Công văn 28/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
9
download

Công văn 28/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 28/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và lập dự án cho các dự án độc lập, thành phần về bồi thường, giải phóng mặt bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 28/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------- ð c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 28/BXD-KTXD Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 V/v: Hư ng d n xác ñ nh chi phí qu n lý d án và l p d án cho các d án ñ c l p, thành ph n v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. Kính g i: S Giao thông V n t i t nh Trà Vinh Tr l i văn b n s 268/CV-SGTVT ngày 29/12/2008 c a S Giao thông V n t i t nh Trà Vinh ñ ngh hư ng d n xác ñ nh chi phí ban qu n lý d án và chi phí tư v n l p d án cho các d án ñ c l p, d án thành ph n v b i thư ng gi i phóng m t b ng, B Xây d ng có ý ki n như sau: Chi phí ban qu n lý d án và chi phí tư v n l p d án cho các d án b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư có tính ch t ñ c l p ñư c xác ñ nh b ng d toán chi phí theo ñúng ch ñ tài chính có liên quan; M c chi phí t i ña cho các công vi c này th c hi n theo qui ñ nh t i ði u 48 Ngh ñ nh s 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi .vn Nhà nư c thu h i ñ t. am S Giao thông V n t i t nh Trà Vinh căn c ý ki n trên ñ t ch c th c hi n. atV ietn .Lu Ni nh n: TL. B TRƯ NG ww Như trên; V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG Lưu: VP, V KTXD. T08. w Ph m Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản