Công văn 2934/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
22
lượt xem
2
download

Công văn 2934/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2934/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Hợp đồng BT Dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2934/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2934/VPCP-KTTH V/v tính tiền sử dụng đất, Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007 tiền thuê đất của Hợp đồng BT Dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất -Bình Lợi - Vành đai ngoài Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1120/UBND-DA ngày 27 tháng 2 năm 2007 về việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Hợp đồng BT dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Hợp đồng BT Dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg CP Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, (Đã ký) Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Vụ TH, NN, QHQT, Website Chính phủ; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản