Công văn 3200/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Công văn 3200/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3200/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí xây dựng khu tái định cư Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3200/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3200/VPCP-KTTH V/v kinh phí xây dựng khu tái Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007 định cư Dự án KĐĐ Cà Mau Kính - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công gửi: nghiệp; - Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại văn bản số 875/UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3371/BKH-KTCN ngày 17 tháng 5 năm 2007, Bộ Tài chính tại văn bản số 6548/BTC-ĐT ngày 17 tháng 5 năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 2561/DKVN-TCKT ngày 11 tháng 5 năm 2007 về kinh phí xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sử dụng nguồn 50% lãi sau thuế từ Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng dầu khí được để lại cho Tập đoàn để bảo đảm vốn cho dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau. 2. Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan khác thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư cho dự án xây dựng khu tái định cư vào tổng mức đầu tư phân bổ cho các dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên, - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Quốc Huy Website CP, các Vụ: CN, DK, ĐP; - Lưu: VT, KTTH (3). 17
Đồng bộ tài khoản