Công văn 3033/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 3033/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3033/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế đấu thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3033/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 3033/BKH­QL§T  ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2004 vÒ viÖc chÊn chØnh  thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu KÝnh   göi:   ­   C¸c   Bé,   C¬   quan   ngang   Bé,   C¬   quan   thuéc ChÝnh phñ ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng Trong   thêi   gian   qua,   víi   sù   quan   t©m   cña   c¸c   Bé,   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng,   c«ng   t¸c   ®Êu   thÇu   nãi   chung   ®∙   vµ   ®ang   ®¹t   ®îc   nh÷ng   thµnh   tÝch   kh¶   quan,   gãp   phÇn   quan   träng vµo viÖc t¨ng cêng hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c dù  ¸n.   Tuy nhiªn, qua kiÓm tra c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ ph¶n ¸nh cña   c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  xin lu ý mét sè vÊn ®Ò sau: I. Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c ®Êu thÇu 1. VÒ hå s¬ mêi thÇu Hå  s¬  mêi thÇu cña mét sè  gãi thÇu cã  nh÷ng néi dung  quy ®Þnh cha phï hîp víi Quy chÕ ®Êu thÇu, nh: + Hå  s¬  mêi thÇu vÉn nªu yªu cÇu cô  thÓ  vÒ  nguån gèc   xuÊt xø cña hµng ho¸, vËt t, thiÕt bÞ hoÆc ký m∙ hiÖu cña  thiÕt bÞ. Trong  khi  Quy chÕ  §Êu thÇu  quy  ®Þnh lµ   trong  hå  s¬  mêi thÇu kh«ng  ®îc nªu yªu cÇu vÒ  th¬ng hiÖu hoÆc nguån  gèc cô  thÓ   ®èi víi gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸, kh«ng  ®îc  nªu yªu cÇu vÒ  th¬ng hiÖu hoÆc nguån gèc vËt t, thiÕt bÞ  ®èi víi gãi thÇu x©y l¾p (®iÓm 2 kho¶ng 12 vµ  kho¶n 14  §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh 66/2003/N§­CP ngµy 12/06/2003 cña ChÝnh  phñ); + Quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu  ng¾n h¬n so víi quy ®Þnh cña Quy chÕ §Êu thÇu. Trong Quy chÕ §Êu thÇu quy ®Þnh thêi gian chuÈn bÞ hå   s¬ dù thÇu tèi thiÓu lµ 15 ngµy ®èi víi ®Êu thÇu trong n ­ íc, 7 ngµy ®èi víi gãi thÇu quy m« nhá vµ 30 ngµy ®èi víi  ®Êu thÇu quèc tÕ (kho¶n 1 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh 88/1999/N§­CP  ngµy 01/09/1999 cña ChÝnh phñ);
  2. 2 +   Quy   ®Þnh   gi¸   b¸n   hå   s¬   mêi   thÇu   cao   h¬n   500.000  ®ång/bé Trong   Quy   chÕ   §Êu   thÇu   quy   ®Þnh   ®èi   víi   ®Êu   thÇu   trong níc, gi¸ b¸n mét bé  hå  s¬  mêi thÇu kh«ng  ®îc qu¸  500.000   ®ång   (kho¶n   1   §iÒu   57   NghÞ   ®Þnh   88/1999/N§­CP  ngµy 01/09/1999 cña ChÝnh phñ); + Mét sè néi dung kh¸c ViÖc quy  ®Þnh qu¸ nhiÒu  ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt  ®Ó  lo¹i  bá  hå  s¬  dù  thÇu (cã  trêng hîp  ®a tíi trªn 20  ®iÒu kiÖn  tiªn quyÕt) hoÆc  ®a ra yªu cÇu qu¸ cao g©y khã  kh¨n cho  viÖc lùa chän  nhµ  thÇu  thËm chÝ  dÉn  ®Õn viÖc kh«ng  thÓ  lùa chän  ®îc nhµ  thÇu tróng thÇu theo yªu cÇu. Bªn c¹nh  ®ã, t×nh tr¹ng thiÕu thèng nhÊt gi÷a tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸  hå s¬ dù thÇu vµ c¸c yªu cÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu g©y  khã  kh¨n cho viÖc  ®¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu, kh«ng  ®¶m b¶o  tÝnh c«ng  b»ng,  minh b¹ch  trong   ®Êu thÇu vÉn tån t¹i  ë  mét sè trêng hîp. 2. VÒ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ViÖc  ®¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu cña tæ chuyªn gia/t  vÊn  xÐt thÇu trong mét sè  trêng hîp cha b¸m s¸t c¸c yªu cÇu  còng nh  tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ nªu trong hå  s¬  mêi thÇu tõ  ®ã   ®a ra c¸c kÕt luËn thiÕu c¨n cø x¸c  ®¸ng. ViÖc xö  lý  c¸c t×nh huèng trong  ®Êu thÇu (th«ng qua c¸c  ®Ò  nghÞ  cña  tæ chuyªn gia, c¬  quan thÈm  ®Þnh còng nh  quyÕt  ®Þnh cña  ngêi/cÊp  cã  thÈm quyÒn)   ë  mét  sè  trêng  hîp  cha phï  hîp  víi Quy chÕ §Êu thÇu. 3. VÒ ¸p dông h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu ViÖc   l¹m   dông   h×nh   thøc   ®Êu   thÇu   h¹n   chÕ,   chØ   ®Þnh  thÇu lµ  nguyªn nh©n c¬  b¶n cña t×nh tr¹ng  ®Êu thÇu h×nh  thøc,   do   vËy   lµm   gi¶m   hiÖu   qu¶   cña   c«ng   t¸c   ®Çu   thÇu.  Ngoµi  ra,  trong  mét sè  trêng  hîp  quy  tr×nh  tæ chøc  ®Êu  thÇu, chØ ®Þnh thÇu cßn ®¬n gi¶n, thiÕu c¬ së ph¸p lý. Trong Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ §Êu thÇu quy   ®Þnh quy tr×nh chØ  ®Þnh thÇu  ®îc thùc hiÖn t¬ng tù  theo  quy   tr×nh   ®Êu   thÇu   cho   mét   gãi   thÇu.   Cô   thÓ,   khi   thùc  hiÖn   chØ   ®Þnh   thÇu   ®∙   ®îc   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   cho   phÐp  trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, chñ dù ¸n ph¶i ® a ra c¸c yªu cÇu  ®èi víi gãi thÇu (t¬ng tù  nh hå  s¬  mêi thÇu),  ®¬n vÞ   ®îc  ®Ò  nghÞ  chØ  ®Þnh thÇu c¨n cø yªu cÇu cña chñ  dù  ¸n chuÈn   bÞ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn, c¸c ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh, th­ ¬ng m¹i (t¬ng tù  nh hå  s¬  dù  thÇu)  ®Ó  chñ  dù  ¸n  ®¸nh gi¸   theo   tiªu   chuÈn   ®¸nh   gi¸   (môc   I   phÇn   8   Th«ng   t 01/2004/TT­BKH ngµy 02/02/2004 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t). 4. VÒ tr×nh ®é c¸n bé thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu
  3. 3 N¨ng lùc  ®éi ngò  c¸n bé  lµm c«ng t¸c  ®Êu thÇu  ë  mét  sè n¬i cßn h¹n chÕ, cha n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu   cña   Nhµ   níc   (Quy   chÕ   §Êu   thÇu   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn  thùc hiÖn) do cha tÝch cùc nghiªn cøu, t×m hiÓu Quy chÕ  §Êu thÇu, cha cã   ®iÒu kiÖn tham gia c¸c líp tËp huÊn, cã  n¬i cßn sö  dông theo suy nghÜ  chñ  quan h¬n lµ  c¸c c¬  së  ph¸p   lý   (quy   chÕ   §Êu   thÇu,   hå   s¬   mêi   thÇu,   tiªu   chuÈn  ®¸nh gi¸...). II. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc §Ó  kh¾c phôc c¸c tån t¹i nªu trªn, víi chøc n¨ng lµ  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ   ®Êu thÇu, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu  t  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng cÇn triÓn khai c¸c  biÖn ph¸p sau ®©y: 1. ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña nhµ n íc vÒ  ®Êu thÇu ­   ¸p   dông   chñ   yÕu   lµ   h×nh   thøc   ®Êu   thÇu   réng   r∙i  trong c¸c dù  ¸n thuéc ph¹m vi vµ  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  cña  m×nh; ­ Kh«ng  ®îc nªu yªu cÇu cô  thÓ  vÒ  nguån gèc, ký  m∙  hiÖu, th¬ng hiÖu cña hµng ho¸, vËt t, thiÕt bÞ  trong hå  s¬ mêi thÇu; ­ §¶m  b¶o c¸c  mèc thêi  gian  trong   ®Êu thÇu  nh:  ®Êu  thÇu réng  r∙i  ph¶i   ®îc th«ng b¸o 10 ngµy tríc khi ph¸t  hµnh hå s¬ mêi thÇu, thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu tèi   thiÓu lµ  15 ngµy  ®èi víi  ®Êu thÇu trong níc, 30 ngµy  ®èi  víi ®Êu thÇu quèc tÕ; ­ Kh«ng   ®îc b¸n  hå  s¬  mêi  thÇu vît  qu¸ møc  500.000  ®ång/bé (®èi víi ®Êu thÇu trong níc); ­ Kh«ng sö  dông gi¸ xÐt thÇu, gi¸ sµn trong  ®¸nh gi¸  hå s¬ dù thÇu; ­ Sau khi  ®ãng thÇu, nhµ  thÇu kh«ng  ® îc pbÐp bæ sung  néi dung hå s¬ dù thÇu, kÓ c¶ th gi¶m gi¸; ­ T vÊn kh«ng  ®îc tham dù  thùc hiÖn c¸c gãi thÇu mua  s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p do m×nh lµm t vÊn; ­   Chuyªn   gia   xÐt   thÇu   kh«ng   ®îc   tham   gia   thÈm   ®Þnh  kÕt qu¶ ®Êu thÇu trong cïng mét gãi thÇu. ­ §¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu theo  ®óng hå  s¬  mêi thÇu vµ   tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong hå s¬ mêi thÇu. 2. T¨ng cêng n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu
  4. 4 T¨ng   cêng   phæ   biÕn,   híng   dÉn   thùc   hiÖn   Quy   chÕ   §Êu   thÇu th«ng  qua tæ chøc  tËp huÊn båi dìng nghiÖp  vô   ®Êu  thÇu cho c¸c tæ chøc/c¸ nh©n  ®îc giao nhiÖm vô  thùc hiÖn  c«ng t¸c ®Êu thÇu, ®ång thêi lùa chän vµ bè trÝ c¸n bé ®ñ   phÈm chÊt, n¨ng lùc vµ  am hiÓu c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc  vÒ ®Êu thÇu ®Ó tham gia thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu. 3. T¨ng cêng qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êu thÇu C¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc cÊp Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph­ ¬ng   cÇn   cö   mét   cÊp   phã   trùc   tiÕp   chØ   ®¹o   c«ng   t¸c   ®Êu  thÇu   theo   quy   ®Þnh   cña   Quy   chÕ   §Êu   thÇu   (kho¶n   3   vµ   4  §iÒu 49 NghÞ ®Þnh 88/1999/N§­CP ngµy 01/09/1999 cña ChÝnh  phñ). N©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm  ®Þnh kÕ  ho¹ch  ®Êu   thÇu, hå s¬ mêi thÇu vµ kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu cña c¸c   ®¬n vÞ  thÈm  ®Þnh. §èi víi c¸c dù  ¸n cho Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t  ph¶i lµ  c¬  quan thÈm  ®Þnh kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu vµ  kÕt qu¶ lùa chän  nhµ thÇu tríc khi ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt; trong tr­ êng hîp thÈm  ®Þnh hå  s¬  mêi thÇu, c¬  quan thÈm  ®Þnh cã  thÓ  lµ  Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t hoÆc mét  ®¬n vÞ  chuyªn ngµnh   cña   ®Þa   ph¬ng   (®iÓm   2   kho¶n   20   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh  66/2003/N§­CP ngµy12/06/2002 cña ChÝnh phñ  vµ  môc V phÇn  8 Th«ng t  01/2004/TT­BKH ngµy 02/02/2004 cña Bé  KÕ  ho¹ch  vµ §Çu t). Riªng ®èi víi viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu  t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®∙ cã  v¨n  b¶n sè 2035/BKH­QL§T ngµy 07/04/2004 göi c¸c Bé, ngµnh vµ  ®Þa ph¬ng  vÒ  viÖc  yªu  cÇu  chÊn  chØnh kÞp thêi  c¸c  ho¹t  ®éng ®Êu thÇu trong lÜnh vùc nµy. 4. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra ®Êu thÇu C¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng khÈn tr¬ng  thµnh lËp Thanh tra Së  t¹i Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  theo yªu  cÇu cña ChØ thÞ 29/2003/CT­TTg ngµy 23/12/2003 cña Thñ t­ íng ChÝnh phñ  (vÒ  viÖc chÊn chØnh qu¶n lý   ®Çu t x©y dùng  b»ng   nguån   vèn   nhµ   níc)   vµ   v¨n   b¶n   híng   dÉn   sè   1895  BKH/TTr­TCCB ngµy 02/04/2004 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. §Ò  nghÞ  c¸c Bé, ngµnh  vµ   ®Þa  ph¬ng  chØ   ®¹o  t¨ng  cêng  kiÓm  tra, thanh tra c«ng t¸c ®Êu thÇu trong ph¹m vi ngµnh, ®Þa   ph¬ng m×nh  ®Ó  kÞp thêi ng¨n chÆn, ph¸t hiÖn vµ  xö  lý  c¸c  sai ph¹m (nÕu cã). Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ò  nghÞ  L∙nh  ®¹o c¸c Bé, ngµnh  vµ   ®Þa ph¬ng  tËp  trung  chØ  ®¹o chÊn chØnh  c«ng t¸c  ®Êu  thÇu trong ph¹m vi ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng m×nh,  ®¶m b¶o môc  tiªu cña c«ng t¸c ®Êu thÇu lµ c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh   b¹ch vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản