Công văn 3064/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 3064/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3064/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc vận động tài trợ của Nhật bản đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3064/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3064/VPCP-QHQT V/v vận động tài trợ của Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2007 Nhật bản đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia Kính - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, gửi: Thương mại, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Bưu chính, Viễn Thông; - Tổng cục Du lịch. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3495/BKH-KTDN ngày 23 tháng 5 năm 2007 và Bộ Ngoại giao tại văn bản 1715/BNG-THKT ngày 24 tháng 5 năm 2007 về việc khoản hỗ trợ của Nhật Bản cho Tam giác phát triển, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Trao đổi, đàm phán với phía Nhật Bản, yêu cầu phải bảo đảm nguyên tắc đồng thuận, thống nhất với phía Lào và Campuchia để tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhật Bản tài trợ cho Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. 2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, các đối tác Lào và Campuchia trao đổi với phía Nhật Bản nhằm thanh thủ khoản hỗ trợ 20 triệu USD của Nhật Bản cho Tam giác phát triển, trong đó có tính đến việc sử dụng Quỹ Hội nhập ASEAN-Nhật Bản (JAIF) với các thủ tục riêng, không áp dụng thủ tục chung của Quỹ JAIF. 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương có liên quan, phía Lào và Campuchia thống nhất lại danh mục các dự án ở khu Tam giác phát triển để đề nghị phía Nhật Bản xem xét tài trợ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng và các PTTg Chính phủ - VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, (Đã ký) Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ: CN, VX, KG, NC, KTTH, TH, Website CP; - Lưu: VT, QHQT (3).35
Đồng bộ tài khoản