Công văn 36/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 36/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 36/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 36/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p - T do - H nh phúc ---------------------- Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 2009 S : 36/BXD-KHTC V/v: c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñt Kính g i: U ban nhân dân thành ph H i Phòng B Xây d ng nh n ñư c văn b n s 09/TCHC ngày 07/01/2009 c a Công ty Xi măng H i Phòng v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho Công ty c ph n Thương m i d ch v v n t i xi măng H i Phòng và Công ty c ph n Bao bì xi măng H i Phòng. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Công ty c ph n Thương m i d ch v v n t i xi măng H i Phòng và Công ty c ph n Bao bì xi măng H i Phòng là hai Công ty c ph n ñư c hình thành t vi c c ph n hoá hai b ph n doanh nghi p thu c Công ty xi măng H i Phòng. B Xây d ng ñ ngh U ban nhân dân thành .vn ph H i Phòng xem xét và c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t cho Công ty c ph n Thương m i d ch v v n t i xi măng H i Phòng và Công ty c ph n Bao bì xi măng H i Phòng theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t./. am tn ie KT. B TRƯ NG Ni nh n TH TRƯ NG - Như trên tV - Lưu VP, KHTC ua .L Cao L i Quang ww w
Đồng bộ tài khoản