Công văn 25/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
4
download

Công văn 25/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 25/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá và phạt vi phạm hợp đồng xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 25/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------ ð c l p – T do – H nh phúc -------------------------- Hà N i, ngày 11 tháng 02 năm 2009 S : 25/BXD-KTXD V/v: ði u ch nh giá và ph t vi ph m h p ñ ng xây d ng. Kính g i: Trư ng Cao ñ ng ngh m H ng C m – TKV Tr l i văn b n s 5256/CV-KH ngày 29/12/2008 c a Trư ng Cao ñ ng ngh m H ng C m - TKV ñ ngh hư ng d n ñi u ch nh giá và ph t vi ph m h p ñ ng xây d ng, B Xây d ng có ý ki n như sau: 1. V ñi u ch nh giá h p ñ ng xây d ng: - V Thông tư s 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 c a B Xây d ng: Vi c ñi u ch nh d toán xây d ng công trình khi Nhà nư c thay ñ i ti n lương t i thi u th c hi n theo hư ng d n c a B Xây d ng. Theo ñó, các công trình, h ng m c công trình ñang thi công d dang có kh i lư ng xây d ng th c hi n t ngày 01/01/2008 ñ u ñư c áp d ng ñi u ch nh d toán xây d ng công trình; .vn Vi c ñi u ch nh giá h p ñ ng xây d ng th c hi n theo n i dung h p ñ ng ñã ký k t gi a các bên. am - V Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng: Vi c ñi u ch nh giá v t ietn li u xây d ng ñư c áp d ng ñ i v i các gói th u ñã và ñang tri n khai th c hi n theo hình th c giá h p ñ ng tr n gói, hình th c giá h p ñ ng theo ñơn giá c ñ nh. Theo ñó, t t c các kh i lư ng thi atV công xây d ng t năm 2007 ch u nh hư ng c a vi c bi n ñ ng giá ñ u ñư c ñi u ch nh giá theo .Lu qui ñ nh c a Thông tư này. ww Kh i lư ng ñư c ñi u ch nh ph i phù h p v i ti n ñ th c hi n h p ñ ng ñã ký; ð i v i các w kh i lư ng ch m ti n ñ th c hi n theo hư ng d n t i văn b n s 1565/TTg-KTN ngày 22/9/2008 c a Th tư ng Chính ph và văn b n s 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 c a B Xây d ng. 2. V vi c ph t vi ph m h p ñ ng: Th c hi n theo n i dung h p ñ ng ñã ký, m c ph t t i ña theo qui ñ nh t i ði u 110 c a Lu t Xây d ng. Trư ng Cao ñ ng ngh m H ng C m - TKV căn c ý ki n trên ñ t ch c th c hi n. TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG Như trên; Lưu: VP, V KTXD. T08. Ph m Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản