Công văn 2436/BNV-TL của Bộ Nội Vụ về

Chia sẻ: Dangngoc Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
106
lượt xem
15
download

Công văn 2436/BNV-TL của Bộ Nội Vụ về

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2436/BNV-TL của Bộ Nội Vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2436/BNV-TL của Bộ Nội Vụ về

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 2436/BNV-TL NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT XẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Kính gửi: - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ương Căn cứ quy định tại khoản 3 mục 1 Thông tư số 832005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bụ Nội vụ hướng dân sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Đến nay đã hết quý I/2006, vì vậy việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu 6,25% của quý IV năm 2004 và cả năm 2005 đã hết hiệu lực, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc báo cáo kết quả nâng bậc lương của quý IV năm 2004 và cả năm 2005 theo các mẫu quy định tại Thông lư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ để làm căn cứ thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2006. 2. Kể từ ngày 01/4/2006 đến hết quý I/2007, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tính vào chỉ liêu 5% của năm 2006. Vì vậy, các trường hợp do Bộ, ngành, địa phương có văn bản gửi Bộ Nội vụ sau ngày 31/3/2006, đề nghị hoàn chỉnh lại hồ sơ và tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 5% của năm 2006. 3. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải phù hợp với Quy định về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị (cấp cơ sở) phối hợp với cấp uỷ và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp quy định. Trong thực hiện cần quan tâm hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Từ quý II năm 2006 trở đi, việc đề nghị và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thung tư số 03/2005/TT-BNV và Thông tư số 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiên./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trọng Điều
Đồng bộ tài khoản