Công văn 32/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
3
download

Công văn 32/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 32/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí thiết kế công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 32/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- ð c l p – T do – H nh phúc -------------------- S : 32/BXD-KTXD Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2009 V/v: Chi phí thi t k công trình xây d ng. Kính g i: Công ty c ph n c u 12 Tr l i văn b n s 24/2009/KTKH ngày 12/1/2009 c a Công ty c ph n c u 12 v vi c chi phí thi t k công trình, B Xây d ng có ý ki n như sau: ð nh m c chi phí thi t k qui ñ nh t i Quy t ñ nh s 11/2005/Qð-BXD ngày 15/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng ban hành ð nh m c chi phí l p d án và thi t k xây d ng công trình ñư c áp d ng cho công trình. ð nh m c chi phí thi t k áp d ng cho h ng m c công trình khi có yêu c u thi t k riêng h ng m c công trình ho c h ng m c công trình có công năng riêng, ñ c l p trong công trình. ð nh m c chi phí thi t k xác ñ nh b ng t l % c a chi phí xây d ng chưa có thu giá tr gia tăng trong t ng d toán ho c d toán c a công trình ñư c duy t. Vi c thanh toán, quy t toán h p ñ ng th c hi n theo n i dung h p ñ ng ñã ký k t gi a các bên. Công ty c ph n c u 12 căn c ý ki n nêu trên ñ th c hi n./. am .vn Ni nh n: atV ietn TL. B TRƯ NG .Lu Như trên; V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG ww Lưu VP, KTXD, S(8). w Ph m Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản