Công văn 25/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Công văn 25/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 25/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại 61 huyện nghèo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 25/BXD-VP của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------ Hà N i, ngày 17 tháng 2 năm 2009 S : 25/BXD-VP V/v: Tri n khai th c hi n Quy t ñ nh s 167/2008/Qð-TTg c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr h nghèo v nhà t i 61 huy n nghèo. Kính g i: U ban nhân dân các t nh Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , B c K n, B c Giang, Sơn La, Lai Châu, ði n Biên, Thanh Hoá, Ngh An, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình ð nh, Ninh Thu n, Lâm ð ng, Kon Tum. Th c hi n ý ki n ch ñ o c a Phó th tư ng Nguy n Sinh Hùng t i cu c h p tri n khai Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng ñ i v i 61 huy n nghèo ngày 12 tháng 2 năm 2009, ñ hoàn thành vi c h tr các h nghèo có khó khăn v nhà t i 61 huy n nghèo trong năm 2009, B Xây d ng – cơ quan thư ng tr c ch ñ o chính sách h tr h nghèo v nhà ñ ngh U ban nhân dân các t nh kh n trương tri n khai th c hi n các n i dung: .vn 1. T p trung ch ñ o vi c l p và phê duy t danh sách h nghèo thu c di n ñư c h tr v am nhà ; l p và phê duy t ð án H tr h nghèo v nhà c a t nh theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh s ietn 167/2008/Qð-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph và n i dung hư ng d n t i atV công văn s 2561/BXD-QLN ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a B Xây d ng, g i v B Xây d ng .Lu trư c ngày 28 tháng 02 năm 2009; ww 2. Ki n toàn Ban ch ñ o th c hi n các m c tiêu gi m nghèo các c p c a T nh ñ ch ñ o có k t qu vi c th c hi n h tr h nghèo v nhà . Ch ñ o các cơ quan chuyên môn thi t k m t s w m u nhà phù h p (t i thi u 3 m u) và t ch c gi i thi u r ng rãi ñ nhân dân l a ch n, áp d ng. ð ngh U ban nhân dân các t nh nêu trên t p trung ch ñ o tri n khai th c hi n ñúng th i gian quy ñ nh ./. (ð a ch liên h : C c Qu n lý nhà và th trư ng b t ñ ng s n – B Xây d ng, s 37 Lê ð i Hành – Hai Bà Trưng – Hà N i, s ñi n tho i: 043.9746477, 0913290098, 0903285868) TL. B TRƯ NG Ni nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - Như trên; - BT Nguy n H ng Quân (ñ b/c); - TT Nguy n Tr n Nam (ñ b/c); - Các B , ngành: VPCP; Tài chính; KH và ðT; Lð – TB và XH; NN và PTNT; U Lê Văn T i ban Dân t c; Ngân hàng NNVN; Ngân hàng Chính sách Xã h i. - Lưu VP, QLN (3).
Đồng bộ tài khoản