Công văn 2434/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Công văn 2434/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2434/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2434/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 2434/TCT-§TNN ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc thuÕ ®èi víi nhµ thÇu níc ngoµi theo Th«ng t sè 05/2005/TT-BTC KÝnh göi: - Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam - Bu ®iÖn thµnh phè Hµ Néi Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 3045/KTTKTC ngµy 24/5/2005 cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam (Tæng C«ng ty) vµ C«ng v¨n sè 2855/TC-KTTK ngµy 15/4/2005 cña Bu ®iÖn thµnh phè Hµ Néi ®Ò nghÞ híng dÉn vÒ mét sè néi dung t¹i Th«ng t sè 05/2005/TT-BTC ngµy 11/1/2005 cña Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc níc ngoµi kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh vµ cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. VÒ ®èi tîng ¸p dông: C¨n cø quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc I vµ ®iÓm 2, môc II, PhÇn A, Th«ng t sè 05/2005/TT-BTC nªu trªn th×: Trêng hîp nhµ thÇu níc ngoµi cung cÊp hµng hãa cho Tæng C«ng ty díi h×nh thøc giao hµng t¹i cöa khÈu ViÖt Nam. Nhµ thÇu níc ngoµi chÞu mäi tr¸ch nhiÖm, chi phÝ, rñi ro liªn quan ®Õn hµng hãa cho ®Õn ®iÓm giao hµng t¹i cöa khÈu ViÖt Nam, Tæng C«ng ty chÞu mäi tr¸ch nhiÖm, chi phÝ, rñi ro liªn quan ®Õn viÖc nhËn hµng, chuyªn chë hµng tõ cöa khÈu ViÖt Nam th× nhµ thÇu níc ngoµi ®ã kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ t¹i ViÖt Nam. NÕu nhµ thÇu níc ngoµi cung cÊp thªm dÞch vô tiÕn hµnh t¹i ViÖt Nam nh dÞch vô l¾p ®Æt, ch¹y thö, b¶o dìng, b¶o hµnh, thay thÕ, ®µo t¹o vµ c¸c dÞch vô kh¸c ®i kÌm theo viÖc cung cÊp hµng hãa, kÓ c¶ trêng hîp viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô nµy cã hoÆc kh«ng n»m trong gi¸ trÞ hîp ®ång cung cÊp hµng hãa, nhµ thÇu níc ngoµi thuéc ®èi tîng nép thuÕ t¹i ViÖt Nam. §èi víi trêng hîp nhµ thÇu níc ngoµi cung cÊp thiÕt bÞ cã kÌm theo dÞch vô, phÇn mÒm, tµi s¶n miÔn phÝ th× gi¸ trÞ c¸c hµng hãa, dÞch vô miÔn phÝ nµy ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®- ¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ho¹t ®éng cung cÊp cña nhµ thÇu níc ngoµi. §Ò nghÞ Tæng c«ng ty liªn hÖ víi Côc thuÕ ®Þa ph¬ng ®Ó ®îc híng dÉn x¸c ®Þnh doanh thu chÞu thuÕ vµ nghÜa vô thuÕ ph¶i nép cña nhµ thÇu níc ngoµi ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ. 2. VÒ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) vµ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN): Trêng hîp nhµ thÇu níc ngoµi chuyÓn giao quyÒn sö dông b¶n quyÒn phÇn mÒm cho Tæng C«ng ty th× nhµ thÇu níc ngoµi ph¶i nép thuÕ TNDN víi thuÕ suÊt lµ 10% vµ kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT. NÕu viÖc chuyÓn giao nµy cã kÌm theo m¸y mãc, thiÕt bÞ th× phÇn gi¸ trÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ cña hîp ®ång chuyÓn giao b¶n quyÒn phÇn mÒm theo quy
  2. 2 ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 11/2005/N§-CP ngµy 2/2/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ (söa ®æi). 3. VÒ hãa ®¬n, chøng tõ sö dông trong h¹ch to¸n thuÕ GTGT vµ TNDN: §èi víi hîp ®ång ký víi nhµ thÇu níc ngoµi theo gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN th× Tæng c«ng ty ph¶i quy ®æi thµnh gi¸ cã thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN vµ thùc hiÖn kª khai nép thuÕ cña nhµ thÇu níc ngoµi vµo NSNN. Trªn c¬ së GiÊy nép tiÒn vµo NSNN cã x¸c nhËn cña Kho b¹c Nhµ n- íc, Tæng c«ng ty thùc hiÖn kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo ®Ó tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép vµ h¹ch to¸n kho¶n thuÕ TNDN cña nhµ thÇu vµo chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ TNDN cña Tæng C«ng ty. §èi víi hîp ®ång ký víi nhµ thÇu níc ngoµi víi gi¸ cã thuÕ GTGT vµ TNDN, Tæng C«ng ty thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ GTGT vµ TNDN vµ nép vµo NSNN thay cho nhµ thÇu níc ngoµi. Sè thuÕ GTGT ®· nép thay cho nhµ thÇu níc ngoµi ®îc tÝnh lµ thuÕ GTGT ®Çu vµo cña Tæng C«ng ty. Chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø kª khai thuÕ GTGT lµ GiÊy nép tiÒn vµo NSNN cã x¸c nhËn cña Kho b¹c Nhµ níc. Gi¸ trÞ hîp ®ång kh«ng bao gåm thuÕ GTGT do nhµ thÇu n- íc ngoµi cung cÊp ®îc tÝnh vµo chi phÝ cña Tæng c«ng ty ®Ó tÝnh thuÕ TNDN. Kho¶n thuÕ TNDN Tæng C«ng ty nép thay cho nhµ thÇu níc ngoµi kh«ng ®îc x¸c ®Þnh lµ chi phÝ cña Tæng C«ng ty. 4. VÒ kª khai, khÊu trõ vµ nép thuÕ: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc II, phÇn C, Th«ng t sè 05/2005/TT- BTC, trong ph¹m vi 15 ngµy kÓ tõ ngµy thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn cho nhµ thÇu níc ngoµi, Bªn ViÖt Nam lËp tê khai x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT vµ thÕ TNDN nhµ thÇu níc ngoµi ph¶i nép vµ thùc hiÖn nép sè thuÕ ®· kª khai vµo NSNN. Nh vËy, trêng hîp Tæng c«ng ty thanh to¸n nhiÒu ®ît cho nhµ thÇu níc ngoµi nh thanh to¸n tõng lÇn nhËp khÈu thiÕt bÞ, thanh to¸n phÇn mÒm, thanh to¸n sau nghiÖm thu, thanh to¸n sau khi tèi u hãa hÖ thèng...., Tæng c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh møc thuÕ ¸p dông ®èi víi tõng lo¹i hµng hãa, dÞch vô t- ¬ng øng víi gi¸ trÞ ®· thanh to¸n ®Ó khÊu trõ thuÕ cña nhµ thÇu níc ngoµi vµ nép vµo NSNN. Khi kÕt thóc hîp ®ång, Tæng C«ng ty thùc hiÖn quyÕt to¸n sè thuÕ ph¶i nép cña nhµ thÇu níc ngoµi ®èi víi toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång theo híng dÉn t¹i ®iÓm 4, Môc II, PhÇn C, Th«ng t sè 05/2005/TT-BTC. NÕu cã v- íng m¾c trong viÖc x¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ ph¶i nép cña nhµ thÇu níc ngoµi, Tæng C«ng ty cã thÓ liªn hÖ víi Côc thuÕ ®Þa ph¬ng ®Ó ®îc híng dÉn cô thÓ. Tæng côc ThuÕ tr¶ lêi ®Ó Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ Bu ®iÖn thµnh phè Hµ Néi biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản