Công văn 3030/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 3030/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3030/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phẩn hóa Công ty Tài chính Dệt May thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3030/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3030/VPCP-ĐMDN V/v cổ phẩn hóa Công ty Tài Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007 chính Dệt May thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam Kính gửi: Tập đoàn Dệt May Việt Nam Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (công văn số 701/TĐDMVN- TCLĐTL ngày 30 tháng 5 năm 2007 về việc cổ phần hóa Công ty Tài chính Dệt May, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: Đồng ý cổ phần hóa Công ty Tài chính Dệt May trong năm 2007, trong đó Tập đoàn Dệt May nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Tài chính, Công nghiệp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (đã ký) - Ban CĐ ĐM & PTDN; - VPCP: BTCN, các PCN Phạm Viết Môn, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTTH, CN, Website CP; Phạm Viết Muôn - Lưu: VT, ĐMDN (3).20
Đồng bộ tài khoản