Công văn 2923/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
14
lượt xem
1
download

Công văn 2923/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2923/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế GTGT với hoá đơn mua hàng dự trữ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2923/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2923/TCT/PCCS NGµY 10 TH¸NG 9 N¡M 2004 VÒ KHÊU TRõ THUÕ GTGT VíI HO¸ §¥N MUA HµNG Dù TR÷ QUèC GIA KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè doanh nghiÖp  mua  hµng  dù tr÷ quèc  gia  ®Ò nghÞ  khÊu trõ  thuÕ  gi¸ trÞ  gia  t¨ng ®èi víi ho¸ ®¬n mua hµng dù tr÷ quèc gia, vÊn ®Ò nµy Tæng  côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: §iÓm 23, Môc II, PhÇn A  Th«ng t  sè 120/2003/TT­BTC ngµy  12/12/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt  thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh ®èi tîng  kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng bao gåm: “Hµng dù tr÷ quèc  gia do c¬ quan dù tr÷ quèc gia b¸n ra”. C¨n cø vµo quy ®Þnh trªn, c¸c c¬ së kinh doanh mua hµng  dù tr÷ quèc gia do c¬ quan dù tr÷ quèc gia b¸n ra lµ hµng ho¸  kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nªn c¸c c¬ së  kinh doanh kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu  vµo. C«ng   v¨n   nµy   thay   thÕ   c«ng   v¨n   sè   2874/TCT/PCCS   ngµy  7/9/2004 cña Tæng côc ThuÕ. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng ®îc biÕt vµ thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản