Công văn 2433/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 2433/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2433/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình công tác quản lý kiến trúc - quy hoạch của địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2433/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2433/BXD-KTQH Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008 V/v báo cáo tình hình công tác quản lý kiến trúc - quy hoạch của địa phương Kính gửi: - Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì rà soát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chỉ thị. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở có báo cáo đánh giá tình hình quản lý kiến trúc quy hoạch tại địa phương mình theo mẫu báo cáo gửi kèm theo Công văn này về các nội dung: - Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị; - Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch xây dựng được duyệt. Trong đó nêu rõ những mặt được và tồn tại; kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh các văn bản pháp luật hiện hành và đưa vào dự thảo Luật Quy hoạch đô thị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc quy hoạch đô thị. Báo cáo đánh giá gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/12/2008. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTQH Trần Ngọc Chính
Đồng bộ tài khoản