Công văn 251/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 251/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 251/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 251/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------- Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2009 S : 251/TTg-KTN V/v thu h i ñ t nông nghi p ñ th c hi n d án ñ u tư Kính g i: y ban nhân dân t nh Ngh An. Xét ñ ngh c a y ban nhân dân t nh Ngh An (công văn s 07/UBND-ðC ngày 02 tháng 01 năm 2009), ý ki n c a các B : Tài nguyên và Môi trư ng (công văn s 247/BTNMT-TCQLðð ngày 23 tháng 01 năm 2009), Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 207/BNN-KH ngày 03 tháng 02 năm 2009) v vi c thu h i ñ t nông nghi p ñ th c hi n d án ñ u tư, Th tư ng Chính ph có ý ki n như sau: 1. ð ng ý v nguyên t c vi c chuy n m c ñích s d ng 49.755 m2 ñ t tr ng lúa và 12.642 m2 ñ t khác t i xã Hưng ð o và xã Hưng Thông, huy n Hưng Nguyên ñ xây d ng khu tái ñ nh cư ph c v di dân c a Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam; xây d ng qu n th Nhà lưu ni m C T ng Bí thư Lê H ng Phong và nhà văn hóa kh i 10 như ñ ngh c a y ban nhân dân t nh Ngh An t i công .vn văn nêu trên. am 2. y ban nhân dân t nh Ngh An quy t ñ nh vi c chuy n m c ñích và s d ng di n tích ñ t ietn nêu trên b o ñ m ti t ki m, hi u qu , ñúng v i quy ñ nh c a pháp lu t v ñ t ñai; b sung di n tích atV nêu trên vào ñi u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t 5 năm (2006-2010) trình Chính ph xét .Lu duy t./. ww w KT.TH TƯ NG Ni nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như trên; - Th tư ng, PTT Hoàng Trung H i; - Các B : TN&MT, NN&PTNT, VHTT&DL; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, PCN Tr n Qu c To n, TTðT, V KGVX; Hoàng Trung H i - Lưu: VT, KTN (4)
Đồng bộ tài khoản