Công văn 336/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Công văn 336/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 336/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc đề nghị cử người tham gia Nghị định hướng dẫn về bảo trì công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 336/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ---------------- Số: 336/BXD-GĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009 V/v: Đề nghị cử người tham gia Nghị định hướng dẫn về bảo trì công trình xây dựng Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài Chính - Bộ Tư pháp Thực hiện “ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng ”, để việc soạn thảo Nghị định hướng dẫn về công tác bảo trì công trình xây dựng đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, Bộ Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan cử 01 đại diện tham gia Ban soạn thảo và 01 đại diện tham gia Tổ biên tập Nghị định ( thành phần của Ban soạn thảo được nêu trong Dự thảo Quyết định thành lập kèm theo công văn này). Văn bản cử cán bộ tham gia gửi theo địa chỉ : Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và fax : 04 49762153 trước ngày 20/3/2009. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, PC, GĐ Bùi Phạm Khánh BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- -------------------
  2. Số: Hà nội, ngày /QĐ-BXD tháng 3 năm 2009 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-BXD ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2009 của Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH Điều1. Thành lập Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn về bảo trì công trình xây dựng gồm các thành viên: 1. Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban; 2. Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban; 3. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ, thành viên; 4. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải, thành viên; 5. Đại diện Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên; 6. Đại diện Bộ Công thương, thành viên; 7. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền Thông, thành viên; 8. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên; 9. Đại diện Bộ Tư pháp, thành viên; 10. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên; 11. Đại diện Bộ Tài chính, thành viên; 12. Ông Trần Hữu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, thành viên; 13. Ông Hoàng Thọ Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, thành viên;
  3. 14. Ông Nguyễn Trọng Ninh-Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản- Bộ Xây dựng, thành viên; 15. Ông Nguyễn Hồng Tiến- Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, thành viên; 16. Ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên; 17. Ông Nguyễn Gia Chính - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, thành viên; 18. Ông Trần Hồng Mai - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên; Điều 2. Ban soạn thảo Nghị định chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ soạn thảo dự thảo nghị định trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có nhiệm vụ sau: a) Xem xét, thông qua đề cương dự thảo nghị định; b) Thảo luận những vấn đề cơ bản, nội dung của dự thảo nghị định, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; c) Thảo luận về những nội dung cần được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân; d) Bảo đảm các quy định của dự thảo văn bản phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; bảo đảm tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản. Điều 3. Trưởng Ban soạn thảo thành lập Tổ biên tập để giúp việc cho Ban soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban soạn thảo. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như Điều 4; - Các Thứ trưởng; - Lưu VP, Vụ PC, GĐ. Nguyễn Hồng Quân
Đồng bộ tài khoản