Công văn 26/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
282
lượt xem
10
download

Công văn 26/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 26/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho dự án toà nhà văn phòng HUD-TOWER

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 26/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------------ Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 S : 26/BXD-KHCN V/v: áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài cho d án toà nhà văn phòng HUD-TOWER. Kính g i: T ng Công ty ð u tư phát tri n nhà và ñô th B Xây d ng nh n ñư c Công văn s 84/HUD-CLðT ngày 14/01/2009 c a T ng Công ty ð u tư phát tri n nhà và ñô th v vi c áp d ng các tiêu chu n nư c ngoài cho d án Toà nhà văn phòng HUD-TOWER t i lô ñ t 2.4-NƠ, ñư ng Lê Văn Lương, qu n Thanh Xuân, Hà N i. Căn c các quy ñ nh t i "Quy ch áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài trong ho t ñ ng xây d ng Vi t nam" do B Xây d ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 09/2005/Qð-BXD ngày 7/4/2005, B Xây d ng có ý ki n như sau: .vn - Ch p thu n áp d ng các tiêu chu n xây d ng nêu trong Công văn s 84/HUD-CLðT ngày 14/01/2009 c a T ng Công ty ð u tư phát tri n nhà và ñô th cho d án nêu trên. - Vi c áp d ng các tiêu chu n này ph i ñ m b o tính ñ ng b t khâu kh o sát, thi t k , am thi công và nghi m thu công trình; các s li u v ñi u ki n t nhiên (gió bão, giông sét, ñ ng tn ñ t…) ph c v cho tính toán thi t k ph i ñư c l y theo các tiêu chu n hi n hành c a Vi t Nam. ie ð ngh T ng Công ty ð u tư phát tri n nhà và ñô th tri n khai th c hi n d án theo ñúng quy ñ nh. tV ua .L TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V KHCN & MT - Như trên. ww - Lưu VP, V KHCN&MT. w Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản