Công văn 3039/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
4
download

Công văn 3039/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3039/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi về thuế, tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động trong Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3039/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3039/VPCP-KTTH V/v ưu đãi về thuế, tài chính Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2007 đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động trong Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất Kính - Bộ Tài chính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6374/BTC-CST ngày 15 tháng 5 năm 2007 về việc chính sách ưu đãi về thuế, tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Giao Bộ Xây dựng tập hợp các quy định của pháp luật hiện hành về các chính sách ưu đãi (thuế, tài chính, tín dụng, đất đai...) áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất để thông báo cho các địa phương thực hiện; đồng thời, sớm trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tập trung (theo công văn số 7114/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 12 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ). Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Quốc Huy Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toàn, Vụ: TH, CN, VX, Website CP; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.17.
Đồng bộ tài khoản