Công văn 29/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
339
lượt xem
3
download

Công văn 29/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 29/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 29/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------ ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 S : 29/BXD-HðXD V/v: Góp ý ki n ñi u ch nh d án H ch a nư c Krông Búk H Kính g i: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn B Xây d ng nh n ñư c văn b n s 3804/BNN-XD ngày 19/12/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (NN&PTNT) ñ ngh góp ý ki n ñi u ch nh d án ñ u tư xây d ng công trình th y l i H ch a nư c Krông Búk H t nh ðăk Lăk kèm văn b n s 3560/BNN-XD ngày 28/11/2008 và T ng m c ñ u tư ñi u ch nh do Công ty c ph n Tư v n xây d ng thu l i 3 l p tháng 8/2008. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: D án H ch a nư c Krông Búk H ñã ñư c B NN&PTNT phê duy t t i Quy t ñ nh s 849 Qð/BNN-XD ngày 14/4/2005 và phê duy t ñi u ch nh t i Quy t ñ nh s 2987 Qð/BNN-XD .vn ngày 16/10/2006. Qúa trình th c hi n ñ n nay do mưa l n, lưu lư ng lũ tăng cao ph i thay ñ i quy mô công trình; m t khác, do thay ñ i ch ñ chính sách kinh t - tài chính và di dân tái ñ nh cư ñã làm tăng t ng m c ñ u tư t 1090,95 t ñ ng lên 1834,55 t ñ ng. Do v y, vi c ñi u ch nh am (phê duy t l i) d án ñ th c hi n là c n thi t; tuy nhiên, ch ñ u tư c n lưu ý: tn 1) Vi c thay ñ i quy mô h ng m c công trình c n ñ c p ñ y ñ các y u t c n thi t (th i ti t b t thư ng, ñ a ch t th y văn…), áp d ng ñúng các tiêu chu n k thu t theo quy ñ nh ñ ie tránh l p l i nh ng khi m khuy t v k thu t; tV 2) T ng m c ñ u tư ñi u ch nh c n phân tích rõ nh ng kh i lư ng và giá tr ñã th c hi n ua trong t ng th i kỳ tương ng v i nh ng quy ñ nh (v giá xây d ng, ch ñ ti n lương, tiêu chu n b i thư ng tái ñ nh cư) c a th i kỳ ñó; kh i lư ng và giá tr nh ng công vi c còn th c hi n ñ n .L khi k t thúc d án. ww Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng, ñ ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t ñ nh./. w K/T. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG Như trên Lưu VP, HðXD. Hg (4). Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản