Công văn 2561/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
6
download

Công văn 2561/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2561/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2561/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 2561/BXD-QLN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008 tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 12 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Để triển khai thực hiện Quyết định nói trên đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 1. Chỉ đạo việc công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và tiến hành rà soát, bình xét, lập danh sách các hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn; phân loại ưu tiên thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Chỉ đạo việc lập và phê duyệt danh sách hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, gửi về Bộ Xây dựng trong tháng 02 năm 2009; 2. Lập và phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở của Tỉnh, Thành phố theo nội dung Đề cương hướng dẫn kèm theo công văn này. Gửi Đề án về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các Bộ, ngành liên quan trong tháng 3 năm 2009; 3. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo các cấp của Tỉnh, Thành phố để chỉ đạo có kết quả việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thiết kế một số mẫu nhà ở phù hợp (tối thiểu 3 mẫu) và tổ chức giới thiệu rộng rãi để nhân dân lựa chọn. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c); - Các Bộ, ngành: VPCP; Lao động - TB và XH, (Đã ký) KH và ĐT, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Uỷ ban Dân tộc, Ngân hàng NNVN, Nguyễn Trần Nam Ngân hàng Chính sách Xã hội. - Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Lưu VP, QLN (3).
Đồng bộ tài khoản