Công văn 3037/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

Công văn 3037/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3037/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế truy thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3037/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- --------------------- Số: 3037/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2009 V/v xử lý nợ thuế truy thu Kính gửi: Cục Hải quan Kiên Giang Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 393/HQKG-KTSTQ ngày 22/04/2009 của Cục Hải quan Kiên Giang về việc vướng mắc trong việc xử lý kéo dài thời hạn nộp thuế truy thu dài hơn 10 ngày. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ mục IV Phần H Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 thì "trong một số trường hợp đặc biệt, nếu người nộp thuế thực sự có khó khăn về tài chính và có văn bản đề nghị được nộp số tiền thuế, tiền phạt nêu trên dài hơn 10 ngày thì người nộp thuế phải đăng ký kế hoạch trả số tiền thuế, tiền phạt nêu trên và đồng thời phải có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế, tiền phạt. Trong thời gian chậm nộp số tiền thuế, tiền phạt thì người nộp thuế mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp bằng 0,05% số tiền chậm nộp. Cục Hải quan địa phương nơi người nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan xem xét xử lý việc kéo dài thời hạn trong trường hợp này". Theo đó: 1. Về thủ tục và thẩm quyền xử lý: Trường hợp doanh nghiệp thực sự có khó khăn về tài chính thì có thể gửi kiến nghị bằng văn bản (có cam kết về việc người nộp thuế thực sự có khó khăn về tài chính) đến Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp có nợ thuế truy thu để được xem xét xử lý việc đăng ký kế hoạch trả nợ thuế truy thu theo đúng quy định. 2. Về tính phạt chậm nộp: mỗi ngày nộp chậm, doanh nghiệp phải nộp 0,05% số tiền nộp chậm, việc nộp phạt này được tính trong suốt quá trình thực hiện nộp chậm theo kế hoạch của doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Kiên Giang biết và thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Hưng
Đồng bộ tài khoản