Công văn 2857/TCT/QC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
91
lượt xem
1
download

Công văn 2857/TCT/QC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2857/TCT/QC của Tổng cục Thuế về việc bổ sung biểu mẫu xác minh hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2857/TCT/QC của Tổng cục Thuế

  1. c«ng v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 2857 T C T/ A C   g µy  30 th¸ng 7 n¨ m  2002  n vÒ   viÖc b æ  su n g  bi Ó u   É u  x¸c  i n h  h o¸ ® ¬ n m m KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Qua tæng    kiÕn  hîp ý  cña mét  Côc  sè  thuÕ  tØnh,thµnh    phè      ®èi víimÉu   phiÕu  yªu cÇu    x¸c minh  ho¸ ®¬n  sæ   vµ  theo    dâi t×nh h×nh  nhËn  (göi)yªu    cÇu  x¸c minh  ho¸ ®¬n  quy ®Þnh  t¹ C«ng  v¨n sè 2664 TCT/AC  ngµy  i 16/7/2002 cña    Tæng  côc thuÕ; ®Ó   thÓ      cã  rótng¾n    thêigian x¸c minh      th«ng  qua  viÖc ®èi chiÕu    thêi®iÓm   dông        sö  ghi trªnho¸ ®¬n  ghi trªnb¶ng  vµ      kª  ho¸ ®¬n    cña doanh  nghiÖp;Tæng    côc thuÕ    bæ sung  híng dÉn  vµ    thªm viÖc  ghichÐp    mét  chØ    sè  tiªutrong viÖc      x¸cminh  hãa ®¬n  sau: nh  1/PhiÕu      yªu cÇu    x¸cminh    ho¸ ®¬n: Bæ     sung thªm    4  cétsè  cétsè  vµ    11  ®Ó     ghichØ    tiªu“ngµy      lËp ho¸ ®¬n”    (cã mÉu   kÌm  theo). 2/ Sæ     theo    dâi t×nh h×nh nhËn  yªu cÇu    x¸c minh ho¸ ®¬n  sæ   vµ  theo  dâit×nh    h×nh      göiyªu cÇu    x¸cminh    ho¸ ®¬n: Bæ     sung thªm    8  cétsè  cétsè  vµ    16      ®Ó ghichØ    tiªu“ngµy      lËp ho¸ ®¬n”    (cã mÉu  kÌm theo). MÉu  phiÕu    míi(gåm  cét)vµ  11    mÉu       sæ míi(gåm  cét)thay thÕ  23      cho  mÉu  PhiÕu vµ mÉu  sæ  quy ®Þnh  t¹ C«ng  v¨n sè 2664TCT/AC  ngµy  i 16/7/2002 cña    Tæng Côc thuÕ. 3/ KÕt    qu¶ thùc hiÖn    quyÕt ®Þnh  ph¹t®èi      xö    víic¸c doanh  nghiÖp cã  hµnh      viviph¹m  trong sö    dông   ho¸ ®¬n  ph¶itheo      dâi®Çy     ®ñ trong sæ     theo   dâi t×nh    h×nh  nhËn  (göi)yªu    cÇu  x¸c minh hãa  ®¬n  (cét sè    22:  nép  §∙  NSNN). 4/ C¸c    Côc thuÕ, Chi côc      ThuÕ   øng  ®∙  dông    tinhäc trong c«ng        t¸cx¸c minh    ho¸ ®¬n ngoµiviÖc u    liÖu,t×nh    l gi÷ sè    h×nh    trªnm¸y tÝnh  vÉn ph¶iin     B¸o    c¸o t×nh h×nh    x¸cminh    ho¸ ®¬n  sæ   vµ  theo    dâit×nh h×nh  nhËn (göi)    x¸c minh  hãa  ®¬n   u    ®Ó l gi÷kÕt  qu¶. Trong  qu¸  tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ    c¸c Côc  thuÕ  tiÕp      kiÕn    tôc göi ý  vÒ Tæng   côc  thuÕ b»ng c«ng  hoÆc   v¨n  qua    th ®iÖn    tö theo ®Þa    chØ:  Hop, Le    Nguyen  Hop  (AC­TCT) hoÆc  lnhop    .gdt @ tct .gov.vn
  2. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Côc  thuÕ:.. . .... . . ... Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖtNam   nghÜa    Chi côc    thuÕ:.. . . §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . . XM§H . ./ p hi Õ u  yªu c Ç u  x¸c m i n h  h o¸ ® ¬ n KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   . . ......... .. . .........   Ho¸  ®¬n  cÇn    x¸cminh  mÉu     sè:(VÝ    dô:01GTKT­3LL)  MÉu:  XMH§ STT Ký hiÖu  Ho¸  Ngµy  Néi dung  ªn2      li   ho¸ ®¬n Néi dung  ªn1      li   ho¸ ®¬n Ngµy  ho¸ ®¬n ®¬n  lËp ho¸       lËp ho¸     sè ®¬n ®¬n §¬n  mua  vÞ  hµng M∙  thuÕ sè  TiÒn  b¸n  §¬n  b¸n hµng vÞ    M∙  thuÕ sè  TiÒn    b¸n hµng hoÆc   hµng hoÆc   thuÕ GTGT   thuÕ GTGT   (®) (®) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VÝ  dô: 1 AA/01­ 01234 10/02/01 Cty    B TM V¨n  Khoa 010012345 2.395.000 Cty   TNHH   §oµn  010234567 2.395 16/12/00 5 6 KÕt 8 2 BK/00­ 01234 12/02/01 Cty    B TM V¨n  Khoa 010012345 1.550.000 Cty   TNHH   ThÕ   010345678 1.550.000 17/01/01 6 6 Trung 9 3 KL/00­ 01234 17/02/01 Cty    B TM V¨n  Khoa 010012345 10.820.000 Cty  TNHH  ViÖtPh¸t010456789 3.750   31/01/01 8 6 0    Néi dung    kh¸ccÇn      ghithªm:
  3. 3 .. .  . .ngµy..   . .th¸ng..  . .n¨m  . 200... .. .  . .ngµy..   . .th¸ng..  . .n¨m  . 200... Thñ  ëng  tr ®¬n  yªu cÇu  vÞ    XM Thñ  ëng  tr ®¬n  tr¶lêi vÞ      XM (       tªn, Ký,ghirâ hä    ®ãng dÊu) (       tªn, Ký,ghirâ hä    ®ãng dÊu) Ghi chó:   *)MÉu     phiÕu  nµy  (gåm  cét)thay cho  11      mÉu   phiÕu  (gåm  cét)quy  9    ®Þnh    t¹ C«ng    2664  i v¨n sè  TCT/AC ngµy    16/7/2002 ­Mçi mÉu         ho¸ ®¬n    phiÕu    lËp 01  x¸cminh  riªng ­PhiÕu      yªu cÇu    x¸cminh      ghinéidung  ªn2,®¬n  nhËn    li     vÞ  x¸cminh    ghikÕt  qu¶      lµnéidung      ªn1  ngîcl¹ . ghitrªnli   vµ    i MÉu     ho¸ ®¬n  GTKT­3LL  01  (hoÆc  GTKT­2LN)      vµ    ghitiÒn thuÕ  01  th× cét7  cét10      GTGT     ghitrong ho¸ ®¬n        yªu cÇu    x¸c minh. MÉu     ho¸ ®¬n  GTKT­3LL  02  (hoÆc  GTTT­2LN)      vµ    ghidoanh    iÒnb¸n  02  th× cét7  cét10    thu (t   hµng    ho¸,dÞch      vô)ghitrong  ho¸ ®¬n      yªu cÇu    x¸cminh. Néi dung    kh¸ccÇn      ghithªm:Nh÷ng  kiÕn    ý  kh¸ckh«ng  ® îctrong biÓu        nªu      th× ghithªm  vµo  phÇn  nµy.
  4. 4 Côc  thuÕ... . .. . . .. Chi côc    thuÕ.... s æ  theo d âi t×nh h × n h  g öi yªu c Ç u  x¸c m i n h  h ã a ® ¬ n MÉu   sæ:  GXM ST PhiÕu  §¬n  vÞ  Néi dung  ªn2   li   Ngµy  Néi dung  ªn1   li   Xö      lýviph¹m Ghi  T XM nhËn  nhËn  chó yªu cÇu    kÕt  XM qu¶ Sè Ngµy MÉu   Ký  H§  Ngµy  §¬n  M∙  TiÒn  sè  b¸n ThuÕ   §¬n  M∙  Ngµ TiÒn ThuÕ  Truy Ph¹t Tæn §∙       H§ hiÖ sè lËp    vÞ  thuÕ hµng  GTGT   ho¸ vÞ  sè  y    b¸n  GTGT   thu HC   g  nép  lËp   u ®¬n mua  (®) (®) b¸n  thuÕ ho¸ hµng  (®) (®) (®) céng NSN   hµng hµng ®¬n (®) (®) N   (®) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  5. 5 Côc  thuÕ... . .. . . .. Chi côc    thuÕ.... s æ  theo d âi t×nh h × n h  n h Ë n  yªu c Ç u  x¸c m i n h  h ã a ® ¬ n MÉu   sæ:  NXM ST PhiÕu  §¬n vÞ  Néi dung  ªn2   li   Ngµy  Néi dung  ªn1   li   Xö      lýviph¹m Ghi  T XM ®Ò   tr¶lêi     chó nghÞ  XM XM Sè Ngµy MÉu   Ký  H§  Ngµy  §¬n  M∙  TiÒn  sè  b¸n ThuÕ   §¬n  M∙  Ngµ TiÒn  TiÒn  Truy Ph¹t Tæn §∙       H§ hiÖ sè lËp    vÞ  thuÕ hµng  GTGT   ho¸ vÞ  sè  y    b¸n  thuÕ  thu HC   g  nép  lËp   u ®¬n mua  (®) (®) b¸n  thuÕ ho¸ hµng    GTGT   (®) (®) céng NSN hµng hµng ®¬n (®) (®) (®) N   (®) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ghi chó:MÉu         sæ nµy  (gåm  cét)thay cho  23      mÉu     sæ (gåm  cét)quy  21    ®Þnh    t¹ C«ng    2664  i v¨n sè  TCT/AC  ngµy  16/07/2002  cña  Tæng  côc thuÕ.
Đồng bộ tài khoản