Công văn 2505/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
70
lượt xem
2
download

Công văn 2505/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2505/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 97/TCHQ-PC ngày 5/8/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về trình tự, xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2505/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a t æ n g  c ô c  ¶i q u a n   è  2505/TC H Q­P C   H s n g µ y 6 th¸ng  n¨ m  1996 H í ng d É n  thi µ n h  q u y Õ t ® Þ n h   8   h s è  97/TC H Q­P C   g µ y  5­8­1996 c ñ a t æ n g  c ô c tr n g   n ë T æ n g  c ô c H ¶i q u a n  v Ò   × nh t ù x ö  p h ¹t vi p h ¹ m   tr h µ n h  ch Ý n h  trong n g µ n h  H ¶i q u a n Ngµy  8­ 5­ 1996, Tæng   ôc    c H¶i  quan  Quy Õt  nh   è  ra  ®Þ s 97/TCHQ­PC   ban  µnh  h b¶n  quy  nh  Ò   ×nh tùxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v tr     ph     h ch trong ngµnh     H¶i quan. § Ó   ùc  Ön  èt néi dung    th hi t     b¶n quy  nh   ®Þ trªn,cÇn  ¾ m   ÷ng    n v nguyªn t¾c,tr×nh tùvµ  Èm  Òn  ö  ¹ttheo c¸cyªu cÇu          th quy x ph       sau  y: ®© I. Ë p  biªn b ¶ n  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò  h ¶i q u a n  L 1. Biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  Ò         viph h ch v h¶iquan  µm ét  l  trong nh÷ng    chøng  cø quan  äng nhÊt lµm    nhËn  nh  µ  tr     c¨n cø  ®Þ v xem   Ðt c¸cchøng  kh¸c.V×   x   cø    vËy,khiph¸thiÖn  ã    ¹m  µnh  Ýnh  Ò          c viph h ch v H¶i quan  ×  th ph¶ilËp        biªnb¶n kÞp  êi    Ën  th , nh trung thùc c¸cnéidung  ghi       sau: ­Thêigian,®Þa  iÓ m   Ëp biªnb¶n       ® l    ­ Hä       tªn,chøc  ô,®¬n  Þ  µm  Öc  ña  êilËp biªnb¶n v  v l vi c ng       ­C¨n  ph¸p lý®Ó   Ëp biªnb¶n   cø     l     ­Tªn,®Þa      chØ  ña  chøc,c¸nh©n  ùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh c tæ     th   viph h ch ­Hä     a    tªn®Þ chØ  ña  êilµm  c ng   chøng,ngêiphiªndÞch  Õu  ã)       (n c ­Tªn,®Þa      chØ  ña  chøc,c¸nh©n  Þ  ¹i(nÕu  ã) c tæ     b h  c ­DiÔn  Õn  éidung    ¹m   bi n   viph ­Lêikhaiban  u   ña  êiviph¹m  Õu  Êy lêi      ®Ç c ng     (n l     khaiban  u,  Çn  ãm    ®Ç c t t¾tchÝnh    êi   x¸cl  khaicña  ä).   h Nh÷ng  Ön  bi ph¸p  ng¨n  chÆn   îc ¸p  ông  Õu  dông  Ön  ® d (n ¸p  bi ph¸p  ¹m  t gi÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  Çn      y   ,  Ýnh    ×nh  ¹ng   v  ti vi ph c m« t¶ ®Ç ®ñ ch x¸c t tr   chÊt l ng,sè îng,träng l ng,m µu   ¾c   î   l    î   s v.v. .  . )C¸c  . tang  Ët,ph¬ng  Ön bÞ  ¹m  v  ti   t gi÷ ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó nguyªn t¾c    quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ývi ®Þ ti §i 41  l x l    ph¹m  µnh  Ýnh; h ch ­ Biªn b¶n  Ëp      l xong  c  ¹ cho  äi  êi cïng  ®ä l i   m ng   nghe (hoÆc  a  ® cho  çi m  ngêitù ®äc),sau        Õn         ®ã ghiý ki bæ sung,söa  ÷a;n Õu  ã  êiviph¹m, ng­   ch   c ng       êilµm    chøng,ngêibÞ  ¹itõchèiký  × ph¶ighirâ lýdo.     h     th          ­ Biªn b¶n      ph¶i ghi râ  è      s trang:Nh÷ng  ç  öa  ÷a    ch s ch ph¶i ký    Ën    x¸c nh cña    c¸cbªn; ­ N Õ u   ïng    d m¸y    m   ×  ghi© th sau      khighixong ph¶im ë     m¸y cho  äi  êi m ng   nghe  ¹   l isau    , ®ã niªm phong b¨ng  ∙    íi®Çy     ÷  ý  ña    ® ghi v   ®ñ ch k c c¸c bªn  ªn li   quan    trªnniªm  phong.
  2. 2 2. §èi víinh÷ng    ¹m       viph nghiªm  äng,hoÆc   ã  ×nh  Õtphøc  ¹pcÇn  tr   ct ti   t  lµm  â  ×  Êt thiÕt  r th nh     ph¶ilÊy ngay  êikhaicña  ¬ng  ù  µ  ÷ng  êi cã     l    ® s v nh ng   li   ªnquan. 3. Khi ¸p dông    Ön       c¸c bi ph¸p ng¨n  chÆn,  µiviÖc    µo    ngo   ghiv biªnb¶n   vi ph¹m,  ×  u   th ®Ò ph¶icã  Õt  nh    quy ®Þ riªng ghi b»ng     v¨n b¶n. Hµng    ho¸,tang    vËtbÞ  ¹m  ÷ph¶ilµm  Õu  Ëp    t gi     phi nh kho  µ  ùc hiÖn  ¨ng  ý  v th   ® k theo quy  nh   ®Þ vÒ   Õ     ètông. k to¸nt   4. Biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  µ  å  ¬  Ìm      viph h ch v h s k theo  ph¶ivµo    ¨ng  ý    sæ ® k tõng  µy. Vô   Öc  éc  Èm   ng   vi thu th quyÒn   Êp  µo  ×  å   ¬  c n th h s ph¶i kÞp  êi   th   chuyÓn  n   Êp  . ®Õ c ®ã II. Õ p  n h Ë n, n g hiªn c ø u  h å  s ¬  Ti 1.Hå   ¬  Õp nhËn  ¨ng  ý    ö  ¹tbao  å m:   s ti   ® k ®Ó x ph   g ­ Hå   ¬    ô    ¹m  µnh  Ýnh  Ò       s c¸c v viph h ch v H¶i quan  îclËp trong qu¸ tr×nh ®        kiÓm     tra,gi¸m    s¸t H¶i quan  h¶i quan  öa  Èu,  do    c kh c¸c phßng  nghiÖp  ô  v chuyÓn  í . ti ­ Hå   ¬  c¬    s do  quan  iÒu    ® trahoÆc   ¬  c quan  kh¸c ph¸thiÖn  îcchuyÓn     ®  cho  ¬  c quan    h¶iquan    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     ®Ó x ph     h ch v h¶iquan. ­ Hå   ¬  ¬    s c quan  iÒu    èng  ® trach bu«n  Ëu  l trong ngµnh  ∙  ã  Õt  Ën    ® c k lu cha  í møc     t i truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, chuyÓn    ö  ¹tviph¹m  µnh    h s  ®Ó x ph     h chÝnh. 2.KhitiÕp nhËn  ô lýc¸chå  ¬    y,    é  µm       th       s trªn®© c¸n b l c«ng    ö  ýph¶i t¸cx l     vµo    ô  ý hå  ¬    ¹m  µnh  Ýnh  Ò     sæ th l   s vi ph h ch v h¶i quan, ghi ®Çy       ét    ®ñ c¸c c   m ôc  ∙    ½n, cã  ÷  ý  ña  êigiao vµ  êinhËn  å  ¬. ® ins   ch k c ng     ng   hs Hå   ¬  s ph¶is ¾p  Õp, ®¸nh  è  tùtõtrang ®Ç u   ítrang cuèi.   x   s thø        t  i   N Õ u   ã  c tang  Ët hoÆc   ¬ng  Ön    ¹m  v  ph ti vi ph chuyÓn  í  ti ph¶i thùc  Ön    hi theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  m ôc  trªn®©y.  êng  îp  3  1    Tr h tang  Ët lµ vµng, b¹c, v       ®¸  ý  ¹itÖ  × ph¶igöivµo  qu ngo   th      Kho  ¹c Nhµ   íctheo quy  nh  b  n    ®Þ chung. 3.Nghiªncøu  å  ¬,ph©n  Ých,tæng  îp b¸o c¸o.     hs  t   h    Khinghiªncøu,ph©n  Ých  å  ¬  Çn  µm  â:       t hsc l r ­ Chñ  Ó  µo  ã  µnh      ¹m    ùc tÕ  µ    th n c h viviph trªnth   v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     ph¸p lývÒ   µnh  Ýnh.    h ch ­ Tæ     chøc, c¸ nh©n  µ chñ  ë  ÷u  µng     l  sh h ho¸,tang  Ët theo    v  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtViÖtNam        hoÆc   Ëp  t qu¸n quèc  Õ.   t ­Vi ph¹m  ña  chøc,c¸nh©n  µv«       c tæ     l   ý hay  è  ;viph¹m  Çn  u   c ý    l ®Ç hay  i t¸  ph¹m, viph¹m  Òu  Çn;nh÷ng  ×nh  Õtt¨ngnÆng,     nhi l   t ti     gi¶m  Ñ   nh kh¸c; ­ Chøng  hoÆc     ån    cø  c¸c ngu chøng  cÇn  îc bæ   cø  ®  sung hoÆc   µm  â l r  (nh biªn b¶n    gi¸m  nh,  ®Þ biªn b¶n  Êy  êikhai vµ      l l    c¸c chøng  õ cã  ªnquan  t   li   kh¸c.. ) . ­Hµnh    ra ®∙    ¹m    vix¶y    viph quy  nh  ®Þ qu¶n  ýNhµ   íct¹ v¨n b¶n  µo; l  n     i n
  3. 3 ­X Ðt  Ýnh  Êthµnh    Þgi¸tang vËtviph¹m, ®èi chiÕu  íi ×nh    t ch   vi,     tr         v  h thøc  xö  ¹t® îcquy  nh  × vô  Öc  éc thÈm  Òn  ña  Êp  µo. ph     ®Þ th   vi thu   quy c c n Sau    µm  â c¸cnéidung  khil r       trªn, µm       l b¸o c¸o tæng  îp,dù  Õn    ×nh  h   ki c¸ch thøc xö  ýb¸o    êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh.   l   c¸o ng   th quy quy  
  4. 4 III.R a  q u y Õ t ® Þ n h  v µ  thi µ n h  q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t    h 1. Trong  êih¹n    th   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, Ó   õ khilËp    lu   t     biªnb¶n    k vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     h ch v h¶i quan, ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i ra  Õt      th quy x ph     quy ®Þnh  ö  ¹t. x ph 2.Néi dung  Õt ®Þnh  ö  ¹tph¶ibao  å m     éidung  ñ  Õu:    quy   x ph     g c¸cn   ch y ­C¨n  ph¸p lý®Ó   ö  ¹t.   cø      x ph ­Tªn,®Þa      chØ  ñ  Ó  Þ  ö  ¹t ch th b x ph ­Tã m   ¾thµnh      ¹m  µ  iÒu    t  viviph v ® kho¶n    ông    ö  ¹t. ¸p d ®Ó x ph ­H×nh    thøc xö  ¹tvµ    Ön    ph   c¸cbi ph¸p ph¹tbæ       sung  Õu  ã    ông) (n c ¸p d ­ThêihiÖu  µ  ÷ng  êicã      v nh ng   tr¸chnhiÖm    µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t.   thih quy   x ph 3.Thihµnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t.    quy   x ph ­Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶i® îcchuyÓn  Þp  êi®Õ n   i t ng bÞ  ö  ¹t   ®Þ x ph      k th   ®è  î   x ph   hoÆc   êi® îchä  û  Òn  îp ph¸p ®Ó     µnh ng     u quy h     thi h ­ Khi c«ng  è  Õt  nh  ö  ¹t,    b quy ®Þ x ph   ph¶igi¶ithÝch     cho  ¬ng  ù  Êy  â ® s th r   lçi µ   ä    h hoÆc   chøc  hä  idiÖn  ∙    ¹m  µ  Òn  Õu  ¹icña  m tæ  do  ®¹   ® viph v quy khi n   hä theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t  i 88  l x l    h ch Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  ®Þ x ph   møc   ¹ttiÒn tõ 2.000.000  ng  ëlªn,quyÕt  ph      ®å tr     ®Þnh  Þch    t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  ã    Þ tõ 5.000.000 ®ång  ë v  ti     c gi¸tr       tr   lªnph¶igöití ViÖn  Óm     ©n  ©n  ïng cÊp  µ         i ki s¸tnh d c  v Tæng  ôc    c H¶i quan    ®Ó b¸o c¸o.   ­ §èi víim Æt   µng  µ ®èi îng  Þu  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu       h l  t ch thu xu     nh kh th× ngoµiviÖc  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò         ph     h ch v h¶iquan  theo  NghÞ   nh  ®Þ 19/CP  vµ    Þ   nh  c¸c ngh ®Þ kh¸c cã  ªnquan    li   hoÆc   theo kho¶n  §iÒu  LuËt thuÕ  3  20    xuÊt  Èu, thuÕ   Ëp  Èu  kh   nh kh cßn ph¶i thu    Õ   Êt  Èiu,thuÕ   Ëp    ®ñ thu xu kh   nh khÈu  µ    Üa  ô  µi Ýnh  v c¸cngh v t   ch kh¸ctheo ®óng      quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   ­  µng  H ho¸, tang  Ët  Þch    vt thu, sau    quyÕt  nh   Þch    khi ra  ®Þ t thu ph¶i   chuyÓn giao cho  ¬    c quan  µichÝnh  t  theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu ­  nh©n,  chøc  Þ   ö  ¹t vi ph¹m   µnh  Ýnh  Õu   C¸  tæ  b x ph     h ch n kh«ng  ù t  nguyÖn    µnh  Õt  nh  ö  ¹tth×  Êp    thih quy ®Þ x ph   c h¶i quan  ã  Èm   Òn  ö  c th quy x ph¹ttheo    quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh; §iÒu    ®Þ ti§i 30  l x l    h ch   16 NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  ã  Ö m   ô  chøc  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  c nhi v tæ  c ch thih quy ®Þ x ph¹tvíi ù  èihîp cña  ùcl ng c¶nh    ©n  ©n, chÝnh  Òn  ë  ¹ vµ        ph     s l  î   s¸tnh d   quy s t   c¸c i ngµnh  ÷u  h quan. C¸  ©n, tæ  nh   chøc  Þ   ìng chÕ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tph¶ichÞu  bc   thih quy ®Þ x ph     m äi  Ý  ph tæn cho  Öc  chøc  ìng chÕ. vi tæ  c  IV. h µ n h  p h Ç n  v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a   T   H é i ® å n g  t v Ê n  x ö  l ý Héi ®ång    Ên  ö  ýkh«ng    T v x l  ph¶ilµ m ét  Êp  ã  Èm  Òn  ö  ¹tvi    c c th quy x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     h ch v h¶iquan,m µ     chØ  µm   Ên  l tv cho  Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  
  5. 5 côc    H¶i quan,Côc  ëng  ôc      tr c H¶i quan  Ò   Ên    ö  ý, v v ®Ò x l   nh»m   ¶m   ® b¶o  Ýnh  t ®óng  n,  èng  Êt cña    Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. ®¾ th nh   c¸cquy   x ph     h ch Thµnh  Çn  µ  ¹t®éng  ña  éi ®ång   Ên  ö  ýthùc hiÖn  ph v ho   c H  tv x l     theo  Òu  §i 4 B¶n quy  nh  Ìm  ®Þ k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 97/TCHQ­PC   µy  ng 5/8/1996  ña  c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. 1. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ô lýhå  ¬, Thêng  ùcHéi ®ång   Ên  ö  ý   cø  t h th     s   tr     tv x l   b¸o c¸o    ñ   Þch  éi  ng   Ên  ö  ý quyÕt  nh  iÖu tËp    ®Ó Ch t H ®å tv x l  ®Þ tr   c¸c phiªn   häp. 2.Héi ®ång   Ên  ö  ýcã  Ö m  ô:    tv x l   nhi v ­ Nghe  c¸o diÔn  Õn  õng  ô    ¹m, ph©n  Ých        b¸o    bi t v viph   t ®Ó x¸cminh  Ýnh  t chÊtvµ    møc      ¹m  ña    ñ  Ó. ®é viph c c¸cch th ­ §èichiÕu  íic¸c quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ         v    ®Þ v x ph     h ch v c¸c v¨n b¶n trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶iquan      nh  ×nh  ®Ó x¸c ®Þ h thøc  µ  v møc  ö  ¹t. x ph ­ K Õt    qu¶ th¶o  Ën  lu ph¶i® îc thÓ  Ön  y        hi ®Ç ®ñ trong Biªn b¶n  äp  éi     h H  ®ång.  Biªn b¶n    ph¶ighi râ  Êtc¶      Õn  Êt  Ý hoÆc       t   c¸c ý ki nh tr   kh«ng  Êt  Ý nh tr   cña  õng  µnh    t th viªntrong Héi ®ång, kÕt  Ën  ña  ñ   Þch  éi ®ång  íi ÷       lu c Ch t H  v  ch ký  ña    µnh    éi ®ång. Biªn b¶n  äp  éi ®ång  îc b¸o  lªnngêi c c¸c th viªnH       h H  ®  c¸o      cã  Èm  Òn  th quy xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    ­  ú   õng  êng  îp  ô  Ó, Chñ   Þch  éi  ng  ã  Ó  Õt  nh   Tu t tr h c th   t H ®å c th quy ®Þ tr Öu tËp  ñ tr ng    n  Þ  ¬ix¶y    ô  Öc,tham      i   th   ë c¸c ®¬ v n   ra v vi   gia c¸c phiªnhäp  ña    c héi®ång          Õtt×nh  ×nh.   ®Ó b¸o c¸o chiti   h ­ NgoµiviÖc      xem   Ðt c¸cvô    ¹m  µnh  Ýnh    Õn  Þ  x     viph h ch ®Ó ki ngh møc  ö  x ph¹tvíingêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tquyÕt  nh,  éi  ng   Ên  ö  ýcßn       th quy x ph   ®Þ H ®å tv x l   ph¶icho    Õn  Ò     Õu  ¹icña  ¬ng  ù  i  íic¸c vô  Öc  íc khira   ý ki v c¸c khi n   ® s ®è v     vi tr       quyÕt  nh  ∙  ã    Õn  ña  éi ®ång  ®Þ ® c ý ki c H   hoÆc   ÷ng  êng  îp khiÕu  ¹ikh¸c nh tr h  n    n Õu  ñ  Þch  éi ®ång  Êy  Çn  Õt. Ch t H  th c thi ­  ChØ   ÷ng  êi ® îc Nhµ   íc trao quyÒn  íi ® îc ra  Õt  nh  ö  nh ng     n    m     quy ®Þ x ph¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò        h ch v h¶i quan. Theo    Quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   ®Þ t i§i 16  ®Þnh  16/CP  ×  éitr ng  éikiÓm     éc  ôc  Òu    èng  th §   ë §   so¸tthu C §i trach bu«n  Ëu  l Tæng   ôc  c H¶i  quan; §éi tr ng    i      ë c¸c ®é c«ng    t¸cnghiÖp  ô; Trëng  v  H¶i quan  cöa  Èu; §éitr ng  i  Óm     éc  ôc    kh     ë ®é ki so¸tthu C H¶i quan tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc TW     (sau  y  äichung  µH¶i quan  ®© g   l    tØnh)vµ  ôc  ëng      C tr H¶i quan tØnh  míi® îcquyÒn    Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò        ra quy   x ph     h ch v h¶iquan. §èivíi   ô    ¹m  µ       v viph m møc  ¹ttiÒn,tÞch    c¸c ph     thu tang  Ët viph¹m  ã    v    c gi¸ trÞ trªn 200  iÖu  ng  Öt     tr ®å Vi Nam   ×  ôc  ëng  ôc  th C tr C H¶i quan  tØnh  Êt nh   thiÕtph¶isao  öi®Çy    å  ¬  µ      Ò       g  ®ñ h s v b¸o c¸o v Tæng  ôc    c H¶i quan.Hå   ¬  öi   sg  ph¶ikÌm    theo  c¸o tæng  îp vµ    Õn    Þ  ×nh  b¸o    h   ý ki ®Ò ngh h thøc vµ    møc  ö  ¹t x ph   ®Ó     Èn    xin chu y, chØ    ã    Õn  ng    ña  khic ý ki ®å ý c Tæng   ôc  íi ® îc ra  Õt c m     quy   ®Þnh  ö  ¹t. x ph §èivíi ÷ng  ô    ¹m  ã     nh v viph c møc  ¹tvîtthÈm  Òn  ña  ôc  ëng  ôc  ph     quy c C tr c H¶i quan    tØnh  × tr×nh tù thùc hiÖn  ng  th        ®ó theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    ®Þ ti   2  3 Quy Õt  nh  è  ®Þ s 97/TCHQ­PC. §èi víihµnh    ã    nh  µ vi ph¹m  µnh  Ýnh     vi kh x¸c ®Þ l    h ch hay  ×nh  ù  ×  h s th ph¶itrao ® æi      Õn  ña  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp, c¨n cø  µo     xin ý ki c Vi Ki s¸tnh d c    v
  6. 6 v¨n b¶n    êicña  Ön  Ó m     µ   tr¶ l   Vi Ki s¸t m quyÕt  nh   ö  ¹t vi ph¹m   µnh  ®Þ x ph     h chÝnh hay  ëitèh×nh  ù. kh     s Trëng Phßng  ö  ýhoÆc     é  ô  x l  c¸n b ph tr¸chc«ng    ö  ýcã    t¸cx l   tr¸chnhiÖm     gióp  ôc  C H¶i quan tØnh  Ò   v c«ng    ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     t¸c x ph     h ch v h¶i quan.
  7. 7 V . C h Õ  ® é  b¸o c¸o v µ  lu  tr÷ h å  s ¬ 1.Ch Õ           ®é b¸o c¸o ph¶ithùc hiÖn  ng  êigian vµ  éidung      ®ó th     n  quy  nh.  ®Þ C¸c  ôc    C H¶i quan  tØnh, thµnh  è  öi b¸o  vÒ     ph g   c¸o  Tæng   ôc  ô  c (V ph¸p  Õ)  ch theo m É u   íng dÉn    h  chung.Thêigian b¸o c¸o quy  nh            ®Þ nh sau: ­B¸o      c¸o th¸nggöivÒ   ícngµy  hµng      tr   25  th¸ng. ­B¸o    th¸nggöivÒ   ícngµy    c¸o 6      tr   20/5. ­B¸o      c¸o n¨m  öivÒ   ícngµy  g   tr   10/11 trong n¨m.     2. Hå   ¬  îcl gi÷,b¶o  Ët    s ®  u    m ph¶itheo  ng    ®ó Quy Õt  nh  è    ®Þ s 90,91/Q§­ TCHQ   µy  ng 21/3/1993 cña    Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶iquan. Xö   ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ m ét  ph     h ch l  c«ng  Öc  vi quan  äng vµ  tr   phøc  ¹p, t  li   ªnquan  ùc tiÕp  n   Òn  î vµ  î Ých  ña  chøc, c¸ nh©n.  ×   Ëy, tr   ®Õ quy l  l  i i c tæ     Vv   viÖc xem   Ðt    Õt  x gi¶iquy ph¶i h Õt    søc kh¸ch quan, thËn  äng,®ång  êil¹   tr   th    i ph¶i®¶m     b¶o  ng  êih¹n luËt®Þnh. Tõng  êigian thùc hiÖn  ®ó th         th       ph¶irótkinh      nghiÖ m   Þp  êi    Õt  ¾c  ôc      ãt vµ  Æc   Öt ph¶i ng¨n k th ,kiªn quy kh ph c¸c sai s   ® bi       chÆn   µ  ¹  õ c¸c  Óu  Ön  Òn  µ,  v lo itr   bi hi phi h s¸ch  Ôu, tiªucùc  nhi     kh¸c;xö  ý   l  nghiªm minh    êng  îp saiph¹m; bè  Ýc¸n bé  ng  µ  êng  c¸ctr h     tr     ®ó v th xuyªn båid­    ìng ®Ó   µn  µnh  Ö m  ô.   ho th nhi v Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  ÷ng  Ên    tr th hi   c nh v ®Ò ph¸tsinh  Çn      c gi¶i quyÕt ph¶ib¸o c¸o kÞp  êivÒ         th   Tæng  ôc. c
Đồng bộ tài khoản