Công văn 2700/TC/TCT Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 2700/TC/TCT Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng cục Thuế về việc xét giảm thuế giá trị gia tăng năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2700/TC/TCT Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  sè 2700tc/tct g µ y 25   n th¸ng 3 n¨ m  2003  vÒ  viÖc x Ðt gi¶ m  thu Õ  G T G T  n¨ m  1999 KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Theo  quy ®Þnh  it¹ §iÒu  LuËt  28  thuÕ GTGT,  §iÒu  NghÞ   20  ®Þnh  sè  28/1998/N§­ CP,  NghÞ   ®Þnh   102/1998/N§­   sè  CP cña  ChÝnh   phñ, môc     II phÇn    H Th«ng   sè  t 89/1998/TT­ BTC   ngµy  27/6/1998, môc   Th«ng   sè    VI  t 175/1998/TT­ BTC  ngµy  24/12/1998  cña  TµichÝnh      së  Bé    th× c¸cc¬  s¶n  xuÊt  kinh doanh  lçdo    bÞ    nguyªn  nh©n  thuÕ  sè  GTGT  ph¶i nép      lính¬n  thuÕ  sè  tÝnh theo møc  thuÕ  doanh    íc®©y   îcxÐt gi¶m  thu tr   ®     thuÕ  GTGT   trong thêi     gian  n¨m   3  ®Çu   thùc hiÖn  LuËt  thuÕ  GTGT     (tõ n¨m  1999  ®Õn  hÕt  n¨m   2001),sè    thuÕ  GTGT   îc xÐt  ®   miÔn  gi¶m  tõng n¨m  ¬ng  t øng    lç do  víisè    nguyªn nh©n      trªnnhng    kh«ng      thuÕ  tèi®a  vîtqu¸ sè  GTGT   ph¶inép      ph¸tsinh  trongn¨m        xinxÐt gi¶m  thuÕ. ViÖc  xem    xÐt gi¶m  thuÕ GTGT,  TµichÝnh  ph©n  Bé    ®∙  cÊp  giao cho  vµ    c¸cCôc    thuÕ  ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn.Tuy      nhiªn®Õn     nay  vÉn cßn    i s¬  tån t¹ hå    cña mét  doanh  sè  nghiÖp    ®Ò nghÞ  gi¶m  thuÕ GTGT  trong n¨m    1999      ®èi víi tr êng    hîp doanh  nghiÖp    trùctiÕp  nhËp  khÈu hµng        thuÕ  ho¸,vËt t cã  GTGT   ®∙ nép  kh©u  ë  nhËp  khÈu.      §Ó gi¶iquyÕt  døt ®iÓm  vÊn    ®Ò nµy, Bé    Tµi  chÝnh  híng dÉn    viÖc    x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  GTGT  ph¶inép    s¸nh      ®Ó so  víimøc   thuÕ  doanh  thu  íc ®©y   tr   lµm c¨n  xÐt  cø  gi¶m thuÕ  GTGT   trong n¨m  1999  ®èi víi   êng        tr c¸c hîp nµy  sau: nh  ThuÕ   ThuÕ   ThuÕ  GTGT  ®∙  ThuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc ®   GTGT   GTGT   nép  kh©u    ë  NK khÊu    trõ(bao  gåm  thuÕ  ph¶i = ®Çu     + (theochøng    ­ GTGT     ra   tõ theo ho¸ ®¬n, b¶ng        nép (theo ho¸     nép thuÕ GTGT   kª hµng      ho¸ mua  vµo,  ®¬n) ë kh©u nhËp  chøng    tõnép  thuÕ GTGT   ë  khÈu) kh©u  NK)    Tµi chÝnh  Bé    th«ng b¸o      ®Ó c¸c Côc thuÕ  biÕt,thùc    hiÖn; ®ång      thêi b¸o    thÓ  sè  c¸o cô  vÒ  thuÕ GTGT   îcgi¶m  ®   trong n¨m    1999  Bé    vÒ  TµichÝnh  (Tæng côc ThuÕ).
Đồng bộ tài khoản