,  thi   m¸y  ãc,  ô  ïngl¾p  Æt  m ph t   ® trong d©y    chuyÒn    s¶n xuÊt; c. §îc vay  Ýn  ông     td trung h¹n  µ  µi h¹n,hoÆc   Ýn  ông    vd    td trung vµ  µi   d  h¹n víi   Êtu  ∙iQuü   ç  î u    èc     il∙su   ®   h tr ®Ç tqu gia; d.§îcvay  èn  Ýn  ông       vtd ®Ó s¶n  Êt,thu mua  µng  ÊtkhÈu; xu     h xu   ®.  C¸c  ®∙ikh¸c(nÕu  ã). u      c 2. C¬   ë    s s¶n  Êt,kinh doanh  îchëng  ®∙inãit¹  iÓ m   trªn®©y   µ xu     ®  u      i ® 1    l  do  ùc hiÖn  ù    u    ë   éng,n©ng  th   d ¸n ®Ç tm r   cao  n¨ng  ùcs¶n  Êt,® æi  íic«ng  l  xu   m  nghÖ  mang  sè..  íi è  èn  u      m∙  .   v ®Ç tt¨ngthªm  µ..®ång, b»ng..     vs l  .   .% tæng  è  . s vèn  u    íc®ã. ®Ç ttr   Dù   ®Ç u    ë   éng  µy  ng  êithuéc  ¹  ù  quy  nh  ¹  Òu  ¸n  tm r n ®å th   lo i ¸n  d ®Þ ti §i 21  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 29/CP  ban  µnh  µy  th¸ng5  h ng 12    n¨m  1995. 3.C¬   ë    s s¶n  Êtkinh doanh  xu     chØ  îchëng  ®  møc  ®∙inãit¹ ®iÓ m   khi u        i 1    thùc hiÖn  ng  µ  y      iÒu  Ön  ãit¹ ®iÓ m   trªn®©y.   ®ó v ®Ç ®ñ c¸c® ki n    i 2    4. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu / Së   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t  K ho v§ t tØnh  µnh  è) cã  (th ph   tr¸chnhiÖ m  Óm      ki tragi¸m    ¬  ë  s¸tc s s¶n  Êtkinh doanh  xu     trong viÖc  ùc hiÖn    th   c¸c ®iÒu  Ön  ãi t¹  iÓ m   trªn®©y.  Õ u     ki n   i ® 2    N ph¸thiÖn  Êy    ¹m, Bé   Õ     th viph   K ho¹ch  µ  Çu / Uû   v§ t  ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ã  Òn  ótm ét  Çn    ph c quy r  ph hoÆc   µn  é  ®∙i. to b u       é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu /    B tr B K ho   § t Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n   Nh d tØnh  µnh (th   phè)    (kýtªnvµ  ng  Êu)         ®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản