Công văn 3433/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 3433/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3433/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3433/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3433/VPCP-KTTH V/v một số biện pháp đẩy Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2007 nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính gửi: phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 1292/NHPT- TDTW ngày 11 tháng 5 năm 2007 và ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 7534/BTC-TCNH ngày 05 tháng 6 năm 2007), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3837/BKH-TH ngày 04 tháng 6 năm 2007); Bộ Xây dựng (công văn số 1161/BXD-KHTK ngày 31 tháng 5 năm 2007), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3278/GTVT-KHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2007), Bộ Công nghiệp (công văn số 2375/BCN-KH ngày 25 tháng 5 năm 2007), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1482/BNN-ĐMDN ngày 30 tháng 5 năm 2007), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 5652/NHNN-TD ngày 29 tháng 5 năm 2007) về tình hình thực hiện các dự án nhóm A trọng điểm Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:\ 1. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại mục 1 công văn số 6079/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, cần tập trung một số việc sau: a) Khẩn trương lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán theo quy định để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện dự án. b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; hoàn thành đúng tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của các dự án. 2. Về cơ chế thanh toán và tạm ứng vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Cho phép các dự án do chủ đầu tư thực hiện hoặc được chỉ định thầu theo quy định hiện hành được tạm ứng vốn đầu tư của Nhà nước theo quy định của Nghị định này. 3. Việc tạm ứng và thanh toán vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho các dự án Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các PTTg; - VPCP: BTCN, các PCN, (Đã ký) các Vụ: TH, NN, CN, ĐP; Website Chính phủ; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, KTTH (3)
Đồng bộ tài khoản