Công văn 31/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
10
download

Công văn 31/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 31/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 31/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------- ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- S : 31/BXD-KTXD Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2009 V/v: Vư ng m c trong qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình. Kính g i: S Tài chính t nh Qu ng Bình B Xây d ng nh n ñư c công văn s 130/ðT – STC ngày 04/02/2009 c a S Tài chính t nh Qu ng Bình v vư ng m c trong qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Do sai s h c ñ i v i m c hao phí g ván c a công tác ñóng c c tre mã hi u AC.1111 trong quá trình phát hành văn b n; vì v y, quá trình ki m tra, s a ñ i ñ nh m c, B Xây d ng ñã hoàn ch nh s a ñ i ñ nh m c cho công tác này nên trong ð nh m c d toán công trình xây d ng–Ph n xây d ng công b kèm theo công văn s 1776/BXD–VP ngày 16/08/2007 c a B Xây d ng m c hao phí g ván c a công tác ñóng c c tre ñã ñư c s a ñ i. .vn B Xây d ng ñính chính l i m c hao phí g ván c a công tác ñóng c c tre mã hi u AC.1111 am trong t p ð nh m c d toán xây d ng công trình-Ph n xây d ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s ietn 24/2005/Qð-BXD ngày 29/7/2005 c a B trư ng B Xây d ng là: 0,0075m3. atV Căn c hư ng d n trên, S Tài chính t nh Qu ng Bình t ch c th c hi n theo quy ñ nh./. ww .Lu w Ni nh n: - Như trên; - Lưu VP - BXD, V KTXD, TH.a8. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG Ph m Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản