Công văn 34/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
8
download

Công văn 34/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 34/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu khi xây dựng đơn giá ca máy thi công trong dự toán của dự án sử dụng vốn ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 34/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------ Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2009. S : 34/BXD-KTXD V/v: Hư ng d n áp d ng m c lương t i thi u khi xây d ng ñơn giá ca máy thi công trong d toán c a d án s d ng v n ODA Kính g i: Ban qu n lý d án ð i l ðông Tây và Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh Tr l i văn b n s 0250/PBMTN.2-CV ngày 04/02/2009 c a Ban qu n lý d án ð i l ðông Tây và Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh ñ ngh hư ng d n áp d ng m c lương t i thi u khi xây d ng ñơn giá ca máy thi công trong d toán c a d án s d ng v n ODA, B Xây d ng có ý ki n như sau : Theo ði u 2 Ngh ñ nh s 99/2007/Nð-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình ñã quy ñ nh : “... ð i v i các công trình s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA), n u ði u ư c qu c t mà cơ quan, t ch c có th m quy n c a .vn C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t có nh ng quy ñ nh v qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình khác v i quy ñ nh c a Ngh ñ nh này thì th c hi n theo các quy ñ nh t i ði u ư c qu c t am ñó”. ði m 2 ði u 15 Ngh ñ nh này cũng quy ñ nh : “ð i v i công trình xây d ng s d ng v n ODA có ietn yêu c u s d ng lao ñ ng nư c ngoài, v t tư, v t li u nh p kh u, thi t b thi công nh p kh u và các atV yêu c u ñ c thù khác thì ñơn giá xây d ng ñư c l p b sung các chi phí theo ñi u ki n th c t và .Lu ñ c thù c a công trình”. ww Vi c l p d toán ñ i v i các gói th u c a D án C i thi n môi trư ng nư c thành ph (giai w ño n 2) s d ng v n vay ODA th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng, vi c xây d ng ñơn giá ca máy thi công trong d toán xây d ng công trình th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng. Riêng ñ i v i các gói th u ñ u th u qu c t s d ng v n ODA có yêu c u s d ng lao ñ ng nư c ngoài, ngoài nh ng thành ph n chi phí như quy ñ nh t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD, ñư c tính thêm m t s chi phí liên quan ñ n chi phí qu n lý c a nhà th u nư c ngoài, chi phí theo ñi u ki n th c t và ñ c thù c a công trình và nh ng chi phí mà ði u ư c qu c t ñã quy ñ nh. Căn c ý ki n trên, Ban qu n lý d án ð i l ðông Tây và Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh t ch c th c hi n./. TL. B TRƯ NG Ni nh n : V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG - Như trên; - Lưu VP,V KTXD(Th6). Ph m Văn Khánh
  2. .vn am ietn atV .Lu ww w
Đồng bộ tài khoản