Công văn 2675/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Công văn 2675/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2675/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2675/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2675/TCT-DNNN NGµY 09 TH¸NG 8 N¡M 2005 VÒ VIÖC V¦íNG M¾C TRONG HOµN THUÕ GI¸ TRÞ GIA T¡NG KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc ý kiÕn cña mét sè ®Þa ph¬ng víng m¾c trong chÝnh s¸ch hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). VÒ viÖc nµy, Tæng côc ThuÕ híng dÉn thùc hiÖn nh sau: Theo Quy tr×nh qu¶n lý thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1209 TCT/Q§/TCCB ngµy 29/7/2004 cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ th×: §èi tîng nép thuÕ xuÊt khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi ®Êt liÒn thuéc ®èi tîng kiÓm tra tríc, hoµn thuÕ sau. Trêng hîp doanh nghiÖp thêng xuyªn cã hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo tõng l« hµng xuÊt khÈu trong n¨m, doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ, lu«n chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch thuÕ, ®· hoµn thuÕ nhiÒu lÇn vµ qua kiÓm tra hoµn thuÕ kh«ng ph¸t hiÖn doanh nghiÖp cã hµnh vi vi ph¹m gian lËn. NÕu viÖc kiÓm tra tríc khi hoµn thuÕ cña Côc ThuÕ kÐo dµi ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ th× tuú tõng trêng hîp cô thÓ, Côc ThuÕ cã thÓ xem xÐt ®Ó doanh nghiÖp ®îc ¸p dông theo h×nh thøc hoµn thuÕ tríc, kiÓm tra sau. §ång thêi Côc ThuÕ ¸p dông kiÓm tra ®Þnh kú theo quý, 6 th¸ng hoÆc khi quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m. Riªng ®èi víi s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn, kho¸ng s¶n th«, Côc ThuÕ cÇn liªn hÖ víi c¬ quan chñ qu¶n cña ®¬n vÞ ®Ó kiÓm tra viÖc xuÊt khÈu ®óng chÕ ®é quy ®Þnh kh«ng; ®ång thêi yªu cÇu doanh nghiÖp lËp cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc xuÊt khÈu cña m×nh. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o cho Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng biÕt ®Ó thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cßn víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¶nh vÒ Tæng côc ThuÕ ®Ó xem xÐt, híng dÉn./.
Đồng bộ tài khoản