Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: hueman

Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

Nội dung Text: Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế

C«ng v¨n
cña Bé Tµi chÝnh sè 3427 TC/TCT ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2005
VÒ viÖc kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ


KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng


Võa qua mét sè ®¬n vÞ ph¶n ¸nh víng m¾c vÒ viÖc kiÓm tra quyÕt
to¸n thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé Quèc phßng. VÒ vÊn ®Ò nµy,
Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau:
- C¨n cø quy ®Þnh t¹i c¸c LuËt thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh;
- C¨n cø Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Quèc phßng sè
113/1998/TTLT-BTC-BQP ngµy 7/8/1998 cña Liªn Bé Tµi chÝnh, Bé Quèc
phßng híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng SXKD, dÞch vô
cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Quèc phßng:
C¸c DNNN ho¹t ®éng kinh doanh, DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých vµ doanh
nghiÖp kh¸c thuéc Bé Quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký, kª khai, quyÕt
to¸n thuÕ theo LuËt ®Þnh víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng. C¬ quan ThuÕ cã
quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm thanh tra, kiÓm tra vÒ kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n
thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp nµy theo quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ hiÖn hµnh.
Riªng ®èi víi c¸c DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých, trêng hîp qua kiÓm tra
quyÕt to¸n thuÕ TNDN, nÕu sè thuÕ TNDN ph¶i nép ph¸t sinh t¨ng so víi sè
®· ghi thu, ghi chi theo quy ®Þnh th× doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nép
bæ sung vµo NSNN sè thuÕ TNDN cßn thiÕu; trêng hîp sè thuÕ TNDN ph¶i
nép gi¶m so víi sè ®· ghi thu, ghi chi th× kh«ng thùc hiÖn ®iÒu chØnh l¹i. Tõ
n¨m Ng©n s¸ch 2004, c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých thuéc Bé Quèc phßng thùc
hiÖn nghÜa vô nép thuÕ TNDN theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ TNDN.
Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp kh«ng lËp tê khai quyÕt to¸n thuÕ vµ kh«ng
chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ cña c¬ quan ThuÕ th× Côc
thuÕ b¸o c¸o cô thÓ vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ®Ó Bé Tµi chÝnh
phèi hîp víi Bé Quèc phßng cã biÖn ph¸p chÊn chØnh, xö lý.
Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản