Công văn 276/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 276/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 276/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn đưa thuyền viên tàu cá Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 276/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA H íng dÉn cña Côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi - Bé lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi sè 276/QLL§NN-CSQLL§ ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2002 vÒ viÖc ®a thuyÒn viªn tµu c¸ ViÖt Nam ®i lµm viÖc t¹i §µi Loan C¨n cø Tho¶ thuËn ngµy 06/5/1999 vÒ viÖc ®a lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc t¹i §µi Loan, Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi ®· cã híng dÉn sè 360/QLL§NN-TTL§ ngµy 24/8/2000 vÒ viÖc ®a lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc t¹i §µi Loan. §Ó æn ®inh vµ ph¸t triÓn viÖc cung øng thuyÒn viªn tµu c¸ cho phÝa §µi Loan trong t×nh h×nh míi, Côc Qu¶n lý lao déng víi níc ngoµi híng dÉn thªm vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn ® a thuyÒn viªn tµu c¸ sang lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i §µi Loan nh sau: 1. Thùc biÖn hîp ®ång ®a thuyÒn viªn lµm viÖc trªn c¸c tµu ®¸nh c¸ gÇn bê: Tµu thuyÒn ®¸nh c¸ gÇn bê ®îc quy ®Þnh cã t¶i träng díi 20 tÊn vµ ho¹t ®éng trong vïng biÓn cã ph¹m vi díi 12 h¶i lý tÝnh tõ bê biÓn §µi Loan. ThuyÒn viªn níc ngoµi lµm viÖc trªn c¸c tµu thuyÒn trªn chÞu sù ®iÒu chØnh cña "Ph¸p lÖnh cÊp phÐp tuyÓn mé vµ qu¶n lý lao ®éng níc ngoµi t¹i §µi Loan" vµ Uû ban Lao ®éng §µi Loan lµ c¬ quan cã thÊm quyÒn quyÕt ®Þnh cÊp giÊy phÐp tiÕp nhËn thuyÒn viªn lao ®éng níc ngoµi. C¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång ®a thuyÒn viªn lµm viÖc trªn c¸c tµu c¸ ®¸nh c¸ gÇn bê thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c V¨n b¸n híng dÉn sè 360/QLL§NN-TTL§ ngµy 24/8/2000 cña Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi vÒ ®a lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc t¹i §µi Loan vµ V¨n b¶n sè 973/QLL§NN-CSQLL§ ngµy 21/11/2001 cña Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi quy ®Þnh vÒ phÝ m«i giíi, phÝ qu¶n lý, tiÒn ¨n ë trong l ¬ng, viÖc ký vµ x¸c nhËn b¶n cam kÕt lao ®éng tríc khi sang lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i §µi Loan. 2. Thùc hiÖn hîp ®ång ®a thuyÒn viªn lµm viÖc trªn c¸c tµu ®¸nh c¸ xa bê Tµu thuyÒn ®¸nh c¸ xa bê ®îc quy ®Þnh cã t¶i träng trªn 20 tÊn vµ ho¹t ®éng t¹i vïng biÓn ngoµi 12 h¶i lý tÝnh tõ bê biÓn §µi Loan. ThuyÒn viªn ViÖt Nam lµm viÖc trªn c¸c tµu thuyÒn ®¸nh c¸ xa bê ®îc thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång cung øng thuyÒn viªn gi÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã giÊy phÐp ho¹t ®éng ký trùc tiÕp víi chñ sö dông §µi Loan hoÆc víi c«ng ty dÞch vô lao déng §µi Loan mµ giÊy phÐp tiÕp nhËn thuyÒn viªn níc ngoµi kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña Uû ban lao ®éng §µi Loan quyÕt ®Þnh. Ngoµi c¸c quy ®Þnh ®îc thùc hiÖn theo Híng dÉn sè 360/QLL§NN-TTL§ ngµy 24/8/2000 cña Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi vÒ ®a lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc t¹i §µi Loan, ®èi víi lo¹i h×nh cung øng thuyÒn viªn ®¸nh c¸ xa bê, c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n tèi thiÓu cña hîp ®ång ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 môc II cña híng dÉn trªn ®îc bæ sung nh sau: a. Møc l¬ng: Kh«ng thÊp h¬n 180 USD/th¸ng ®èi víi thuyÒn viªn cha cã kinh nghiÖm vµ 210 USD/th¸ng ®èi víi thuyÒn viªn cã kinh nghiÖm (kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ kh¸c nh ¨n, ë, ®i l¹i...);
  2. 2 b. Chi phÝ ¨n, ë: Bªn tiÕp nhËn cung cÊp miÔn phÝ; c. B¶o hiÓm vµ c¸c lo¹i thuÕ: Bªn tiÕp nhËn chi phÝ; møc phÝ b¶o hiÓm cho thuyÒn viªn theo luËt ph¸p §µi Loan quy ®Þnh; d. PhÝ tuyÓn chän vµ ®µo t¹o gi¸o dôc ®Þnh h íng: Bªn tiÕp nhËn chi phÝ víi møc b×nh qu©n tõ 50 USD ®Õn 100 USD cho mét thuyÒn viªn ®îc tiÕp nhËn; e. PhÝ ®a thuyÒn viªn ®i vµ vÒ: Bªn tiÕp nhËn tr¶ cho thuyÒn viªn chi phÝ lît ®i vµ lît vÒ khi thuyÒn viªn hoµn thµnh hîp ®ång; hoÆc do nguyªn nh©n tõ phÝa chñ thuª; g. Thêi gian lµm viÖc: Theo th«ng lÖ quèc tÕ; h. TiÒn b¶o chøng: Bªn tiÕp nhËn chÞu. 3. TuyÓn chän thuyÒn viªn: Doanh nghiÖp ph¶i tuyÓn chän trùc tiÕp theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. TËp trung tuyÓn chän nguån lao ®éng thuyÒn viªn t¹i c¸c ®Þa ph ¬ng vïng biÓn th«ng qua viÖc phèi hîp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. u tiªn tuyÓn chän c¸c lao ®éng cã søc khoÎ, cã ý thøc kû luËt, kh«ng say sãng vµ cã kinh nghiÖm ®¸nh b¾t c¸ trªn biÓn. Víi lao ®éng ®¸nh c¸ gÇn bê cÇn yªu cÇu lao ®éng biÕt b¬i, biÕt lÆn vµ cã kü thuËt v¸ líi. 4. §µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh híng tríc khi ®i: - ThuyÒn viªn tríc khi ®i ph¶i ®îc ®µo t¹o tËp trung t¹i c¸c c¬ së ®µo t¹o cã thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn chuyªn dïng phôc vô cho viÖc ®µo t¹o, huÊn luyÖn kh¶ n¨ng thÝch øng cña lao ®éng ®èi víi m«i trêng lµm viÖc trªn tµu c¸; - Tæ chøc tèt viÖc ®µo t¹o tiÕng Hoa chuyªn dïng cho thuyÒn viªn; - Lo¹i khái danh s¸ch nh÷ng trêng hîp lao ®éng kh«ng cã kh¶ n¨ng chÞu sãng hoÆc yÕu vÒ ý thøc kû luËt trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o; tæ chøc kiÓm tra, cÊp chøng chØ cho lao ®éng theo quy ®Þnh cña Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n- íc ngoµi khi kÕt thóc kho¸ häc. Híng dÉn nµy bæ sung cho Híng dÉn sè 360/QLL§NN-TTL§ ngµy 24/8/2000 cña Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi vÒ ®a lao déng ViÖt Nam sang lµm viÖc t¹i §µi Loan vµ ®îc thùc hiÖn kÓ tõ ngµy ký. §Ò nghÞ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cña doanh nghiÖp qu¸n triÖt, chØ ®¹o doanh nghiÖp trùc thuéc thùc hiÖn. C¸c doanh nghiÖp ®a thuyÒn viªn ViÖt Nam sang lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i §µi Loan ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh trªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi ®Ò xem xÐt gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản