Công văn 252/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
6
download

Công văn 252/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 252/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 252/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 252/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009 V/v: Chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 69/ĐS-DACL ngày 12/1/2009 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh là dự án có qui mô lớn, có tổng mức đầu tư khoảng 521.600 tỷ đồng tương đương 33 tỷ USD (tỷ giá 1 USD = 15.806 VNĐ). Tại văn bản số 213/TTg-CN ngày 5/2/2008 Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc chỉ định liên danh tư vấn Việt Nam - Nhật Bản do TRICC làm đại diện thực hiện dịch vụ tư vấn lập Báo cáo đầu tư. Chi phí lập Báo cáo đầu tư được xác định bằng cách lập dự toán chi phí. Đối với chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo qui định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 9/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Qui chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 2/11/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Đối với tư vấn trong nước, chi phí được lập dự toán như hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng thống nhất để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt dự toán chi phí cho công tác tư vấn lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh nhưng tổng giá trị dự toán (bao gồm cả tư vấn trong nước và tư vấn Nhật Bản) không vượt quá giá trị đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại văn bản số 69/ĐS- DACL nêu trên. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Văn phòng Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải; Lưu VP, KTXD, S(8). Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản